Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του πολυαναμενόμενου από την τηλεπικοινωνιακή αγορά σχεδίου νόμου για την αδειοδότηση των κεραιών. Τις επόμενες μέρες τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, για να κατατεθεί στη συνέχεια προς ψήφιση στη Βουλή.

Βασική του καινοτομία, η οποία προωθήθηκε από τον γενικό γραμματέα Τηλεπικοινωνιών, Βασίλη Μαγκλάρα, αποτελεί η έκδοση της έγκρισης δομικών κατασκευών κεραιών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Οικοδομικών Αδειών του Ν.4495/2017. Με άλλα λόγια η αναγκαία για την εγκατάσταση μιας κεραίας έγκριση της Πολεοδομίας (σήμερα Υπηρεσίες Δόμησης) θα χορηγείται μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ) που έχει υλοποιήσει το ΤΕΕ (Τεχνική Επιμελητήριο Ελλάδος) για τις οικοδομικές άδειες.

Οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, για να διατυπώσουν τις απόψεις τους καθώς, όπως σημειώνεται από στελέχη τους, ακόμα και οι λεπτομέρειες μερικές φορές είναι καθοριστικής σημασίας για την αδειοδότηση των κεραιών. Προστίθεται ακόμη ότι οι νέες ρυθμίσεις επί της ουσίας θα κριθούν στην πράξη.

Το εν λόγο νομοσχέδιο βασικά σημεία του οποίου παρουσιάζει σήμερα το infocom.gr αφορά το σύνολο της διαδικασίας για τις άδειες των κεραιών και ουσιαστικά επιχειρείται να επιλυθούν ζητήματα που εκκρεμούν επί χρόνια, τουλάχιστον από τις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας, όταν θεσπίστηκε ότι η διαδικασία της αδειοδότησης θα διεκπεραιώνεται από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) χωρίς όμως να ακολουθήσουν οι συμπληρωματικές θεσμικές παρεμβάσεις (δευτερογενές δίκαιο των νόμων 4070/2012 και 4053/2012). Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στις Πολεοδομίες οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις δεν προχωρούν τη σχετική διαδικασία χωρίς καμιά αιτιολογία.

Εξαιτίας κυρίως των θεσμικών εκκρεμοτήτων περί τις 1.500 κεραίες κινητής τηλεφωνίας λειτούργησαν και ένα μεγάλο μέρος τους λειτουργεί ακόμη και σήμερα με προσωρινές άδειες. Αυτό έχει ως συνέπεια, εκτός των άλλων, προστριβές στις τοπικές κοινωνίες με διαρκώς αυξανόμενη την καχυποψία των πολιτών και ενίοτε τις γνωστές «τρύπες» στα δίκτυα.

Σημαντικό είναι και το κόστος των εταιρειών από τα προαναφερόμενα. Να σημειωθεί ότι το 2012 η επαναλαμβανόμενη κάθε χρόνιο μελέτη του οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για λογαριασμό της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) στην οποία είναι μέλη η Cosmote, Vodafone και η Wind, είχε υπολογίσει το ετήσιο κόστος αδειοδότησης των κεραιών σε 35 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στο νέο νομοσχέδιο προβλέπεται η αδειοδότηση κεραιών σε δύο διακριτά μεταξύ τους στάδια, όπου το ένα αποτελεί προϋπόθεση του επόμενου. Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία νέας κατασκευής κεραίας προηγείται η έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ και στη συνέχεια ακολουθεί η έκδοση έγκρισης δομικών κατασκευών κεραιών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Οικοδομικών Αδειών του Ν.4495/2017. Ακολούθως ο ελεγκτής δόμησης εκδίδει πόρισμα με το οποίο βεβαιώνει ότι η κατασκευή κεραίας υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της έγκρισης δομικών κατασκευών κεραιών.

Η προβλεπόμενη διαδικασία διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ). Η αίτηση για την άδεια από την ΕΕΤΤ υποβάλλεται μέσω του ΣΗΛΥΑ, ενώ και η αίτηση για την έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών υποβάλλεται μέσω του ΗΣΟΑ.

Η έγκριση δομικών κατασκευών κεραιών και οι τυχόν αναθεωρήσεις αυτής αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και είναι προσβάσιμες από κάθε ενδιαφερόμενο μέσω του προβλεπόμενου πληροφοριακού συστήματος.

Την παραπάνω ηλεκτρονική διαδικασία ακολουθεί αυτοψία στον χώρο εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας από τον Ελεγκτή Δόμησης για τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης της εκδοθείσας έγκρισης δομικών κατασκευών και στη συνέχεια συντάσσεται πόρισμα ελέγχου που υποβάλλεται στο προβλεπόμενο από το σχέδιο νόμου πληροφοριακό σύστημα. Όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες διασυνδέονται με το ΣΗΛΥΑ ενώ προβλέπεται επίσης η διασύνδεσή του με το σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης Οικοδομικών Αδειών.

Κάθε κεραία που θα εγκαθίσταται και θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, όρους και προϋποθέσεις, θα μπορεί να ελέγχεται αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Ορίζεται η δημοσιοποίηση όλων των σχετικών με την άδεια στοιχείων με τα λεπτομερή στοιχεία εγκατάστασης της κεραίας καθιστώντας αυτά προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο, μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας. Επιπρόσθετα όποια τροποποίηση κατασκευής κεραιών δεν προϋποθέτει και τροποποίηση της υπάρχουσας άδειας κατασκευής κεραίας ή έκδοση νέας άδειας, προχωρά μόνον με δήλωση στο ΣΗΛΥΑ η οποία και δημοσιοποιείται.

Οι εμπλεκόμενες αρχές κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης εγγυώνται τη νομιμότητα των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών κεραιών αλλά και την ασφάλεια των κατασκευών κεραιών τόσο ως προς τα γειτνιάζοντα κτίσματα όσο και σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση η διαφύλαξη του περιβάλλοντος και η προστασία των πολιτών συνιστούν πρωταρχική μέριμνα του σχεδίου νόμου καθώς προτείνεται η άμεση διακοπή της ηλεκτροδότησης και η επιβολή της απομάκρυνσης δομικών κατασκευών και των συνοδών έργων των κεραιών σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους εντός οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας πέραν της οποίας προβλέπονται σημαντικές κυρώσεις. Ειδικές προβλέψεις υπάρχουν επίσης για αδειοδότηση και έγκριση εγκαταστάσεων κατασκευών κεραιών σε ειδικές περιοχές αλλά και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται και για την εγκατάσταση κεραιών σε περιοχές προστατευόμενες από τη δασική νομοθεσία (Ν.998/1979) και τους Ν.1650/1986 και Ν.3937/2011, καθώς και για την οργανωμένη χωροθέτηση εγκαταστάσεων κεραιών (Πάρκα Κεραιών) με συγκεκριμένα κριτήρια.

Για τη διασφάλιση της τήρησης των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων προβλέπονται έλεγχοι σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, των ειδικότερων όρων Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και των Προτύπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, της τήρησης της Πολεοδομικής νομοθεσίας, της σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, τη νόμιμη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και την ενδεχόμενη πρόκληση παρεμβολών σε νόμιμους χρήστες.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστή τήρηση των προβλεπόμενων διατάξεων καθιερώνονται αυστηρές κυρώσεις όπως η άμεση διακοπή της ηλεκτροδότησης, η επιβολή υψηλών προστίμων στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας από τις αρμόδιες αρχές καθώς και η οριστική απομάκρυνση (αποξήλωση) μη νόμιμων κεραιοσυστημάτων.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


13o Mobile Connected World - Έρχεται στις 5/10!

Η «καρδιά» του connectivity, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των ιδιωτικών δικτύων, του 5G Standalone (SA), των smart cities αλλά και του μέλλοντος που βρίσκεται υπό ανάπτυξη με τη μορφή του 6G, θα «χτυπήσει» και φέτος στο Mobile Connected World!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Η Τέτη Ηγουμενίδη, μέλος της Ένωσης Συντακτών (ΕΣΗΕΑ), είναι δημοσιογράφος του επιχειρηματικού ρεπορτάζ. Καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, τις κατασκευαστικές εταιρείες, τις εταιρείες real estate και γενικότερα την αγορά ακινήτων. Επίσης, ασχολείται με τις δραστηριότητες των υπουργείων Περιβάλλοντος, Υποδομών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εργάζεται στον έντυπο Τύπο χωρίς διακοπή από το 1990 (μεταξύ άλλων στις εφημερίδες Νίκη, Εξουσία και Ναυτεμπορική), και έχει συνεργαστεί με ιστοσελίδες, περιοδικά, και τον ραδιοφωνικό σταθμό Flash.

Comments are closed.