Δημόσια διαβούλευση για τη ζώνη των 3400-3800 MHz

0

Με δημόσια διαβούλευση η οποία λήγει στις τις 8 Σεπτεμβρίου 2017 ξεκινά η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) τη διερεύνηση του ενδιαφέροντος των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 3400-3800 MHz.

Σύµφωνα µε την απόφαση 2014/276/ΕΕ, η ζώνη συχνοτήτων των 3400-3800 MHz προσφέρει σηµαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη υψηλής ταχύτητας ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων που θα παρέχουν καινοτόµες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους τελικούς χρήστες.  Ειδικότερα, βάσει του Σχεδίου ∆ράσης για την ανάπτυξη των δικτύων 5ης γενιάς στην Ευρώπη (5G for Europe: An Action Plan) η ζώνη συχνοτήτων των 3400-3800 MHz αναµένεται να είναι ζώνη στρατηγικής σηµασίας για την ανάπτυξη δικτύων 5ης γενιάς. Αυτή η θέση υποστηρίζεται από πολλούς φορείς εκµετάλλευσης κινητών επικοινωνιών, κατασκευαστές ραδιοεξοπλισµού και κοινοπραξίες κατασκευαστών.

eett-flag

Μετά την απόφαση 2014/276 /ΕΕ της Επιτροπής, η πλειοψηφία των κρατών µελών της ΕΕ έχουν ήδη προβεί ή βρίσκονται στη διαδικασία διάθεσης της ζώνης για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένων των κινητών.

Όπως σημειώνεται η ζώνη 3400 – 3800 MHz στο σύνολό της αντιπροσωπεύει µια ελκυστική ευκαιρία επειδή είναι εναρµονισµένη σε όλη την Ευρώπη για την ανάπτυξη ασύρµατων, ευρυζωνικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και έχει επαρκές εύρος ζώνης για την ανάπτυξη δικτύων 5G. Τόσο οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές όσο και η βιοµηχανία κινητής τηλεφωνίας την αναγνώρισαν ως ζώνη µε δυνατότητα πρόωρης έναρξης υπηρεσιών 5G. Η έγκαιρη διαθεσιµότητα της ζώνης για την ανάπτυξη δικτύων 5G αποτελεί προτεραιότητα για πολλές εθνικές κυβερνήσεις, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ελλάδα έχουν προσδιοριστεί για τη ζώνη 3400-3600 MHz: δύο συζευγµένα φασµατικά δικαιώµατα εύρους 2×30 MHz (A.1 και Α.2), ένα συζευγµένο φασµατικά δικαίωµα εύρους 2×20 MHz (A.3), και για τη ζώνη 3600-3800 MHz: δύο µη συζευγµένα φασµατικά δικαιώµατα εύρους 50 MHz (Β.1 και Β.2), ένα φασµατικό δικαίωµα εύρους 40 MHz αποτελούµενο από δύο µη συνεχόµενα τµήµατα των 20 MHz (Β.3). Η χρονική διάρκεια των ∆ικαιωµάτων είναι 15 έτη.

Share.

Leave A Reply