Αναβολή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Forthnet

0

Η εταιρεία Forthnet A.E. ενημερώνει ότι στην από 03.08.2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εκπροσωπήθηκε το 73,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της και κατόπιν σχετικού αιτήματος μετόχου σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ.3, εδάφιο α΄ του ν. 2190/1920 ως ισχύει, αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για την 23η Αυγούστου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στον ίδιο τόπο, δηλαδή στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών).

Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

Σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατυπώσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Share.

Leave A Reply