Προς υπογραφή στους συναρμόδιους υπουργούς το νομοσχέδιο για το cost reduction

0

Ένα βήμα πριν την κατάθεσή του στη Βουλή, στους συναρμόδιους υπουργούς προς υπογραφή, βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ικανό να παρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης σε ταχύτητες τουλάχιστον 30 Mbps)
– Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις».

Το εν λόγω νομοσχέδιο συζητείται τα τελευταία τουλάχιστον τρία χρόνια και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την τηλεπικοινωνιακή αγορά, ειδικά κατά τη παρούσα συγκυρία, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι επενδύσεις στο πλαίσιο του κανονισμού Vectoring της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων).

Όπως αναφέρεται στο προοίμιο του σχεδίου νόμου που παρουσιάζει το infocom.gr σκοπός είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 (L 155), σχετικά με τα μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θα διευκολύνουν τις εγκαταστάσεις αυτές και θα προωθήσουν τη κοινή χρήση της υπάρχουσας υλικής υποδομής, την κινητροδότηση και τη διευκόλυνση της αποτελεσματικότερης εγκατάστασης νέας υλικής υποδομής, προκειμένου η εγκατάσταση να πραγματοποιηθεί με χαμηλότερο κόστος.

Κεντρικό σημείο των νέων διαδικασιών που περιγράφονται στο νομοσχέδιο είναι το ηλεκτρονικό «Πληροφοριακό Σύστημα» μέσω του οποίου υλοποιείται η μονοαπευθυντική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης – χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και η χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης.

Όπως ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ρυθμίζονται θέματα διαδικασιών, εφαρμογής, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος μέσω του οποίου υλοποιείται η μονοαπευθυντική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης ή χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και η χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας, του Πληροφοριακού Συστήματος μέσω του οποίου υλοποιείται η μονοαπευθυντική διαδικασία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Στο Πληροφοριακό Σύστημα αποκτούν πρόσβαση οι αρμόδιοι φορείς που εγκρίνουν ή χορηγούν δικαιώματα διέλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη σχετική ενημέρωσή – ειδοποίησή τους από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Στο νομοσχέδιο υπάρχουν και μεταβατικές διατάξεις. Είναι προφανές ότι το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής θα πρέπει να «τρέξει» για να υλοποιήσει το Πληροφοριακό Σύστημα…

high-speed-internet

Υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης.

Από την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος, η υποβολή των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών προς τους αρμόδιους φορείς για την έγκριση ή τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης γίνεται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Για τα έγγραφα που υποβάλλονται από τον αιτούντα στο Πληροφοριακό Σύστημα και δεν φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, ο αιτών είναι υποχρεωμένος να διατηρεί, για κάθε αίτημα δικαιωμάτων διέλευσης, φάκελο με τα πρωτότυπα έγγραφα σε έντυπη μορφή και να τα διαθέτει αμέσως σε κάθε έλεγχο από τους αρμόδιους φορείς.

Για αιτήματα επίλυσης διαφορών που προκύπτουν από τις διατάξεις του νόμου, ως Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών ορίζεται ΕΕΤΤ. Αν κατά την εφαρμογή του ανακύψει διαφωνία μεταξύ φορέων, οποιαδήποτε από τα εμπλεκόμενα μέρη δύναται να ζητήσει, με γραπτό αίτημά του, την παρέμβασή της ΕΕΤΤ με σκοπό την επίτευξη συµφωνίας, υποβάλλοντας ταυτόχρονα περιγραφή της διαφοράς και του ιστορικού των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με την διαδικασία επίλυσης διαφορών της ΕΕΤΤ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 του Νόμου 4070/2012, όπως εκάστοτε ισχύει. Για την υποστήριξη του έργου της επίλυσης διαφοράς, η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ειδικών εμπειρογνωμόνων με ειδικότητες κατάλληλες για το αντικείμενο της διαφοράς, όπως ενδεικτικά ειδικότητες πολιτικών μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών. Η ΕΕΤΤ εντός εξήντα ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου, αποστέλλει πρόσκληση προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) για την κατάρτιση καταλόγου εμπειρογνωμόνων. Η ΕΕΤΤ ορίζει με Απόφασή της το ύψος του παραβόλου που οφείλουν να καταβάλουν όσοι αιτούνται από την ΕΕΤΤ επίλυση διαφοράς σχετικά με θέματα πρόσβασης και τεχνικού συντονισμού.

Διαδικασία έγκρισης και χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης

Ένα μήνα πριν από την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, ο ενδιαφερόμενος πάροχος υποβάλλει, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, «Δήλωση Εργασιών Εκσκαφής», συνοδευόμενη από σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη όδευση και οι αντίστοιχες συντεταγμένες, καθώς και οι τυπικές διατομές τομών.

Μετά τη λήξη του μηνός από την υποβολή της δήλωσης εργασιών εκσκαφής, ο ενδιαφερόμενος πάροχος υποβάλλει αμέσως, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, αίτηση για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και δηλώνει τους αρμόδιους φορείς για την έγκριση και τη χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης.

Εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβολή της αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και εφόσον η αίτηση δεν έχει απορριφθεί από το φορέα χορήγησης, κάθε φορέας που έχει δηλωθεί ως αρμόδιος για την έγκριση της χορήγησης: αα. αν είναι αναρμόδιος, ενημερώνει το Πληροφοριακό Σύστημα, δηλώνοντας παράλληλα τον αρμόδιο φορέα, στον οποίον και προωθεί την αίτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, ή ββ. αν είναι αρμόδιος και ο φάκελος παρουσιάζει ελλείψεις, απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση, προσδιορίζοντας με σαφήνεια μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος τα έγγραφα που λείπουν. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υποβληθεί, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, νέα αίτηση προς το φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και η προθεσμία εξέτασης του αιτήματος εκκινεί εκ νέου.

Ο αρμόδιος φορέας έγκρισης αποφασίζει αιτιολογημένα για την έγκριση ή μη της χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, εντός προθεσμίας τριάντα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Αν πρόκειται για νέα αίτηση για το ίδιο δικαίωμα διέλευσης, ύστερα από πρόταση τροποποίησης της διαδρομής όδευσης από τον αρμόδιο φορέα χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης και είχε παρασχεθεί έγκριση για την αρχική αίτηση, η προθεσμία είναι είκοσι ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες των τριάντα ημερολογιακών ημερών της ή των είκοσι ημερολογιακών ημερών η έγκριση τεκμαίρεται ότι έχει χορηγηθεί.

Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης

Αν έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις, ο αρμόδιος φορέας χορήγησης αποφασίζει αιτιολογημένα για τη χορήγηση ή μη των δικαιωμάτων διέλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης. Αν πρόκειται για νέα αίτηση για το ίδιο δικαίωμα διέλευσης, μετά από πρόταση τροποποίησης της διαδρομής όδευσης από τον αρμόδιο φορέα χορήγησης, η προθεσμία είναι σαράντα ημερολογιακές ημέρες.

Ο αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης μπορεί να απορρίψει αιτιολογημένα την αίτηση αποκλειστικά για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της εθνικής άμυνας, των αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων, παραδοσιακών οικισμών και ιστορικών τόπων ή της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς και εάν η αίτηση έχει απορριφθεί από φορέα από τον οποίο απαιτείται η προηγούμενη έγκριση. Ο φορέας χορήγησης μπορεί να προτείνει, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, εναλλακτικές διαδρομές όδευσης, εφόσον υφίστανται. Η απόφαση απόρριψης αναρτάται στο Πληροφοριακό Σύστημα και κοινοποιείται αμέσως στον αιτούντα.

Σε περίπτωση διαφωνίας του αιτούντος σχετικά με την απόρριψη της αίτησης του, ο αιτών δύναται να παραπέμψει την υπόθεση για επίλυση διαφοράς στο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών το οποίο καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να επιλυθεί η διαφορά εντός προθεσμίας εξήντα ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της σχετικής ακρόασης.

Ο υπολογισμός των τελών διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και ο τρόπος καταβολής τους καθορίζεται με το σχετικό Κανονισμό που εκδίδει η ΕΕΤΤ. Τα τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης καταβάλλονται από τον πάροχο στον αρμόδιο φορέα χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης.

Ακόμη, βάσει του εν λόγω νομοσχεδίου όλα τα κτίρια στον τόπο του τελικού χρήστη που ανεγείρονται βάσει άδειας δόμησης, η αίτηση της οποίας υποβλήθηκε μετά τις 31-12-2016, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων υπό συνιδιοκτησία, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με υλική υποδομή εντός του κτιρίου, προσαρμοσμένη για υψηλές ταχύτητες. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και αν πρόκειται για μείζονα έργα ανακαίνισης σε κτίρια, για τα οποία η αίτηση για την άδεια δόμησης υποβάλλεται μετά τις 31-12-2016.

Όλες οι πολυκατοικίες και συγκροτήματα κτιρίων που ανεγείρονται βάσει άδειας δόμησης, για την έκδοση της οποίας η αίτηση υποβλήθηκε μετά τις 31-12-2016 πρέπει να διαθέτουν σημείο πρόσβασης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και αν πρόκειται για μείζονα έργα ανακαίνισης πολυκατοικιών και συγκροτημάτων κτιρίων για τα οποία η αίτηση για την άδεια δόμησης υποβάλλεται μετά τις 31-12-2016.

Share.

Leave A Reply