Διαχωρίζονται οι υποδομές από τις υπηρεσίες στη ΣΔΙΤ για τα rural networks

0

Με ένα νέο μοντέλο για τις Επικοινωνίες (και όχι μόνο) προωθείται το έργο της δημιουργίας των ευρυζωνικών υποδομών στην ύπαιθρο, στις περιοχές που δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον (rural) το οποίο έλαβε (μετά τη γνωστή πολύχρονη «περιπέτειά» του) την έγκριση από την αρμόδια διυπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα) και θα προκηρυχθεί, εκτός απρόοπτου, τον επόμενο μήνα.

broadband_rural

Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης του έργου δεν θα προσφέρει εμπορικές υπηρεσίες σε τελικούς χρήστες (ιδιώτες και επιχειρήσεις), αλλά μόνο υπηρεσίες χονδρικής σε τρίτους Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Οι υπηρεσίες λιανικής προς το κοινό (ιδιώτες και επιχειρήσεις) θα παρέχονται από τους τρίτους παρόχους οι οποίοι θα αποκτήσουν πρόσβαση στο νέο δίκτυο, μέσω των υπηρεσιών χονδρικής. Το δίκτυο θα είναι ανοικτό προς αξιοποίηση από όλους τους νόμιμους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Το κατασκευαστικό κόστος που έχει προϋπολογιστεί στα 161 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) θα καλυφθεί από κοινοτικά κονδύλια, ενώ η συνεισφορά του ιδιώτη ή των ιδιωτών που θα επιλεγούν θα είναι η συντήρηση και η λειτουργία του δικτύου για 15 έτη.
Ειδικότερα, το έργο θα αποτελέσει Σύμπραξη μεταξύ του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα της μορφής ΒΟΤ (Build, Operate, Transfer).

Το αντικείμενο του έργου συνοψίζεται στις ακόλουθες βασικές αρχές:

Μοντέλο ΣΔΙΤ: Η Αναθέτουσα Αρχή, βάσει της διαγωνιστικής διαδικασίας, θα επιλέξει συγκεκριμένους Αναδόχους (Ιδιωτικούς Φορείς Σύμπραξης) οι οποίοι θα αναλάβουν την ανάπτυξη και διαχείριση των Αγροτικών Ευρυζωνικών Δικτύων σε τρεις προκαθορισμένες, διακριτές γεωγραφικές ενότητες (υποσύνολα των περιοχών της παρέμβασης). Το αντικείμενο της κάθε Σύμπραξης θα εκτελεστεί σε δύο διακριτές Φάσεις, αυτή της ανάπτυξης και θέσης σε λειτουργία του δικτύου (Build – Φάση Α) και αυτή της διαχείρισης του δικτύου και παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών (Operate – Φάση Β).

Τα δίκτυα που θα αναπτυχθούν αποτελούν δημόσια υποδομή. Με τον τερματισμό της περιόδου διαχείρισης (Transfer – μεταβατική περίοδος κατά το τέλος της Φάσης Β) το σύνολο των δικαιωμάτων και τίτλων επί περιουσιακών στοιχείων του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης θα μεταβιβαστούν αζημίως στην Αναθέτουσα Αρχή είτε σε μεταγενέστερο Ανάδοχο που θα έχει προκύψει για την περαιτέρω διαχείριση του έργου. Κατά τη μεταβατική περίοδο που προηγείται της λήξης της Β Φάσης, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα κληθεί να συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή για την μεταβίβαση των ανωτέρω δικαιωμάτων, την ομαλή μετάβαση της διαχείρισης στο επόμενο σχήμα που τυχόν επιλεγεί καθώς και τη διαφανή και οριστική επίλυση όλων των ζητημάτων που απορρέουν από τις ευθύνες και τα δικαιώματα των εμπλεκόμενων μερών.

Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης καλείται να σχεδιάσει και να προτείνει το δίκτυο που θα καλύψει τις ανάγκες και απαιτήσεις του έργου, αξιοποιώντας επιμέρους τεχνολογικές λύσεις της επιλογής του (γενική αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας). Η ανάπτυξη του βασικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου και των λοιπών βοηθητικών υποδομών και μέσων που θα συνθέσει τη συνολική υποδομή της Σύμπραξης, μπορεί να γίνει μέσω είτε εξαρχής κατασκευής, είτε αγοράς υφιστάμενων υποδομών, είτε μακροχρόνιας παραχώρησης (ενοικίασης) υποδομών από τρίτους.
Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες χονδρικής που καλύπτουν και τα 3 ακόλουθα επίπεδα: Επίπεδο 1ο: Υπηρεσίες πρόσβασης σε παθητικές υποδομές και ευκολίες του δικτύου. Επίπεδο 2ο: Υπηρεσίες χωρητικότητας. Επίπεδο 3ο: Υπηρεσίες χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (bit-stream).
Ο σχεδιασμός του εν λόγω έργου καλύπτει 5.491 οικισμούς (οικιστικά διαμερίσματα) με συνολικό πληθυσμό 612.643 κατοίκους, σε ορεινές, νησιωτικές και αγροτικές περιοχές με ανάπτυξη διαδικτυακής υποδομής υψηλής ταχύτητας. Ο πληθυσμός αυτός αντιπροσωπεύει το 5,66% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας, ενώ περίπου 50% των κατοίκων είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 55 ετών. Οι περιοχές αυτές αντιστοιχούν περίπου στο 40%-45% της ελληνικής επικράτειας σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κάλυψη και τον αριθμό χωριών.

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας και η χρηματοδότηση θα προέλθει αναλυτικότερα ως εξής: 104,414 εκατ. ευρώ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, 7.500 εκατ. ευρώ μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη» του ΕΣΠΑ και 49,162 εκατ. ευρώ μέσω του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

Share.

Leave A Reply