• Σε ισχύ η νέα πολιτική αμοιβών των μετόχων:
  • Πρόταση για μέρισμα €0,35 ανά μετοχή για τη χρήση του 2017 (από €0,16)
  • Έναρξη του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών αξίας €90 εκατ. για το 2018
  • Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές σύμφωνα με τις προβλέψεις. Κορυφώθηκαν οι επενδύσεις στο τέλος του έτους, σταδιακή επιστροφή σε κανονικά επίπεδα από φέτος
  • Ισχυρές επιδόσεις το Δ΄ τρίμηνο: Αύξηση των πελατών κινητής, ευρυζωνικών υπηρεσιών & τηλεόρασης στην Ελλάδα και συνδυαστικών υπηρεσιών στη Ρουμανία.
  • Προσαρμοσμένο EBITDA Ομίλου: Στήριξη από τη συνεχή βελτίωση στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας
  • Ελλάδα:
  • Σταθερή: Συνολικά θετικό τρίμηνο, 1,8% αύξηση εσόδων λόγω ενισχυμένης ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών με αιχμή του δόρατος το VDSL, περαιτέρω ανάπτυξη της συνδρομητικής τηλεόρασης και ανθεκτικότητα στις υπηρεσίες φωνής
  • Κινητή: Σημαντική αύξηση 4,6% στα έσοδα από υπηρεσίες στο τρίμηνο, λόγω αύξησης εσόδων από data και περιαγωγή. Το προσαρμοσμένο EBITDA επηρεάστηκε από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα
  • Ενίσχυση προσαρμοσμένου περιθωρίου κατά 130 μ.β. στο τρίμηνο & 70 μ.β. στο έτος
  • Πρώτα ενθαρρυντικά σημάδια στα έσοδα Αλβανίας και Ρουμανίας

ote-hq

(Εκατ. €) Δ’τρίμηνο 2017 Δ’τρίμηνο 2016 +/- % Δωδεκάμηνο 2017 Δωδεκάμηνο 2016 +/- %
Κύκλος Εργασιών 998,1 1.027,0 -2,8% 3.857,1 3.908,1 -1,3%
Προσαρμοσμένο EBITDA 337,2 343,7 -1,9% 1.303,9 1.320,9 -1,3%
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA % 33,8% 33,5% +0,3μον 33,8% 33,8% 0μον
Λειτουργικά Κέρδη /(Ζημιές) προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ) (29,9) 70,0 -142,7% 305,5 385,6 -20,8%
Κέρδη / (Ζημιές) κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας (52,7) 16,6 67,2 140,0 -52,0%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας 37,1 51,7 -28,2% 192,7 201,5 -4,4%
Βασικά Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή (€) (0,1078) 0,0340 0,1375 0,2864 -52,0%
Σύνολο Ενεργητικού 7.102,2 7.571,6 -6,2% 7.102,2 7.571,6 -6,2%
Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 307,9 423,8 -27,3% 902,6 1.085,6 -16,9%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 213,3 140,5 +51,8% 797,5 627,0 +27,2%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές 94,6 283,3 -66,6% 105,1 458,6 -77,1%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία 1.303,6 1.591,2 -18,1% 1.303,6 1.591,2 -18,1%
Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος) 737,1 533,9 +38,1% 737,1 533,9 +38,1%

Σημείωση: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης»

 

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο και το έτος 2017, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Δ’ τριμήνου και του έτους 2017, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Το 2017 ήταν μία καλή χρονιά για τον Όμιλο ΟΤΕ. Επενδύσαμε δυναμικά με στόχο την ανάπτυξη. Στην Ελλάδα καταγράφονται ήδη στις επιδόσεις μας τα οφέλη από τις σημαντικές επενδύσεις μας σε δίκτυα νέας γενιάς και τηλεοπτικό περιεχόμενο, καθώς και από την προσήλωσή μας στην εμπειρία του πελάτη. Το Δ΄ τρίμηνο, πετύχαμε ισχυρά έσοδα τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία, τα οποία όμως αντισταθμίστηκαν από τα χαμηλότερα έσοδα διεθνούς χονδρικής. Οι επενδύσεις μας σε δίκτυα οπτικών ινών αποδίδουν, με τις νέες συνδέσεις VDSL να καταγράφουν ρεκόρ στο τρίμηνο, ενώ και η πελατειακή βάση της συνδρομητικής τηλεόρασης συνεχίζει να αυξάνεται. Επεκτείνοντας τα δίκτυά μας, και βελτιώνοντας την ευρυζωνική εμπειρία των πελατών μας, καλύπτουμε τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για internet υψηλών ταχυτήτων. Χάρη στα υπερσύγχρονα δίκτυά μας 4ης γενιάς, η κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα κατέγραψε σημαντική αύξηση στα έσοδα από υπηρεσίες. Στις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου, αρχίζουμε να βλέπουμε τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης, έχοντας ωστόσο σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της κερδοφορίας. Πιστεύουμε ότι οι επενδύσεις μας, που κορυφώθηκαν τη χρονιά που πέρασε, θα βοηθήσουν την Ελλάδα να αξιοποιήσει σταδιακά τις δυνατότητές της, τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο παραγωγικές και ανταγωνιστικές και τους πολίτες να βελτιώσουν τη ζωή τους.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Πριν από μερικές εβδομάδες παρουσιάσαμε μια νέα πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους, με στόχο να τους ανταμείψουμε γιατί με την υποστήριξή τους, η εταιρεία κατάφερε να ενισχύσει τη θέση της και να ανακάμψει στις αγορές που δραστηριοποιείται. Το όφελος για όλους τους μετόχους μας θα ενισχυθεί περαιτέρω, με τη σταδιακή επαναφορά των επενδύσεων σε κανονικά επίπεδα και την ομαλοποίηση των ελεύθερων ταμειακών ροών.»

Προοπτικές

Ο ΟΤΕ αναμένει ότι οι θετικές τάσεις στα έσοδα θα συνεχιστούν και κατά το τρέχον έτος. Η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, θα αποτελέσει ένα ευνοϊκό υπόβαθρο για της δραστηριότητές του στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ενώ η ανάπτυξη υπηρεσιών mobile data, ευρυζωνικότητας και συνδρομητικής τηλεόρασης αναμένεται να συνεχιστεί. Η εκτεταμένη κάλυψη των προηγμένων δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αυξάνει την εμπιστοσύνη των πελατών στις υπηρεσίες του ΟΤΕ, υποστηρίζοντας τα έσοδα. Αν και οι λειτουργικές επιδόσεις στη Ρουμανία είναι ενθαρρυντικές, οι προοπτικές παραμένουν αμετάβλητες. Στην Αλβανία, η βελτίωση της δομής της αγοράς ενδεχομένως θα δώσει την ευκαιρία για βελτίωση των επιδόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον θα παραμείνει σταθερό. Ο Όμιλος θα συνεχίσει να εφαρμόζει δράσεις μείωσης του κόστους για τη βελτίωση της κερδοφορίας σε όλες τις δραστηριότητές του.

Μετά από μια χρονιά αυξημένων επενδύσεων σε τεχνολογίες και υποδομές που θα ενισχύσουν τη μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου, οι επενδύσεις αναμένεται να επανέλθουν σταδιακά σε κανονικά επίπεδα. Το 2018, η Διοίκηση αναμένει οι προσαρμοσμένες επενδύσεις να διαμορφωθούν σε περίπου €700 εκατ. Αντανακλώντας την περαιτέρω βελτίωση των ταμειακών του ροών, ο ΟΤΕ αναμένει για το 2018 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές να ανέλθουν σε περίπου €350 εκατ. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου €260 εκατ., και θα καταβληθούν πλήρως στους μετόχους όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα μέσω της πολιτικής αμοιβών των μετόχων.

 

Το Δ’ τρίμηνο του 2017, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE διαμορφώθηκαν σε €998,1 εκατ. μειωμένα κατά 2,8%, καθώς τα υψηλότερα έσοδα από τη σταθερή και κινητή τηλεφωνία Ελλάδας και την κινητή τηλεφωνία στη Ρουμανία αντισταθμίστηκαν από την ελαφρά μείωση των εσόδων στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και κυρίως από τη μείωση κατά €47 εκατ. των λοιπών εσόδων. Η μείωση αυτή οφείλεται στην ολοκλήρωση του έργου «Rural Broadband» στην Ελλάδα και στη μείωση της διεθνούς κίνησης (OTE Globe), δύο πηγές εσόδων με χαμηλό περιθώριο EBITDA και ελάχιστη επίδραση στην κερδοφορία του Ομίλου. Το 2017, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν σε €3.857,1 εκατ., μειωμένα κατά 1,3%.

Στην Ελλάδα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 3,9% και διαμορφώθηκαν σε €717,3 εκατ. το Δ΄ τρίμηνο, καθώς τα υψηλότερα έσοδα σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία αντισταθμίστηκαν από τη μείωση των εσόδων της OTE Globe και την ολοκλήρωση του έργου «Rural Broadband». Τα έσοδα λιανικής στη σταθερή τηλεφωνία ενισχύθηκαν τόσο σε τριμηνιαία όσο και σε ετήσια βάση, καθώς η ανάπτυξη των ευρυζωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών αντιστάθμισε πλήρως τη μείωση των εσόδων από υπηρεσίες φωνής. Η αύξηση των εσόδων κινητής τηλεφωνίας οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των εσόδων από roaming και data, οδηγώντας σε σημαντική επιτάχυνση της αύξησης των εσόδων από υπηρεσίες, τα οποία το 2017 αυξήθηκαν μετά από αρκετά χρόνια συρρίκνωσης. Ο ΟΤΕ ενίσχυσε τη θέση του ως κορυφαίος πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη γκάμα των ψηφιακών εργαλείων που βελτιώνουν την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητά του στις σχέσεις του με τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους του. Η ταχύτατη διάδοση του COSMOTE mobile app και άλλων αντίστοιχων πρωτοβουλιών παίζουν καθοριστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση.

Στη Ρουμανία, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 0,1%, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των εσόδων κινητής τηλεφωνίας τα οποία αντιστάθμισαν πλήρως τη μείωση στα έσοδα της σταθερής. Η αύξηση των εσόδων στην κινητή αντικατοπτρίζει την επιτυχημένη καμπάνια συνδυαστικών πακέτων συμβολαίου #netliberare, καθώς επίσης και την αύξηση των πωλήσεων συσκευών. Τα έσοδα στην Αλβανία παρέμειναν σταθερά, εστιάζοντας ολοένα και περισσότερο στα έσοδα λιανικής.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, διαμορφώθηκαν σε €677,3 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2017, σημειώνοντας μείωση κατά 5,0% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2016. Η μείωση αυτή, αντίστοιχη με τη μείωση στα έσοδα, οφείλεται κυρίως στα έξοδα διεθνούς κίνησης και την ολοκλήρωση του έργου «Rural Broadband» στην Ελλάδα και «Ronet» στη Ρουμανία.

Το Δ’ τρίμηνο του 2017, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου μειώθηκε κατά 1,9% σε €337,2 εκατ. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σημείωσε μείωση κατά 0,6%, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 40,8%, αυξημένο κατά 130 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το Δ΄ τρίμηνο του 2016. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 11,3%, ενώ στην Αλβανία, αυξήθηκε κατά 13,3%.

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικές ζημιές προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους €29,9 εκατ., σε σύγκριση με λειτουργικά κέρδη €70,0 εκατ., το Δ΄ τρίμηνο του 2016. Η πτώση αυτή αντικατοπτρίζει τις απομειώσεις στις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου, συνολικού ύψους €134 εκατ.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €26,7 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2017, μειωμένη κατά 38,9%, αντικατοπτρίζοντας την αναγνώριση ζημιών από προηγούμενες χρήσεις και τα χαμηλότερα κέρδη προ φόρων από την κινητή Ελλάδας.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €37,1 εκατ. στο Δ’ τρίμηνο του 2017, σε σύγκριση με €51,7 εκατ. το Δ’ τρίμηνο πέρυσι.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Δ΄ τρίμηνο του 2017, ανήλθαν σε €213,3 εκατ., αυξημένες κατά 51,8%, κυρίως λόγω των επενδύσεων στις δραστηριότητες σταθερής στην Ελλάδα οι οποίες ανήλθαν σε €109,6 εκατ. Στη Ρουμανία, οι επενδύσεις στις δραστηριότητες σταθερής ανήλθαν σε €37,2 εκατ. Στην κινητή, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €45,4 εκατ., στη Ρουμανία σε €5,9 εκατ. και στην Αλβανία σε €4,1 εκατ.

Το Δ’ τρίμηνο του 2017, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €94,6 εκατ., από €283,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τις αυξημένες επενδύσεις και τους υψηλότερους φόρους που καταβλήθηκαν.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €0,7 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017, αυξημένος κατά 38,1% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου του 2016, που αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA του Ομίλου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

(Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2017 Δ’τρίμηνο 2016 +/- % Δωδεκάμηνο 2017 Δωδεκάμηνο 2016 +/- %
Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 409,5 402,4 +1,8% 1.583,8 1.568,5 +1,0%
Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 313,3 306,8 +2,1% 1.202,3 1.194,2 +0,7%
Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 160,3 166,8 -3,9% 607,7 602,5 +0,9%
Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία 139,5 121,9 +14,4% 464,9 457,1 +1,7%
Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία 17,2 17,2 0,0% 68,1 77,2 -11,8%
Λοιπά 99,9 146,5 -31,8% 451,6 489,7 -7,8%
Ενδοομιλικές απαλοιφές

(Κινητή & Όμιλος)

(141,6) (134,6) +5,2% (521,3) (481,1) +8,4%
ΣΥΝΟΛΟ 998,1 1.027,0 -2,8% 3.857,1 3.908,1 -1,3%
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα 16,4 29,5 -44,4% 51,4 55,2 -6,9%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ EBITDA ΟΜΙΛΟΥ

 

(Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2017 Δ’τρίμηνο 2016 +/- % Δωδεκάμηνο 2017 Δωδεκάμηνο 2016 +/- %
Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 180,5 169,6 +6,4% 677,6 663,6 +2,1%
Περιθώριο EBITDA 44,1% 42,1% +2μον 42,8% 42,3% +0,5μον
Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 94,4 100,0 -5,6% 404,0 403,0 +0,2%
Περιθώριο EBITDA 30,1% 32,6% -2,5μον 33,6% 33,7% -0,1μον
Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 26,1 28,3 -7,8% 101,9 93,5 +9,0%
Περιθώριο EBITDA 16,3% 17,0% -0,7μον 16,8% 15,5% +1,3μον
Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία 14,7 17,7 -16,9% 58,2 81,7 -28,8%
Περιθώριο EBITDA 10,5% 14,5% -4μον 12,5% 17,9% 5,4μον
Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία 3,4 3,0 +13,3% 8,8 16,1 -45,3%
Περιθώριο EBITDA 19,8% 17,4% +2,4μον 12,9% 20,9% -8μον
Λοιπά 21,3 28,4 -25,0% 58,4 69,5 -16,0%
Περιθώριο EBITDA 21,3% 19,4% +1,9μον 12,9% 14,2% -1,3μον
Ενδοομιλικές απαλοιφές (Κινητή & Όμιλος) (3,2) (3,3) -3,0% (5,0) (6,5) -23,1%
Όμιλος OTE 337,2 343,7 1,9% 1.303,9 1.320,9 1,3%
Περιθώριο EBITDA 33,8% 33,5% +0,3μον 33,8% 33,8% 0μον

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ (Μετά από απαλοιφές)

Κύκλος Εργασιών (Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2017 Δ’τρίμηνο 2016 +/- % Δωδεκάμηνο 2017 Δωδεκάμηνο 2016 +/- %
 Ελλάδα 717,3 746,7 -3,9% 2.826,2 2.862,7 -1,3%
 Ρουμανία 266,2 266,0 +0,1% 970,7 982,8 -1,2%
 Αλβανία 14,6 14,3 +2,1% 60,2 62,6 -3,8%
Όμιλος ΟΤΕ 998,1 1.027,0 -2,8% 3.857,1 3.908,1 -1,3%

 

Προσαρμοσμένο EBITDA (Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2017 Δ’τρίμηνο 2016 +/- % Δωδεκάμηνο 2017 Δωδεκάμηνο 2016 +/- %
 Ελλάδα 293,0 294,7 -0,6% 1.135,0 1.129,6 +0,5%
Περιθώριο EBITDA 40,8% 39,5% +1,3μον 40,2% 39,5% +0,7μον
 Ρουμανία 40,8 46,0 -11,3% 160,1 175,2 -8,6%
Περιθώριο EBITDA 15,3% 17,3% -2μον 16,5% 17,8% 1,3μον
 Αλβανία 3,4 3,0 +13,3% 8,8 16,1 -45,3%
Περιθώριο EBITDA 23,3% 21,0% +2,3μον 14,6% 25,7% -11,1μον
Όμιλος ΟΤΕ 337,2 343,7 1,9% 1.303,9 1.320,9 1,3%
Περιθώριο EBITDA 33,8% 33,5% +0,3μον 33,8% 33,8% 0μον

 

ΕΛΛΑΔΑ

Τα έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 3,9%, καθώς η ισχυρή αύξηση στα έσοδα από τις υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αντισταθμίστηκε πλήρως από τη μείωση των εσόδων στη διεθνή χονδρική (OTE Globe). Η πτώση στα έσοδα χονδρικής οφείλεται κυρίως στη μείωση της διεθνούς κίνησης, καθώς και της χονδρικής τιμής LLU, που πιθανότατα θα συνεχιστεί και το 2018.

Συνολικά, το προσαρμοσμένο EBITDA σημείωσε ελαφρά μείωση της τάξης του €1,7 εκατ. το Δ΄ τρίμηνο του 2017, καθώς το Δ΄τρίμηνο του 2016 περιελάμβανε κέρδος €9 εκατ. από πωλήσεις ακινήτων στην Ελλάδα. Εξαιρουμένου του συγκεκριμένου παράγοντα, το προσαρμοσμένο EBITDA στην Ελλάδα αυξήθηκε.

Σε ετήσια βάση, τα συνολικά έσοδα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 1,3%, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 0,5%, ενισχύοντας το προσαρμοσμένο περιθώριο κατά 70 μονάδες βάσης στο 40,2%.

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Access Lines  Δεκέμβριος

2017

Σεπτέμβριος 2017 Δεκέμβριος 2016 Ετήσια

+/- %

PSTN συνδέσεις 1.250.317 1.345.049 1.790.900 -30,2%
ISDN συνδέσεις (BRA & PRA) 234.613 240.695 266.931 -12,1%
Άλλες συνδέσεις (MSAN & VοB) 1.162.883 1.051.768 610.055 +90,6%
Συνδέσεις γραμμών πρόσβασης (με WLR) 2.647.813 2.637.512 2.667.886 -0,8%
Συνδέσεις Λιανικής εξαιρουμένης της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (exWLR) 2.639.132 2.628.750 2.657.924 -0,7%
Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής 1.759.752 1.716.188 1.635.736 +7,6%
εκ των οποίων συνδέσεις VDSL λιανικής 354.257 311.107 219.166 +61,6%
Συνδρομητές COSMΟΤΕ TV (IPTV & Δορυφορική τηλεόραση) 524.770 517.155 502.696 +4,4%
Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο –LLU (ενεργοί) 2.110.806 2.105.006 2.085.248 +1,2%

Το Δ’ τρίμηνο του 2017, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο- LLU) κατέγραψε αύξηση 17 χιλιάδων γραμμών, με τον Όμιλο ΟΤΕ να καταγράφει αύξηση 10 χιλιάδων γραμμών πρόσβασης.

Το Δ’ τρίμηνο του 2017, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 44 χιλιάδες νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, με τον συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 1.760 χιλιάδες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL της εταιρείας συνέχισαν να αναπτύσσονται, προσελκύοντας 43 χιλιάδες συνδρομητές στο τρίμηνο, το υψηλότερο μέχρι σήμερα. Στο τέλος του τριμήνου, 354 χιλιάδες συνδρομητές ή το 20,1% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών

λιανικής, είχαν επιλέξει υπηρεσίες VDSL έναντι 18,1% στο τέλος του Γ’ τριμήνου του 2017. Οι πελάτες που αναβαθμίζουν τις συνδέσεις τους σε υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων αυξάνονται συνεχώς, καθώς η διείσδυση στην αγορά παραμένει χαμηλή. Το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι συνδρομητές επιλέγουν να αναβαθμίσουν τις συνδέσεις τους σε υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων, καταδεικνύει την δυναμική της αγοράς για ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας και επιβεβαιώνει την απόφαση της εταιρείας να επενδύσει σε δίκτυα FTTC. Τον Δεκέμβριο, η εταιρεία διέθεσε εμπορικά τη premium υπηρεσία Vectoring προσφέροντας ευρυζωνικές ταχύτητες μέχρι και 200Mbps, καλύπτοντας την αυξανόμενη ζήτηση για μεγαλύτερες ταχύτητες. Από τον συνολικό αριθμό των καμπινών που κατακύρωσε η Ρυθμιστική Αρχή στον ΟΤΕ τον περασμένο Φεβρουάριο για αναβάθμισή τους σε VDSL/Vectoring, o OTE είχε ενεργοποιήσει στο τέλος του έτους περίπου το 88%, με τις υπόλοιπες να είναι και αυτές έτοιμες προς διάθεση. Επιπλέον 4 χιλιάδες καμπίνες αναμένεται να αναβαθμιστούν εντός του έτους.

Ο συνολικός αριθμός συνδρομητών COSMΟΤΕ TV αυξήθηκε κατά 8 χιλιάδες στο τρίμηνο. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2017, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ανήλθε σε 525 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση 4,4% σε ετήσια βάση.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

   
(Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2017 Δ’τρίμηνο 2016 +/- % Δωδεκάμηνο 2017 Δωδεκάμηνο 2016 +/- %
     
Κύκλος Εργασιών 409,5 402,4 +1,8% 1.583,8 1.568,5 +1,0%
– Έσοδα λιανικής σταθερής 228,5 225,9 +1,2% 904,6 898,0 +0,7%
– Έσοδα χονδρικής σταθερής 90,3 87,4 +3,3% 347,7 344,4 +1,0%
– Λοιπά 90,7 89,1 +1,8% 331,5 326,1 +1,7%
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα/(Έξοδα), καθαρά 3,8 3,8 0,0% 8,1 8,2 -1,2%
Προσαρμοσμένο EBITDA 180,5 169,6 +6,4% 677,6 663,6 +2,1%
Περιθώριο EBITDA % 44,1% 42,1% +2μον 42,8% 42,3% +0,5μον
Κόστος προγράμματος Εθελούσιας αποχώρησης/αντιλογισμοί (7,3) (3,3) +121,2% (27,7) (35,8) -22,6%
Αποσβέσεις και απομειώσεις (88,6) (76,9) +15,2% (324,9) (306,4) +6,0%
Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ) 84,6 89,4 -5,4% 320,8 321,4 -0,2%

Το Δ’ τρίμηνο του 2017, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας κατέγραψαν αύξηση 1,8%. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 1,2%, υποστηριζόμενα από τη σταθερά καλή πορεία των ευρυζωνικών υπηρεσιών και της συνδρομητικής τηλεόρασης, καθώς και από την επιβράδυνση της μείωσης των εσόδων φωνής στο τρίμηνο. Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες ωφελήθηκαν από την αύξηση των πελατών VDSL, ο συνολικός αριθμός των οποίων αυξήθηκε κατά 62% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Τα έσοδα από τη συνδρομητική τηλεόραση του Ομίλου παρουσίασαν επίσης ισχυρή αύξηση στο Δ΄ τρίμηνο.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, διαμορφώθηκαν σε €232,8 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2017, μειωμένα κατά 1,6% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2016, κυρίως λόγω των χαμηλότερων εξόδων προσωπικού, τα οποία επηρεάστηκαν θετικά από τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης που πραγματοποιήθηκαν μέσα στη χρονιά.

Το Δ΄ τρίμηνο του 2017, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 6,4% και διαμορφώθηκε σε €180,5 εκατ., κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων και των πρωτοβουλιών για μείωση των εξόδων. Ως αποτέλεσμα, το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας αυξήθηκε κατά 200 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2016, σε 44,1%.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Δεκέμβριος ’17 Δεκέμβριος ’16 +/- %
Συνδρομητές κινητής 7.981.236 7.724.812 +3,3%

 

(Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2017 Δ’τρίμηνο 2016 +/- % Δωδεκάμηνο 2017 Δωδεκάμηνο 2016 +/- %
Έσοδα υπηρεσιών 240,1 229,5 +4,6% 957,5 943,9 +1,4%  
Σύνολο Εσόδων 313,3 306,8 +2,1% 1.202,3 1.194,2 +0,7%  
Προσαρμοσμένο EBITDA* 94,4 100,0 -5,6% 404,0 403,0 +0,2%  
Περιθώριο EBITDA % 30,1% 32,6% -2,5μον 33,6% 33,7% -0,1μον  

Στις 31 Δεκεμβρίου 2017, οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ανήλθαν σε 8,0 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 3,3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη, σημαντικό μέρος της αύξησης προήλθε από την προσέλκυση νέων συνδρομητών συμβολαίου, 66 χιλιάδες σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα των προσθηκών Μ2Μ και των εμπορικών πρωτοβουλιών που προσφέρουν ελκυστικά πακέτα συμβολαίου καθώς και πωλήσεις αναβαθμισμένων υπηρεσιών.

Τα συνολικά έσοδα κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 2,1% το Δ’ τρίμηνο του 2017, εντείνοντας την ανάκαμψη που σημειώθηκε τα προηγούμενα τρίμηνα. Τα έσοδα από υπηρεσίες ανήλθαν σε €240,1 εκατ. αυξημένα κατά 4,6% στο τρίμηνο, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση των τελευταίων ετών, υποστηριζόμενα από μια ακόμα διψήφια αύξηση στα έσοδα από υπηρεσίες data. Η κατανάλωση data συνεχίζει να αυξάνεται καθώς οι πελάτες χρησιμοποιούν τα επιτυχημένα πακέτα “Giga Now” και “Break the Rules”. Τα έσοδα περιαγωγής ήταν ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας στην αύξηση των συνολικών εσόδων.

Τα έσοδα από υπηρεσίες data αυξήθηκαν κατά 18% στο τρίμηνο αποτελώντας το 26% των εσόδων από υπηρεσίες, καταδεικνύοντας την εκτεταμένη κάλυψη του δικτύου 4G και 4G+ της COSMOTE. Ο αριθμός των συνδρομητών που κάνουν χρήση υπηρεσιών data αυξήθηκε κατά 19%, σε σύγκριση με το Δ΄ τρίμηνο του 2016, και πλέον αντιστοιχεί στους μισούς ενεργούς συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της κινητής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, διαμορφώθηκαν σε €220,2 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,7% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2016, έχοντας επηρεαστεί αρνητικά από τα έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής, προβλέψεις που αφορούν στα αποθέματα και την αυξημένη δραστηριότητα των τηλεφωνικών κέντρων.

Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε €94,4 εκατ. το Δ΄ τρίμηνο του 2017, μειωμένο κατά 5,6% σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο του 2016 και το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA μειώθηκε κατά 250 μονάδες βάσης σε σχέση με πέρυσι, αντανακλώντας την προσωρινή πορεία των εξόδων που αναφέρθηκε παραπάνω.

Το Δ’ τρίμηνο του 2017, ο δείκτης μεικτού AMOU της COSMOTE Ελλάδας αυξήθηκε κατά 0,8% και διαμορφώθηκε σε 285 λεπτά. Ο δείκτης μεικτού ΑRPU για την ίδια περίοδο ήταν €10,8 αυξημένος κατά 2,1% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2016.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 0,1% το Δ΄ τρίμηνο του 2017 και ανήλθαν σε €266,2 εκατ., αντανακλώντας τις θετικές επιδόσεις στα έσοδα της κινητής, των συνδυαστικών υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών χονδρικής, οι οποίες όμως αντισταθμιστήκαν από την πίεση στα έσοδα λιανικής της σταθερής. Οι νέες συνδέσεις πελατών συμβολαίου και συνδυαστικών υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 50% το Δ΄ τρίμηνο του 2017, κυρίως λόγω της καμπάνιας συνδυαστικών πακέτων #netliberare. Τα νέα πακέτα, προσφέρουν προσιτές τιμές για πρόσβαση στο internet σε συνδρομητές συμβολαίου και καρτοκινητής, με ορισμένα από αυτά να παρέχουν απεριόριστα δεδομένα για πρόσβαση σε εφαρμογές streaming και social media.

Συνολικά, η κερδοφορία EBITDA στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 11,3% από τα €46,0 εκατ. στα €40,8 εκατ. το Δ’ τρίμηνο 2017.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Δεκέμβριος ’17 Δεκέμβριος ’16 +/- %
Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας 2.098.052 2.150.814 -2,5%
Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών 1.180.192 1.185.797 -0,5%
Συνδρομητές Τηλεόρασης (DTH, IPTV & καλωδιακή) 1.470.341 1.464.283 +0,4%
Πελάτες* FMC 504.046 370.524 +36,0%

*Συμπεριλαμβανομένων των πελατών FMC

(Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2017 Δ’τρίμηνο 2016 +/- % Δωδεκάμηνο 2017 Δωδεκάμηνο 2016 +/- %
Κύκλος Εργασιών 160,3 166,8 -3,9% 607,7 602,5 +0,9%  
Έσοδα λιανικής σταθερής 69,7 75,8 -8,0% 288,7 309,6 -6,8%  
Έσοδα χονδρικής σταθερής 33,7 27,7 +21,7% 141,6 113,1 +25,2%  
Λοιπά 56,9 63,3 -10,1% 177,4 179,8 -1,3%  
Λοιπά έσοδα 12,6 12,6 0,0% 38,0 29,5 +28,8%  
Προσαρμοσμένο EBITDA 26,1 28,3 -7,8% 101,9 93,5 +9,0%  
Περιθώριο EBITDA % 16,3% 17,0% -0,7μον 16,8% 15,5% +1,3μον  
(Κόστος) προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης (2,6) (0,5) +420,0% (15,3) (6,0) +155,0%  
Αποσβέσεις (89,3) (98,6) -9,4% (174,8) (204,9) -14,7%  
Λειτουργικά Κέρδη/(ζημίες) (EBIT) (67,1) (70,8) -5,2% (89,5) (117,4) -23,8%  

Το Δ’ τρίμηνο του 2017, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας Ρουμανίας μειώθηκαν κατά 3,9% σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω της μείωσης κατά 15% στα έσοδα από υπηρεσίες φωνής σταθερής. Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τηλεόρασης μειώθηκαν σχεδόν κατά 5% και 2% αντίστοιχα. Οι συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,5%, ενώ οι συνδρομητές τηλεόρασης αυξήθηκαν κατά 0,4%. Η εταιρεία συνεχίζει να δέχεται πίεση σε περιοχές όπου λειτουργούν ευρυζωνικά δίκτυα παλαιού τύπου (xDSL), ενώ κερδίζει νέους συνδρομητές σε περιοχές όπου έχουν εγκατασταθεί δίκτυα οπτικών ινών. Τα έσοδα από συνδυαστικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 38%, καθώς ο αριθμός των συνδρομητών συνδυαστικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 36% σε ετήσια βάση σε 504 χιλιάδες στο τέλος του 2017.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ρουμανίας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, αναδιοργάνωσης καθώς και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, μειώθηκαν κατά 2,8% στο Δ’ τρίμηνο του 2017, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Αυτό αντανακλά κυρίως τις υψηλότερες άμεσες δαπάνες που σχετίζονται με πελάτες όπως έξοδα διασύνδεσης και συσκευές κινητής, τα οποία αντισταθμίστηκαν από τη μείωση στα έμμεσα κόστη όπως κατασκευαστικά, ενοίκια και λοιπά έμμεσα κόστη.

Το Δ΄ τρίμηνο του 2017, το προσαρμοσμένο EBITDA μειώθηκε κατά 7,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Αντίθετα, σε ετήσια βάση, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 9,0% το 2017.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Δεκέμβριος ’17 Δεκέμβριος ’16 +/- %
Συνδρομητές κινητής 4.748.905 5.344.638 -11,1%

 

(Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2017 Δ’τρίμηνο 2016 +/- % Δωδεκάμηνο 2017 Δωδεκάμηνο 2016 +/- %
Έσοδα υπηρεσιών 83,5 73,8 +13,1% 303,7 304,2 -0,2%
Σύνολο Εσόδων 139,5 121,9 +14,4% 464,9 457,1 +1,7%
Προσαρμοσμένο EBITDA 14,7 17,7 16,9% 58,2 81,7 -28,8%
Περιθώριο EBITDA % 10,5% 14,5% -4,0μον 12,5% 17,9% 5,4μον

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2017, η συνολική πελατειακή βάση της Telekom Romania Mobile διαμορφώθηκε σε 4,7 εκατ., μειωμένη κατά 11,1% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την εκκαθάριση μη ενεργών πελατών καρτοκινητής και της μικρής αύξησης που παρουσίασαν οι πελάτες συμβολαίου. Ως αποτέλεσμα οι πελάτες συμβολαίου αντιπροσωπεύουν πλέον το 34,5% της συνολικής βάσης από 30,5% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα συνολικά έσοδα το Δ’ τρίμηνο του 2017 ανήλθαν σε €139,5 εκατ., αυξημένα κατά 14,4%, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από πελάτες συμβολαίου και από πωλήσεις συσκευών. Τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 13,1%, χάρη στην επιτυχημένη καμπάνια συνδυαστικών πακέτων, καθώς επίσης και στην αύξηση της κίνησης, η οποία αντανακλάται στην αύξηση του AMOU κατά 13% και των εσόδων δεδομένων κατά 37%.

Το Δ’ τρίμηνο του 2017, τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, αυξήθηκαν κατά 18,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η τάση αυτή αντανακλά την αύξηση στα κόστη που σχετίζονται με την ενίσχυση του αριθμού των συνδέσεων που προήλθαν μέσω της καμπάνιας #netliberare, όπως είναι τα έξοδα πώλησης και διανομής, το αυξημένο κόστος πωληθέντων στο τρίμηνο, καθώς επίσης και οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων.

Το προσαρμοσμένο EBITDA μειώθηκε κατά 16,9% το Δ’ τρίμηνο του 2017, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σε συνεργασία με τη σταθερή τηλεφωνία, η Telekom Romania Mobile λαμβάνει μέτρα για να βελτιώσει τις επιδόσεις της, ενισχύοντας την κάλυψη του δικτύου 4G, επανασχεδιάζοντας τις εμπορικές της προτάσεις και βελτιστοποιώντας το κόστος.

ΑΛΒΑΝΙΑ


ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Δεκέμβριος ’17 Δεκέμβριος ’16 +/- %
Συνδρομητές κινητής 1.941.324 1.839.273 +5,5%

 

(Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2017 Δ’τρίμηνο 2016 +/- % Δωδεκάμηνο 2017 Δωδεκάμηνο 2016 +/- %
Έσοδα υπηρεσιών 16,7 16,7 +0,0% 65,8 74,2 -11,3%
Σύνολο Εσόδων 17,2 17,2 +0,0% 68,1 77,2 -11,8%
Προσαρμοσμένο EBITDA 3,4 3,0 +13,3% 8,8 16,1 -45,3%
Περιθώριο EBITDA % 19,8% 17,4% +2,4μον 12,9% 20,9% -8μον

Στο Δ’ τρίμηνο του 2017, η πελατειακή βάση της Telekom Albania διαμορφώθηκε σε 1,94 εκατ. αυξημένη κατά 5,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Στο Δ’ τρίμηνο του 2017, τα συνολικά έσοδα και τα έσοδα από υπηρεσίες της Telekom Albania παρέμειναν αμετάβλητα, αντικατοπτρίζοντας τον εξορθολογισμό της αγοράς, η οποία εστιάζει ολοένα και περισσότερο στα έσοδα από εξερχόμενη κίνηση. Η σταθεροποίηση των εσόδων αντικατοπτρίζει ένα πιο υγιές μείγμα καθώς η μείωση κατά 20% των εσόδων από διεθνή εισερχόμενη κίνηση αντισταθμίστηκε από την αύξηση κατά 15% των εσόδων λιανικής. Ο εξορθολογισμός της αγοράς που αναμένεται να προκύψει μετά την αποχώρηση του τέταρτου παρόχου στις αρχές του 2018, θα δώσει τη δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης.

Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 13,3% το Δ’ τρίμηνο του 2017, κυρίως λόγω της μείωσης των άμεσων δαπανών.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ EBRD

Στις 3 Οκτωβρίου 2017, η COSMOTE προχώρησε στην αποπληρωμή του συνόλου του κοινοπρακτικού δανείου ύψους €150,0 εκατ. που διοργανώθηκε από την EBRD, η οποία είχε υπογραφεί στις 10 Ιουλίου 2017.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Την 19 Ιανουαρίου 2018, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους. Με την προϋπόθεση ότι το εξωτερικό και το μακροοικονομικό περιβάλλον θα παραμείνουν σταθερά, η Εταιρεία προτίθεται μεσοπρόθεσμα να καταβάλει στους μετόχους της, μέσω ενός συνδυασμού καταβολής μερισμάτων και Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, τις ελεύθερες ταμειακές ροές που παράγονται κάθε χρόνο, έχοντας ενσωματώσει τις εξαγορές φάσματος, και τις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες. Για το 2018, αλλά και μεσοπρόθεσμα, ο στόχος για τον επιμερισμό μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών βρίσκεται περίπου στο 65% και 35% αντίστοιχα. Η εφαρμογή της πολιτικής θα ξεκινήσει από το 2018 και θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των ελεύθερων ταμειακών ροών για το τρέχον έτος,

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15ης Φεβρουαρίου 2018, ενέκρινε την επαναγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την 15η Φεβρουαρίου 2018, ημερομηνία λήψης της απόφασης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι μετοχές θα αποκτώνται με σκοπό την ακύρωσή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΔΙΜΕΡHΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΎΜΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ ΕΥΡΩ 150,0 ΕΚΑΤ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EUROPEAN INVESTMENT BANK – EIB)

Την 23 Ιανουαρίου 2018, η COSMOTE προχώρησε στην εκταμίευση του συνολικού ποσού Ευρώ 150,0 στο πλαίσιο της διμερούς δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία υπεγράφη τη 10 Ιουλίου 2017. Το δάνειο έχει διάρκεια 7 έτη, θα αποπληρωθεί σε εξαμηνιαίες δόσεις και το επιτόκιό του καθορίστηκε σε 2,805% ετησίως.

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Global Medium Term Note Programme)

Την 7 Φεβρουαρίου 2018, η ΟΤΕ PLC προχώρησε στην πλήρη αποπληρωμή του εναπομείναντος υπολοίπου Ευρώ 590,3 του Ομολόγου το οποίο έληγε την ίδια ημέρα καθώς και των δεδουλευμένων τόκων.

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΥΡΩ 150,0 ΕΚΑΤ. ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, EBRD)

Τη 12 Ιανουαρίου 2018, η COSMOTE αποπλήρωσε κεφάλαιο ύψους Ευρώ 23,0 στο πλαίσιο του κοινοπρακτικού δανείου με την EBRD καθώς και των δεδουλευμένων τόκων.

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΤΕ

Την 24 Ιανουαρίου 2018, ο οίκος Standard & Poor’s Ratings Services αύξησε την μακροπρόθεσμη εταιρική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ σε ‘BB-‘ από ‘B+’.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εν λόγω κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της αγοράς. Συνεπώς, συνιστάται στους αναγνώστες να μη βασιστούν στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις του Ομίλου μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.

 

Πίνακες που ακολουθούν:

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη) της 31ης Δεκεμβρίου 2017 και της 31ης Δεκεμβρίου 2016

Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το τρίμηνο και το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και συγκριτική με το 2016

Ενοποιημένη Κατάσταση Εσόδων για το τρίμηνο και το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και συγκριτική με το 2016

Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και συγκριτική σε τρίμηνα

 

I.            ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (“ΕΔΜΑ”)

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)


Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται “Προσαρμοσμένοι” δείκτες όπως: Προσαρμοσμένο EBITDA και προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA %, προσαρμοσμένες καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες, προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές. Οι προσαρμοσμένοι αυτοί δείκτες υπολογίζονται αφαιρώντας από τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογιστεί από κονδύλια των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, την επίδραση από τα κόστη ή τις καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, τα κόστη ή της καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα αναδιοργάνωσης και έξοδα μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων καθώς και αυτά που σχετίζονται με την αγορά φάσματος.

Κόστη ή καταβολές σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

Τα κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εμπεριέχουν το κόστος των κινήτρων που δίνονται στους εργαζόμενους για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και τις εισφορές στο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης για την αποχώρηση / συνταξιοδότηση των εργαζομένων πριν από το προβλεπόμενο έτος ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και στην κατάσταση ταμειακών ροών στις γραμμές «Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης» και «καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης». Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθ’ αυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

Έξοδα ή καταβολές σχετιζόμενα με λοιπά προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις

Τα έξοδα αναδιοργάνωσης περιλαμβάνουν κόστη που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και έξοδα σχετιζόμενα με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου, ενώ οι καταβολές των ποσών αυτών συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση ταμειακών ροών. Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθαυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

Καταβολές για αγορά φάσματος

Οι καταβολές για αγορά φάσματος περιλαμβάνουν τα ποσά που πληρώθηκαν για την απόκτηση αδειών μέσω διαγωνισμών που διεξάγει η Ρυθμιστική Αρχή για τη μετάδοση σημάτων μέσω συγκεκριμένων ζωνών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Καθώς οι πληρωμές αυτές είναι σημαντικές και μη περιοδικές, αποτελεί κοινή πρακτική στην αγορά τηλεπικοινωνιών να μην συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των προσαρμοσμένων ταμειακών ροών και των προσαρμοσμένων επενδύσεων (σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) προκειμένου τα αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου να είναι συγκρίσιμα.

Καθαρός Δανεισμός

Ο καθαρός δανεισμός είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, και αφαιρώντας από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (βλ. παρακάτω πίνακα).

Καθαρός Δανεισμός (προσαρμοσμένος)

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ορίζεται ως ο Καθαρός Δανεισμός που συμπεριλαμβάνει και τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθότι αποτελούν σχετικά άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

(Ευρώ εκατ.) 31/12/2017 31/12/2016 +/- %
Μακροπρόθεσμα δάνεια 1.276,2 1.941,0 -34,3%
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 764,5 184,1
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (1.297,7) (1.585,6) -18,2%
Καθαρός Δανεισμός 743,0 539,5 +37,7%
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (5,9) (5,6) +5,4%
Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος) 737,1 533,9 +38,1%


EBITDA
(Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις)

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

Προσαρμοσμένο EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις)

Το προσαρμοσμένο EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA ορίζεται το EBITDA εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο EBITDA με το σύνολο του κύκλο εργασιών.

(Ευρώ εκατ.) Δ’τρίμηνο 2017 Δ’τρίμηνο 2016 +/- % Δωδεκάμηνο 2017 Δωδεκάμηνο 2016 +/- %
Κύκλος εργασιών 998,1 1.027,0 -2,8% 3.857,1 3.908,1 -1,3%
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 16,4 29,5 -44,4% 51,4 55,2 -6,9%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (696,7) (720,3) -3,3% (2.666,0) (2.696,3) -1,1%
EBITDA 317,8 336,2 -5,5% 1.242,5 1.267,0 -1,9%
Περιθώριο EBITDA % 31,8% 32,7% -0,9μον 32,2% 32,4% -0,2μον
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 14,0 6,1 +129,5% 51,8 49,6 +4,4%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 5,4 1,4 9,6 4,3 +123,3%
Προσαρμοσμένο EBITDA 337,2 343,7 -1,9% 1.303,9 1.320,9 -1,3%
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA % 33,8% 33,5% +0,3μον 33,8% 33,8% 0μον


Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρείας διευκολύνουν στην ανάλυση της καθαρής κερδοφορίας του Ομίλου εξαιρουμένης της επίδρασης μη επαναλαμβανόμενων ή μη περιοδικών στοιχείων και στην σύγκριση των επιδόσεων προηγούμενων περιόδων. Υπολογίζεται αν προσθέσουμε στα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας την επίδραση από τα ακόλουθα: κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, καθαρή επίδραση από απομειώσεις, επανεκτίμηση των αναβαλλόμενων φόρων, χρημ/κα έξοδα για έκδοση και επαναγορά ομολόγων, αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με την πώληση περιουσιακών στοιχείων (Globul & Hellas Sat), κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις. Αναλυτικά ο υπολογισμός στον παρακάτω πίνακα. Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών για το 2016 έχουν αναθεωρηθεί προκειμένου να ληφθούν υπόψιν τα δικαιώματα μειοψηφίας.

(Ευρώ εκατ.) – Επίδραση μετά φόρων Δ’τρίμηνο 2017 Δ’τρίμηνο 2016 +/- % Δωδεκάμηνο 2017 Δωδεκάμηνο 2016 +/- %
Καθαρά κέρδη σε μετόχους της εταιρείας (52,7) 16,6 67,2 140,0 -52,0%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 5,7 2,5 +128,0% 34,4 34,3 +0,3%
Αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με πώληση περιουσιακών στοιχείων (13,4) (13,4) (13,1) +2,3%
Καθαρή επίδραση από απομειώσεις 115,4 31,6 115,4 31,6
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 5,4 1,0 12,4 8,7 +42,5%
Επανεκτίμηση αναβαλλόμενων φόρων (23,3) (23,3)
Προσαρμοσμένα Καθαρά κέρδη σε μετόχους της εταιρείας 37,1 51,7 28,2% 192,7 201,5 -4,4%


Επενδύσεις
σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι οι καταβολές για αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον ΕΔΜΑ για να εξασφαλίσει ότι η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων γίνεται σύμφωνα με την ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου για την διαχείριση αυτών. Στον δείκτη των προσαρμοσμένων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν υπολογίζονται οι καταβολές για αγορά φάσματος και οι πληρωμές κεφαλαίου σχετιζόμενες με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

(Ευρώ εκατ.) Δ’τρίμηνο 2017 Δ’τρίμηνο 2016 +/- % Δωδεκάμηνο 2017 Δωδεκάμηνο 2016 +/- %
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (δημοσιευμένο) –(Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) (320,2) (153,0) +109,3% (919,9) (653,0) +40,9%
Καταβολές για αγορά φάσματος 95,9 12,5 111,4 26,0
Πληρωμές κεφαλαίου σχετιζόμενες με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 11,0 11,0
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Προσαρμοσμένο) – (Προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) (213,3) (140,5) +51,8% (797,5) (627,0) +27,2%


Προσαρμοσμένες καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Οι καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες εστιάζουν στις ταμειακές ροές και εκροές που προέρχονται από την κύρια δραστηριότητα μιας εταιρείας (οι χρεωστικοί τόκοι και οι καταβληθέντες φόροι εισοδήματος συμπεριλαμβάνονται στις εκροές). Οι προσαρμοσμένες καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ορίζονται ως το άθροισμα των καθαρών ταμειακών εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες εξαιρουμένων των καταβολών προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, των καταβολών εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων και προθέτοντας τους εισπραχθέντες πιστωτικούς τόκους, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

(Ευρώ εκατ.) Δ’τρίμηνο 2017 Δ’τρίμηνο 2016 +/- % Δωδεκάμηνο 2017 Δωδεκάμηνο 2016 +/- %
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (δημοσιευμένες) 233,9 413,4 -43,4% 800,6 1.025,1 -21,9%
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης 42,1 10,0 65,3 53,9 +21,2%
Καταβολές αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων 31,5 35,1 4,4
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 0,4 0,4 1,6 2,2 -27,3%
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (Προσαρμοσμένες) 307,9 423,8 -27,3% 902,6 1.085,6 -16,9%


Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ορίζονται ως τα ταμειακά διαθέσιμα που πηγάζουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου μετά την αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Ο δείκτης αυτός μετράει τα ταμειακά διαθέσιμα που προκύπτουν από την λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου, την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον ΕΔΜΑ προς διευκόλυνση του αναγνώστη των οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να αξιολογήσει καλύτερα τις ταμειακές επιδόσεις, την δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους, διανομής μερίσματος και διατήρησης αποθεματικού.

(Ευρώ εκατ.) Δ’τρίμηνο 2017 Δ’τρίμηνο 2016 +/- % Δωδεκάμηνο 2017 Δωδεκεάμηνο 2016 +/- %
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 233,9 413,4 -43,4% 800,6 1.025,1 -21,9%
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (320,2) (153,0) 109,3% (919,9) (653,0) +40,9%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (86,3) 260,4 -133,1% (119,3) 372,1 -132,1%


Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές

Ο δείκτης αυτός διευκολύνει την σύγκριση των ταμειακών ροών μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και χρησιμοποιείται συχνά σε συζητήσεις με το επενδυτικό κοινό και τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές υπολογίζονται εξαιρώντας από τις ελεύθερες ταμειακές ροές (βλ. ορισμό παραπάνω) τις καταβολές προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων και την αγορά φάσματος, και προσθέτοντας τους εισπραχθέντες τόκους.

 (Ευρώ εκατ.) Δ’τρίμηνο 2017 Δ’τρίμηνο 2016 +/- % Δωδεκάμηνο 2017 Δωδεκάμηνο 2016 +/- %
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (86,3) 260,4 -133,1% (119,3) 372,1 -132,1%
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης 42,1 10,0 65,3 53,9 +21,2%
Καταβολές αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων 42,5 46,1 4,4
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 0,4 0,4 1,6 2,2 -27,3%
Καταβολές για αγορά φάσματος 95,9 12,5 111,4 26,0
Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές 94,6 283,3 -66,6% 105,1 458,6 -77,1%

 

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡHΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) (“ΕΔΜΑ”)

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017 31/12/2016
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ενσώματα πάγια 2.740,9 2.852,5
Υπεραξία 447,1 507,0
Τηλεπικοινωνιακές άδειες 523,6 491,3
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 504,2 490,4
Συμμετοχές 0,1 0,1
Δάνεια σε ασφαλιστικά ταμεία 82,5 85,6
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 313,5 316,5
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 112,1 99,4
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 4.724,0 4.842,8
     
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέματα 91,3 95,9
Πελάτες 719,7 730,5
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 5,9 5,6
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 259,3 307,6
Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα 4,3 3,6
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 1.297,7 1.585,6
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 2.378,2 2.728,8
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 7.102,2 7.571,6
     
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας    
Μετοχικό κεφάλαιο 1.387,1 1.387,1
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 496,4 496,2
Ίδιες μετοχές (14,5) (14,3)
Τακτικό αποθεματικό 373,5 362,2
Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά αποθεματικά (157,1) (156,5)
Μεταβολές σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών (3.314,1) (3.314,1)
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 3.573,1 3.595,4
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους
μετόχους της εταιρείας
2.344,4 2.356,0
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 245,0 295,7
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.589,4 2.651,7
     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσμα δάνεια 1.276,2 1.941,0
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 224,3 227,6
Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 129,9 142,5
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 30,6 50,3
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 130,8 118,3
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.791,8 2.479,7
     
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προμηθευτές 1.162,4 1.364,1
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 764,5 184,1
Φόρος εισοδήματος 41,6 79,2
Έσοδα επόμενης χρήσης 133,5 152,1
Πρόβλεψη προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης 139,3 141,9
Μερίσματα πληρωτέα 0,4 0,3
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 479,3 518,5
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 2.721,0 2.440,2
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.102,2 7.571,6

 

ΙΙΙ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)(“ΕΔΜΑ”)

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)          
Δ΄ τρ.’17 Δ΄ τρ.’16 +/- % Δωδεκάμηνο 2017 Δωδεκάμηνο 2016 +/- %
             
Σύνολο κύκλου εργασιών 998,1 1.027,0 -2,8% 3.857,1 3.908,1 -1,3%
             
Λοιπά έσοδα 16,4 29,5 -44,4% 51,4 55,2 -6,9%
             
Λειτουργικά έξοδα            
Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής (127,8) (154,5) -17,3% (569,8) (542,9) +5,0%
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (32,6) (21,2) +53,8% (106,3) (89,9) +18,2%
Αποδοχές προσωπικού (153,2) (158,1) -3,1% (622,5) (642,4) -3,1%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα πρόωρης αποχώρησης (14,0) (6,1) +129,5% (51,8) (49,6) +4,4%
Έξοδα εμπορικών προμηθειών (41,3) (34,7) +19,0% (141,3) (134,7) +4,9%
Κόστος εμπορευμάτων (94,9) (77,3) +22,8% (296,7) (268,7) +10,4%
Έξοδα συντήρησης και επισκευών (18,2) (21,8) -16,5% (96,6) (100,1) -3,5%
Έξοδα προώθησης (27,2) (31,2) -12,8% (96,5) (104,5) -7,7%
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (187,5) (215,4) -13,0% (684,5) (763,5) -10,3%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (696,7) (720,3) -3,3% (2.666,0) (2.696,3) -1,1%
             
Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, αποσβέσεις και απομειώσεις 317,8 336,2 -5,5% 1.242,5 1.267,0 -1,9%
Αποσβέσεις και απομειώσεις (347,7) (266,2) +30,6% (937,0) (881,4) +6,3%
Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (29,9) 70,0 -142,7% 305,5 385,6 -20,8%
             
Έσοδα και έξοδα από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες            
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (34,1) (36,6) -6,8% (139,4) (149,4) -6,7%
Πιστωτικοί τόκοι 0,5 0,4 +25,0% 1,6 2,2 -27,3%
Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές (5,4) (4,4) +22,7% (12,2) (4,3)
Κέρδη από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις 19,0 (0,9) 19,0 18,3 +3,8%
Σύνολο zημιών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (20,0) (41,5) -51,8% (131,0) (133,2) -1,7%
             
Κέρδη προ φόρων (49,9) 28,5 -275,1% 174,5 252,4 -30,9%
Φόρος εισοδήματος (26,7) (43,7) -38,9% (151,7) (168,4) -9,9%
Κέρδη περιόδου (76,6) (15,2) 22,8 84,0 -72,9%
Κατανεμόμενα σε:            
Μετόχους της εταιρείας (52,7) 16,6 67,2 140,0 -52,0%
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (23,9) (31,8) -24,8% (44,4) (56,0) -20,7%

 

IV.         ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

 

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)          
Δ’τρίμηνο 2017 Δ’τρίμηνο 2016 +/- % Δωδεκάμηνο 2017 Δωδεκάμηνο 2016 +/ – %
             
Κύκλος εργασιών            
Σταθερή τηλεφωνία:            
Έσοδα λιανικής 297,6 301,2 -1,2% 1.191,2 1.205,2 -1,2%
Έσοδα χονδρικής 154,3 179,6 -14,1% 662,6 647,7 +2,3%
Λοιπά έσοδα 82,9 82,0 +1,1% 295,6 297,7 -0,7%
Σύνολο εσόδων σταθερής τηλεφωνίας 534,8 562,8 -5,0% 2.149,4 2.150,6 -0,1%
Κινητή τηλεφωνία:            
Έσοδα υπηρεσιών 342,7 319,2 +7,4% 1.334,9 1.311,3 +1,8%
Έσοδα πώλησης συσκευών 71,1 65,1 +9,2% 224,3 221,5 +1,3%
Λοιπά έσοδα 8,7 6,9 +26,1% 20,6 23,3 -11,6%
Σύνολο εσόδων κινητής τηλεφωνίας 422,5 391,2 +8,0% 1.579,8 1.556,1 +1,5%
             
Λοιπά έσοδα 40,8 73,0 -44,1% 127,9 201,4 -36,5%
             
Σύνολο κύκλου εργασιών 998,1 1.027,0 -2,8% 3.857,1 3.908,1 -1,3%

 

V.            ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

 

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Δ’ τρ. ‘16 Α’ τρ. ‘17 Β΄ τρ. ‘17 Γ’τρ. ‘17 Δ’τρ.’17
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες          
Κέρδη προ φόρων 28,5 75,4 59,6 89,4 (49,9)
Προσαρμογές για:          
 Αποσβέσεις και απομειώσεις 266,2 197,1 195,4 196,8 347,7
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 6,1 2,5 8,2 27,1 14,0
 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 3,4 2,7 2,8 2,7 1,6
 Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας (0,5) 0,7 0,7 0,7 0,0
 Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 21,2 24,3 22,5 26,9 32,6
 Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές 4,4 (2,9) 13,1 (3,4) 5,4
 Πιστωτικοί τόκοι (0,4) (0,4) (0,4) (0,3) (0,5)
 (Κέρδη) / ζημιές από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις 0,9 (19,0)
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 36,6 32,4 38,0 34,9 34,1
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης: 110,9 (114,1) (58,5) (60,4) 43,0
 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 14,6 1,7 (7,5) 12,1 (4,5)
 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (12,9) (12,2) (63,4) (48,2) 60,2
 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού) 109,2 (103,6) 12,4 (24,3) (12,7)
Πλέον / (Μείον):          
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης (10,0) (7,3) (2,9) (13,0) (42,1)
Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού νεότητας, εκτός εισφορών εργαζομένων (4,1) (3,1) (2,9) (3,0) (3,6)
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (21,3) (33,6) (3,7) (58,9) (35,9)
 Φόροι εισοδήματος καταβληθέντες (28,5) (11,3) (2,2) (104,9) (93,5)
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 413,4 162,4 269,7 134,6 233,9
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες          
Πώληση ή λήξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 1,7 0,2
Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων 2,2 1,0 1,7 1,8 1,7
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (153,0) (200,5) (223,0)  (176,2) (320,2)
Κίνηση δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων 0,2 (0,1) (0,7)
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (148,5) (199,0) (221,0) (173,9) (318,8)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες          
Προγράμματα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης 0,2 (0,3)
Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια 150,0
Εξοφλήσεις δανείων (42,6) (64,8) (22,6) (92,8) (62,5)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της Εταιρείας (0,3) (77,8)
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (42,4) (64,8) (23,2) (170,6) 87,5
           
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων 222,5 (101,4) 25,5 (209,9) 2,6
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.364,9 1.585,6 1.483,8 1.508,5 1.297,0
Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα (1,8) (0,4) (0,8) (1,6) (1,9)
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.585,6 1.483,8 1.508,5 1.297,0 1.297,7

Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


13o Mobile Connected World - Έρχεται στις 5/10!

Η «καρδιά» του connectivity, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των ιδιωτικών δικτύων, του 5G Standalone (SA), των smart cities αλλά και του μέλλοντος που βρίσκεται υπό ανάπτυξη με τη μορφή του 6G, θα «χτυπήσει» και φέτος στο Mobile Connected World!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Leave A Reply