Δια χειρός Τεχνικού Επιμελητηρίου νέο αδειοδοτικό σύστημα για τις κεραίες

0

Προγραμματική συμφωνία με στόχο την επίλυση του μείζονος προβλήματος της αδειοδότησης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας (και γενικότερα κεραιοσυστημάτων) υπέγραψαν το ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) και η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΨΗΠΤΕ).

Πρόκειται για ένα θέμα που απασχολεί επί σειρά ετών (ουσιαστικά από την εμφάνιση της κινητής τηλεφωνίας το 1992) την τηλεπικοινωνιακή αγορά η οποία σε πολλές φάσεις της ανάπτυξής της υπηρεσίας έχει υποχρεωθεί να καθυστερήσει τα επενδυτικά της προγράμματα γιατί η Πολιτεία δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της αναφορικά με τις άδειες που απαιτούνται.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη και σήμερα εκκρεμεί η αδειοδότηση περίπου 1.500 υφιστάμενων παλιών κεραιών, ενώ με ρυθμό που δεν προλαβαίνει την αγορά κινείται η διαδικασία που έχει δομηθεί στην ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) κυρίως εξαιτίας των καθυστερήσεων που προκαλούνται από τις πολεοδομίες. Το αποκαλούμενο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) της ΕΕΤΤ για το οποίο ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να συνδεθεί με όλες τις υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται με τις άδειες των κεραιών, όπως π.χ. οι πολεοδομίες, η αρχαιολογία, τα δασαρχεία, κάτι που δεν προχώρησε, έχει τη δυνατότητα να αδειοδοτεί περί τι 100 κεραίες μηνιαίως όταν οι ανάγκες της αγοράς είναι για 300.

Η προγραμματική συμφωνία που υπέγραψαν χθες ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Βασίλης Μαγκλάρας και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός έχει στόχο οι δυο φορείς να εργαστούν από κοινού ώστε τους προσεχείς μήνες το ΤΕΕ να παραδώσει τεχνικές και λειτουργικές βελτιώσεις και συγκεκριμένες λύσεις στα ζητήματα της χωροθέτησης και αδειοδότησης των κεραιών, να δημιουργηθεί ένα νέο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα αδειοδότησης για τα κεραιοσυστήματα το οποίο θα διασυνδεθεί λειτουργικά με το υφιστάμενο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών και να καταδειχθούν  οι τεχνικές διαδικασίες για την ανάπτυξη ενός νέου, αποτελεσματικού πλαισίου ελέγχου της εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων από την πολιτεία. Στην Κοινή Επιτροπή που θα χειριστεί όλα τα παραπάνω ζητήματα συμμετέχει και η ΕΕΤΤ.

Οι δύο πλευρές έχουν θέσει ένα πάρα πολύ αισιόδοξο χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου θα χρειαστούν δύο μήνες για τις απαραίτητες θεσμικές αλλαγές, ακόμη δύο μήνες για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού συστήματος και ακόμη ένας μήνας για την πλήρη λειτουργία του νέου πλαισίου. Στόχος είναι ως το καλοκαίρι του 2018 να έχουν υλοποιηθεί όλες οι απαραίτητες εργασίες.

antenna

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας και με άξονα την απαραίτητη διεπιστημονικότητα και τη συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς και τις επιχειρήσεις των συναφών κλάδων, θα προωθηθούν:

–              Μελέτη και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας

Προωθείται η μελέτη και κωδικοποίηση των διαδικασιών έκδοσης αδειών εγκατάστασης κεραιών, μέσω Ομάδων Εργασίας με όλες τις αναγκαίες επιστημονικές ειδικότητες. Η μελέτη θα λαμβάνει υπόψη της τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της χώρας για ασύρματες τηλεπικοινωνίες, όπως αυτές εξελίσσονται διεθνώς, και την ανάγκη προστασίας των πολιτών και του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Η Μελέτη θα περιλαμβάνει πλήρη κείμενα νομοθετικών ρυθμίσεων (νόμοι και εξουσιοδοτικές διατάξεις).

–              Τεχνικές Οδηγίες Χωροθέτησης και Μορφής Κεραιών

Προβλέπεται μελέτη και σύνταξη Τεχνικών Οδηγιών (ΤΟ ΤΕΕ) για την χωροθέτηση και την μορφή των κεραιών σε δομημένο περιβάλλον, σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, σε δασικές περιοχές, σε αρχαιολογικούς χώρους και τυχόν άλλες ιδιαίτερες περιπτώσεις που θα προκύψουν κατά την Μελέτη. Οι ΤΟΤΕΕ θα προκύψουν μέσα από Ομάδες Εργασίας, με όλες τις αναγκαίες επιστημονικές ειδικότητες και θα είναι δομημένες με μορφή που να διευκολύνουν τόσο την μελέτη εγκατάστασης κεραιών όσο και την διαδικασία έγκρισής τους. Οι ΤΟΤΕΕ μετά την έγκριση τους από το Υπουργείο ΨΗΠΤΕ θα τυγχάνουν υποχρεωτικής εφαρμογής από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

–              Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος υποστήριξης των διαδικασιών έκδοσης αδειών για τις απαιτούμενες υποδομές εγκατάστασης κεραιών.

Προβλέπεται η ενσωμάτωση στα πληροφοριακά συστήματα του ΤΕΕ  των διαδικασιών έκδοσης αδειών που θα προκύψουν από τις ανωτέρω μελέτες για τις απαιτούμενες υποδομές εγκατάστασης κεραιών (ιδίως δομικά στοιχεία, ηλεκτρομηχανολογικές βοηθητικές εγκαταστάσεις, παροχή δικτύων κοινής ωφέλειας). Το σύστημα θα υποστηρίζει τον έλεγχο πληρότητας μελετών και δικαιολογητικών και την έγκριση της άδειας είτε αυτοδικαίως είτε με δρομολόγηση για έγκριση στους αρμόδιους φορείς. Επίσης θα υποστηρίζεται η εφαρμογή των χρονικών περιθωρίων που θα οριστούν από τη ΓΓΤΤ και θα παρέχεται πλήρης ιχνηλασιμότητα των ενεργειών που εκτελούνται.

–              Ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας

Το ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα θα προσφέρει και θα δέχεται υπηρεσίες μέσω διεθνών προτύπων (web services) με τα πληροφοριακά συστήματα της ΕΕΤΤ ή άλλα που θα ζητήσει η ΓΓΤΤ.

–              Δημιουργία μηχανισμού ελέγχου των εργασιών υποδομών εγκατάστασης κεραιών

Προωθείται η δημιουργία και χρήση Μητρώου Ελεγκτών για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων κεραιών. Θα δημιουργηθούν πρωτόκολλα ελέγχου με σκοπό την τυποποίηση των ελέγχων και εφόσον απαιτηθεί από την ΓΓΤΤ, το ΤΕΕ θα υλοποιήσει τυχόν διαδικασία πιστοποίησης (εξεταστική ύλη, εξετάσεις, έκδοση αποτελεσμάτων).

Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα θα χρειαστούν δύο μήνες για τις απαραίτητες θεσμικές αλλαγές, ακόμη δύο μήνες για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού συστήματος και ακόμη ένας μήνας για την πλήρη λειτουργία του νέου πλαισίου, με στόχο ως το καλοκαίρι του 2018 να έχουν υλοποιηθεί όλες οι απαραίτητες εργασίες.

Ο κ. Μαγκλάρας δήλωσε σχετικά:

«Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σχεδιάζουν και προωθούν μια σημαντική μεταρρύθμιση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών που θα οδηγήσει στην επίλυση του σημαντικού προβλήματος του εκσυγχρονισμού και της βελτίωσης της νομοθεσίας και των διαδικασιών αδειοδότησης πάσης φύσεως κεραιοσυστημάτων. Η κοινή επιστημονική και τεχνική επιτροπή θα προτείνει άρτιες νομοθετικά και τεχνικά λύσεις που θα βελτιώνουν τις διαδικασίες και θα ενισχύουν την διαφάνεια αδειοδότησης των κεραιοσυστημάτων τηλεπικοινωνιών, ευρυεκπομπής καθώς και τηλεόρασης και ραδιοφώνου, με σκοπό αφενός την προστασία της δημοσίας υγείας και την αντιμετώπιση του προβλήματος των αυθαίρετων ή παράνομων κατασκευών. Αφετέρου την βελτίωση των χρόνων και όρων αδειοδότησης των εν λόγω κεραιοσυστημάτων ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν ομαλά και με προβλέψιμο τρόπο οι επενδύσεις των επιχειρήσεων στους τομείς της ψηφιακής οικονομίας, των νέων τεχνολογιών και της ψυχαγωγίας. Η συνεργασία του Υπουργείου, του ΤΕΕ και της ΕΕΤΤ για το νέο θεσμικό πλαίσιο, το πληροφοριακό σύστημα και το νέο πλαίσιο ελέγχων καταδεικνύει την πρόθεση της πολιτείας να επιλύσει ένα ακόμα σημαντικό θεσμικό πρόβλημα στον χώρο των τηλεπικοινωνιών».

Ο κ. Στασινός από την πλευρά του δήλωσε:

«Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προωθεί ουσιαστικά τον θεσμικό του ρόλο ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας. Η συνεργασία μας με το Υπουργείο και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων θα οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και στην εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών διαδικασιών για την επίλυση προβλημάτων δεκαετιών. Η χώρα έχει ανάγκη από επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες τα επόμενα χρόνια και οι παθογένειες του παρελθόντος πρέπει να επιλυθούν προς όφελος της κοινωνίας. Οι Έλληνες Μηχανικοί θέλουν και μπορούν να δώσουν λύσεις σε σύνθετα προβλήματα. Έχουμε ήδη την εμπειρία αλλαγής του τρόπου λειτουργίας της αγοράς μέσα από τέτοια ηλεκτρονικά συστήματα, όπως το σύστημα δήλωσης των αυθαιρέτων, οι ελεγκτές δόμησης και το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών. Το ΤΕΕ προωθεί και με αυτήν τη συμφωνία τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τη διαφάνεια, την τυποποίηση, την ιχνηλασιμότητα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και ειδικά το Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Βασίλη Μαγκλάρα για τη συνεργασία με το ΤΕΕ και για τη διάθεση να γίνουν μεταρρυθμίσεις που ευνοούν το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας».

Share.

Leave A Reply