Την ετήσια οικονομική της κατάσταση δημοσιοποίησε η Vodafone Ελλάδος

0

Την ετήσια οικονομική της κατάσταση με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δημοσιοποίησε η Vodafone Ελλάδος. Η εν λόγω εταιρεία ενοποιείται πλήρως στη μητρική της και έχει οικονομική χρήση η οποία αρχίζει την 1η Απριλίου. Έτσι, τα βασικά της μεγέθη γίνονται γνωστά νωρίτερα, όταν δημοσιοποιεί τα αποτελέσματά του το Vodafone Group.

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα που δημοσιοποίησε ως εταιρεία η Vodafone Ελλάδος κατά τη χρήση 1.4.2011 έως 31.3.2012 είχε έσοδα 1.013 εκατ. ευρώ έναντι 1.087 εκατ. ευρώ, μείωση 6,8%. Την ίδια περίοδο τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ήταν 187,6 εκατ. ευρώ έναντι 231,9 εκατ., ενώ ως τελικό αποτέλεσμα (μετά φόρων) η εταιρεία εμφανίζει ζημιές ύψους 10,6 εκατ. ευρώ.

Η Vodafone Ελλάδος δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις προς τράπεζες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν στις οικονομικές της καταστάσεις κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης χρήσης συνήψε νέα δανειακή γραμμή ύψους 500 εκατ. ευρώ σε αντικατάσταση της προηγούμενης με άλλη εταιρεία του Vodafone Group με νέους όρους. Κατά την 31η Μαρτίου 2012 το ύψος του δανείου αυτού ανερχόταν σε 289 εκατ. ευρώ. Ο αριθμός του προσωπικού της εταιρείας στο τέλος της οικονομικής της χρήσης ήταν 2.122 άτομα έναντι 2.332 στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.

Share.

Leave A Reply