Παρασκευή, 9 Ιουνίου

Παράταση από την ΕΕΤΤ για τήρηση υποχρεώσεων εκ μέρους των παρόχων

0

Παράταση μέχρι τις 31/03/2014 έλαβαν για σειρά από υποχρεώσεις τους που προβλέπονται στον επικαιροποιημένο Κανονισμό Γενικών Αδειών οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι.

telcos

Η παράταση εδόθη από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) μετά από αίτημα των παρόχων και αφορά τα εξής:

– Διαφάνεια και Δημοσιότητα Πληροφοριών: Υποχρέωση του παρόχου δικτύου ή και δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με ισχύουσες τιμές καθώς  και ενημέρωση των χρηστών καρτοκινητής τηλεφωνίας για τροποποιήσεις τιμολογίων.

– Συμβάσεις: Δυνατότητα επιλογής του συνδρομητή να ενεργοποιήσει ή όχι αυτόματη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών σε περίπτωση που η χρέωση του είναι υψηλότερη από ένα ανώτατο όριο.

– Ευθύνη έναντι των Χρηστών: Πίστωση συνδρομητή σε περίπτωση διακοπής της παροχής των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η πίστωση πραγματοποιείται από τον πάροχο αυτόματα, προς τους συνδρομητές που έχουν δηλώσει βλάβη, σε επόμενο λογαριασμό του συνδρομητή, εντός εξαμήνου από την άρση της βλάβης, χωρίς προηγούμενη σχετική αίτηση του συνδρομητή.

Τήρηση λίστας με τους Διεθνείς Κωδικούς Κινητών Τηλεφώνων (International Mobile Equipment Identity, IMEI) κλεμμένων συσκευών των χρηστών.

Διακοπή παροχής Υπηρεσιών: Διακοπή παροχής Υπηρεσιών σε περίπτωση μη εκπλήρωσης  από τον συνδρομητή των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η διακοπή αυτή εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, περιορίζεται στη συγκεκριμένη υπηρεσία για την οποία δεν γίνεται εξόφληση. Κατά τη περίοδο προσωρινής διακοπής και εφόσον αυτό είναι συμβατό με τη συγκεκριμένη υπηρεσία θα πρέπει να επιτρέπεται η λήψη εισερχόμενων κλήσεων, εφόσον αυτές δεν χρεώνονται στον καλούμενο και η πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων που δεν συνεπάγονται χρέωση (ανεξάρτητα του σχήματος τιμολόγησης δηλαδή ανά λεπτό, ανά κλήση ή χρόνο ομιλίας που συμπεριλαμβάνεται στο μηνιαίο πάγιο) για τον συνδρομητή. Ο πάροχος κατά την περίοδο προσωρινής διακοπής δύναται να χρεώνει τα πάγια τέλη σύνδεσης στο τηλεφωνικό δίκτυο συμπεριλαμβανομένων και τελών που αφορούν σε προπληρωμένα πακέτα με την εξαίρεση της περίπτωσης όπου η προσωρινή διακοπή διαρκεί ολόκληρη την περίοδο τιμολόγησης οπότε ο πάροχος δύναται να χρεώνει μόνο τα πάγια τέλη σύνδεσης στο τηλεφωνικό δίκτυο που αντιστοιχούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες για τις οποίες δεν υφίσταται προσωρινή διακοπή, μη συμπεριλαμβανομένων τελών που αφορούν σε προπληρωμένα πακέτα υπηρεσιών.

– Αναλυτική Χρέωση και πληροφορίες λογαριασμού: Οι πάροχοι Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών υποχρεούνται να διατηρούν τα δεδομένα για την επιβεβαίωση των χρεώσεων των λογαριασμών των συνδρομητών τους για χρονικό διάστημα ίσο με το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται, από την κείμενη νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να πραγματοποιείται η φύλαξη και η επεξεργασία αυτών.

Share.

Leave A Reply