«Συνδεδεμένες κοινότητες» για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας από την ΕΕ

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 10 Ιουλίου 2014 την έναρξη της πρωτοβουλίας «Συνδεδεμένες κοινότητες», η οποία πρόκειται να εξασφαλίσει σε πόλεις, τοπικές συμπράξεις και φορείς εκμετάλλευσης του κλάδου των ευρυζωνικών συνδέσεων τις συμβουλές που χρειάζονται για να βρουν χρηματοδοτήσεις και να αναπτύξουν τα επιχειρηματικά μοντέλα που θα φέρουν την ταχεία ευρυζωνική κάλυψη στην περιοχή τους.

W250-broadband

Σκοπός είναι να προσδιοριστούν και να υποστηριχθούν ορισμένα καινοτόμα πιλοτικά έργα για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας, τα οποία μπορούν να αναπαραχθούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρωτοβουλία θα συμβάλει επίσης στη δημιουργία μιας κοινότητας ενδιαφερόμενων φορέων που θα εργαστεί για τη γεφύρωση του χάσματος στον τομέα της ευρυζωνικότητας υψηλών ταχυτήτων.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καλούνται να υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ιδέες και τα σχέδιά τους για έργα ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων. Oι αιτήσεις να παραληφθούν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2014. Οι καλύτερες ιδέες θα λάβουν «σφραγίδα έγκρισης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και θα έχουν πρόσβαση σε πιο ενισχυμένη στήριξη.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νέιλι Κρους δήλωσε σχετικά: «Αν είστε τοπική αρχή, περιφέρεια ή ένθερμος υποστηρικτής των ευρυζωνικών συνδέσεων, είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε. Θέλουμε να σας δώσουμε πρόσβαση σε πρακτική υποστήριξη και χρηματοδότηση για να σας βοηθήσουμε να υλοποιήσετε το όραμα που έχετε για τον τόπο σας».

Η προσφερόμενη στήριξη θα πραγματοποιηθεί με την εξέταση κάθε περίπτωσης χωριστά με αφετηρία την αρχική αξιολόγηση κάθε τοπικού σχεδίου ευρυζωνικών συνδέσεων ώστε να προσδιοριστεί το είδος της υποστήριξης που μπορεί να δοθεί.

Στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνονται η τεχνική βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία συνεργάζεται με εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίοι θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων με συμβουλές σχετικά με τις δυνατότητες διαμόρφωσης ενός σχεδίου επιλέξιμου για ιδιωτική ή δημόσια χρηματοδότηση, καθώς και η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης “Συνδέοντας την Ευρώπη”,  έχει χορηγήσει κεφάλαια εκκίνησης στην ΕΤΕπ προκειμένου αυτή, χάρη στην πιστοληπτική της αξιολόγηση ΑΑΑ, να χρηματοδοτεί συγκεκριμένα σχέδια ευρυζωνικών συνδέσεων.

Επιπλέον, η ΕΕ θα διαθέσει 453 δισ. ευρώ σε όλες τις περιφέρειες από σήμερα μέχρι το 2020 μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ESIF). Η πρόσβαση σε ΤΠΕ, καθώς και η ποιότητα και η χρήση τέτοιων τεχνολογιών (συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων για ευρυζωνικά δίκτυα) είναι, για πρώτη φορά, μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες για τις εν λόγω επιχορηγήσεις.

Για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, με τρόπο που δεν βλάπτει τον ανταγωνισμό, η Επιτροπή έχει καθορίσει ειδικούς κανόνες χορήγησης κρατικών ενισχύσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση του ύψους των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούν τα κράτη μέλη τα τελευταία χρόνια.

Η πρωτοβουλία για τις συνδεδεμένες κοινότητες επιδιώκει να καλύψει τους στόχους του ψηφιακού θεματολογίου για ευρυζωνική σύνδεση 30 Mbps για το 100% των νοικοκυριών της ΕΕ και 100 Mbps και άνω για το 50% των νοικοκυριών, μέχρι το 2020, λαμβάνοντας υπόψη τις μη επαρκείς επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα καθώς και την περιορισμένη ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας, ιδιαίτερα στις ημιαστικές και αγροτικές καθώς και τις οικονομικά μειονεκτούσες περιοχές.

Η συμμετοχή στη πρωτοβουλία «Συνδεδεμένες Κοινότητες», με την υποβολή πρότασης, προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα – ευκαιρίες για μάθηση, συνεργασία, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και δημιουργία νέας επιχειρηματικής δράσης, διότι προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις ευρωπαϊκής κλίμακας με μεγάλο αριθμό εταίρων, συμβάλλει στην ευρύτερη πληροφόρηση μέσα από τις εμπειρίες άλλων και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

 

Share.

Leave A Reply