Σε δημόσια διαβούλευση έως 2 Νοεμβρίου το νομοσχέδιο για τις κεραίες

0

Έπειτα από πολύμηνη επεξεργασία το πολυαναμενόμενο από την τηλεπικοινωνιακή αγορά νομοσχέδιο, «Aδειοδότηση και Έλεγχος Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, τέθηκε από τον γενικό γραμματέα, Βασίλη Μαγκλάρα, σε δημόσια διαβούλευση, στην ιστοσελίδα opengov.gr, έως τις 2 Νοεμβρίου, ώστε στη συνέχεια να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Βασική καινοτομία του αποτελεί η διαδικασία έγκρισης δόμησης για τα κεραιοσυστήματα με την αρωγή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) σε αντικατάσταση της υφιστάμενης διαδικασίας πολεοδομικής έγκρισης, καθώς στις Πολεοδομίες σημειώνονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις και ανακολουθίες στη διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης των σχετικών αιτήσεων. Αξιοποιείται ο νέος θεσμός του ελεγκτή δόμησης και στον κλάδο Κινητών Επικοινωνιών, όπως συμβαίνει ευρύτερα για τις πολεοδομικές εγκρίσεις.

Αναλυτικότερα, βάσει του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου η διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών στην ξηρά ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. Για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευής κεραίας ή την τροποποίηση υφιστάμενης κατασκευής κεραίας απαιτείται α) Η έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων). β) Η έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας, αφού προηγουμένως εκδοθεί η άδεια κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ και γ) Η σύνταξη Πορίσματος Ελέγχου από τον Ελεγκτή Δόμησης, με το οποίο να βεβαιώνεται ότι οι δομικές κατασκευές κεραίας, υλοποιήθηκαν σύμφωνα τα στοιχεία της χορηγηθείσας έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας.

Ο κάτοχος κατασκευής κεραίας υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένη τόσο στην κεντρική είσοδο του κτηρίου, όσο και σε εμφανές σημείο πλησίον της βάσης αυτής, πινακίδα ανεξίτηλης γραφής, στην οποία θα αναγράφονται η επωνυμία του, καθώς και το μοναδικό αναγνωριστικό της κατασκευής κεραίας, που επιτρέπει την αναζήτησή της στο δημοσίως προσβάσιμο πληροφοριακό σύστημα, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση της ΕΕΤΤ. Υφιστάμενες κατασκευές κεραιών υποχρεούνται να συμμορφωθούν στα παραπάνω εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρμοδίων οργάνων της Περιφέρειας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι 20.000 ευρώ, υπέρ της οικείας Περιφέρειας στους κατόχους κατασκευών κεραιών που παραβαίνουν την εν λόγω υποχρέωσή τους περί σήμανσης αυτών.

Για κάθε αίτημα εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκευής κεραίας, τροποποίησης κατασκευής κεραίας, επικαιροποίησης επιμέρους δικαιολογητικών ή/και διοικητικών πράξεων που αφορούν συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας, τηρείται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (Σ.ΗΛ.Υ.Α.) φάκελος με το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και των εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, που καθορίζεται με τον παρόντα νόμο, ο οποίος είναι προσβάσιμος απ’ όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Η ΕΕΤΤ υποχρεούται να δημοσιοποιεί τις θέσεις των κατασκευών κεραιών για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης, με χρήση γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος (GIS).

Στις εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης του κοινού που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υγείας και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθώς και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού για θέματα της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Η εξέταση της ανάγκης αναπροσαρμογής των ορίων έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που έχουν καθορισθεί με την υπ` αριθ. 53571/3839/6.9.2000 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (Β΄1105) διενεργείται από εννεαμελή Ειδική Επιτροπή που συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και στην οποία συμμετέχουν τρείς εκπρόσωποι του ως άνω υπουργείου, τρεις εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τρείς εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, που θα υποδεικνύονται από τους οικείους υπουργούς. Η ως άνω Ειδική Επιτροπή δύναται να προσκαλεί κατά περίπτωση και άλλα άτομα στις συνεδριάσεις της , συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, των Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών, ειδικών επιστημόνων, φορέων της αγοράς, ομάδων χρηστών και συλλογικοτήτων.

Έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας

Για την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών κεραίας, απαιτείται η έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας.

Η αίτηση για την έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας, υποβάλλεται μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Οικοδομικών Αδειών (Η.Σ.Ο.Α), κατά τα οριζόμενα στο ν. 4495/2017. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης αποτελεί η προηγούμενη έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, καθώς και η προηγούμενη έκδοση των εγκρίσεων και γνωμοδοτήσεων άλλων υπηρεσιών που τυχόν απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας. Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη εξουσιοδοτημένου (από τον κάτοχο ή κύριο της κατασκευής κεραίας) μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και λοιπών στοιχείων.

Η έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας και οι τυχόν αναθεωρήσεις αυτής, αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ), και εν συνεχεία κατατίθενται στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εργοταξιακή σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Μετά την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών κεραίας πραγματοποιείται αυτοψία από Ελεγκτή Δόμησης, για τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης της εκδοθείσας έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας και στη συνέχεια συντάσσεται Πόρισμα Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 44-46 του ν. 4495/17, το οποίο υποβάλλεται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ). Οι δομικές κατασκευές κεραιών εντάσσονται στην κατηγορία Α του άρθρου 44 του ν. 4495/17. Η αποζημίωση του Ελεγκτή Δόμησης ορίζεται σε 150 ευρώ και δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο επιβλέπων μηχανικός υποχρεούται να υποβάλει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ) αίτημα για έλεγχο των δομικών κατασκευών κεραίας τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την ολοκλήρωση των εργασιών. Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) ελέγχει τα στοιχεία του αιτήματος εντός 24 ωρών και ενημερώνει ηλεκτρονικά την Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης – Περιφερειακό Παρατηρητήριο της οικείας Περιφέρειας, το οποίο ορίζει αυθημερόν Ελεγκτή Δόμησης κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστημα των 24 ωρών, τεκμαίρεται ότι η ΥΔΟΜ δεν έχει παρατηρήσεις ως προς τα στοιχεία του αιτήματος, το οποίο δρομολογείται περαιτέρω αυτόματα στο σύστημα.

Σε περίπτωση καταγγελίας, όσον αφορά στη νομιμότητα εγκατασταθέντων δομικών κατασκευών κεραίας ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από Ελεγκτή Δόμησης, ο οποίος συντάσσει Πόρισμα Ελέγχου, το οποίο υποβάλει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται οι παραμεθόριες ζώνες της χώρας, των οποίων η κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία, καθώς και οι ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης των κατασκευών κεραιών, δομικών κατασκευών κεραιών και των συνοδών έργων στις περιοχές αυτές.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Ανάπτυξης καθορίζονται υποεξυπηρετούμενες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, για τις οποίες η ανάπτυξη υποδομής ασύρματης πρόσβασης στον τελικό χρήστη ή/και η κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία και καθορίζονται ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης των κατασκευών κεραιών, δομικών κατασκευών κεραιών και των συνοδών έργων στις περιοχές αυτές.

Πως υποβάλλονται οι καταγγελίες των πολιτών

Το εν λόγω νομοσχέδιο αναφέρεται ακόμη στα πάρκα κεραιών, ενώ προβλέπει τη λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για την μονοαπευθυντική διαχείριση των καταγγελιών που αφορούν σε παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών. Οι καταγγελίες υποβάλλονται στο σύστημα επώνυμα, μαζί με παράβολο ποσού πενήντα 50 ευρώ για κάθε έλεγχο, το οποίο αποδίδεται κατά περίπτωση στις υπηρεσίες που θα πραγματοποιήσουν τους ελέγχους. Το ύψος του παραβόλου δύναται να τροποποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των κατά περίπτωση συναρμοδίων υπουργών.

Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι η καταγγελία αφορά εγκατάσταση κατασκευής κεραίας για την οποία δεν έχει εκδοθεί άδεια κατασκευής κεραίας ή /και έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, το παράβολο επιστρέφεται στον καταγγέλλοντα. Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών εξετάζονται ατελώς.

Για τις υφιστάμενες κεραίες με εκκρεμότητες στην αδειοδότηση τους προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι οι εταιρείες οφείλουν να υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ εντός 30 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κατάλογο με τις κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου.

Που απαγορεύεται η εγκατάσταση κεραιών

Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων. Υφιστάμενες κατασκευές κεραιών επί των εν λόγω κτιρίων απομακρύνονται.

Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2−4 της υπ’ αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 (Β΄ 1105) κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υγείας και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθώς και του εκάστοτε αρμόδιου για την ΕΕΑΕ Υπουργού.

Τα πρόστιμα

Στο άρθρο 18 του νομοσχεδίου προβλέπεται για τις περιπτώσεις παράνομης εγκατάστασης κεραιών, για παρενόχληση των αρμόδιων οργάνων να πραγματοποιήσουν έλεγχο των σταθμών εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος και των εγκαταστάσεων αυτών κ.λπ. ποινή φυλάκισης μέχρι 3 ετών και χρηματική ποινή από 7.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ. Επίσης με φυλάκιση μέχρι 3 έτη τιμωρείται όποιος προκαλεί επιβλαβείς παρενοχλήσεις (παρεμβολές), διαπιστωμένες από την αρμόδια Αρχή, σε άλλο νόμιμο χρήστη, όπως και όποιος εκπέμπει χωρίς άδεια σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δεν προβλέπεται για τη συγκεκριμένη υπηρεσία στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ).

Τα παραπάνω αδικήματα θεωρούνται αυτόφωρα, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 242 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Επιπλέον με απόφαση της ΕΕΤΤ, μετά από τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, στους κατόχους κατασκευών κεραιών στην ξηρά α) που δεν διαθέτουν άδεια εγκατάστασης από την ΕΕΤΤ ούτε πιστοποιητικό πληρότητας ή β) που διαθέτουν άδεια εγκατάστασης η οποία έχει εκδοθεί επί τη βάσει ψευδών, ανακριβών ή παραποιημένων στοιχείων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 20.000 ευρώ μέχρι και 300.000 ευρώ.

Share.

Comments are closed.