Παρασκευή, 31 Μαρτίου

Ήταν κάποτε μια μετοχή

0

Μια  …παλιά υπόθεση – η συμφωνία μετόχων ελληνικού δημοσίου και Deutsche Telekom (DT) στον ΟΤΕ – ανακινείται από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αίτημα προς την Ελλάδα το οποίο έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης.

Η ΕΕ κατηγορεί την Ελλάδα για μη συμμόρφωση στις υποχρεώσεις της όσο αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και απειλεί, με βάση τη σχετική διαδικασία ότι, αν δεν λάβει ικανοποιητικές απαντήσεις, θα παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με βάση το σκεπτικό της ΕΕ, το ελληνικό δημόσιο και η DT συνήψαν συμφωνία αγοράς μετοχών για το 3,03% των μετοχών του ΟΤΕ και συμφωνία των μετόχων. Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας η Ελλάδα και η DT κατείχαν 25% συν μία των μετοχών του ΟΤΕ η καθεμία. Στις 11 Ιουλίου 2008 οι προαναφερθείσες συμφωνίες κυρώθηκαν από την εθνική νομοθεσία , όπου αναφερόταν ρητά ότι οι συμφωνίες έχουν ισχύ νόμου.

Η Επιτροπή αμφισβητεί τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου ο οποίος:

  • Θεσπίζει ειδικά δικαιώματα για το κράτος, όπως: τη δυνατότητα για το κράτος, ακόμη και ως μέτοχο μειοψηφίας, να διορίζει το ήμισυ των μελών των διευθυντικών οργάνων του ΟΤΕ.
  • Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δικαιωμάτων αρνησικυρίας σε εταιρικά και εμπορικά ζητήματα όπως η διάλυση ή η συγχώνευση εταιρειών, η μεταβίβαση ή η μετατροπή στοιχείων του ενεργητικού μιας εταιρείας στρατηγικής σημασίας και οι μεταβολές της εθνικότητας ή του κεφαλαίου μιας εταιρείας.
  • Απαιτεί προηγούμενη έγκριση από τις ελληνικές αρχές για τη μεταβίβαση μετοχών του ΟΤΕ από τη DT, ενώ περιέχει και ρήτρα αλλαγής του ελέγχου, η οποία ορίζει ότι, σε περίπτωση που αλλάξει ο έλεγχος στην DT και το πρόσωπο που αποκτά τον έλεγχο δεν πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία, η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από την DT να της επαναπωλήσει το σύνολο των μετοχών του ΟΤΕ που κατείχε. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η σχετική εθνική νομοθεσία επιτρέπει στην ελληνική κυβέρνηση να συμμετέχει στα διευθυντικά όργανα του ΟΤΕ σε πιο σημαντικό βαθμό από αυτόν που θα επέτρεπε κανονικά η ιδιότητά της ως μετόχου.   Είναι φανερό ότι τα στοιχεία που επικαλείται η ΕΕ βασίζονται στα αρχικά δεδομένα. Μετά το 2008 και με βάση την συμφωνία μετόχων το ελληνικό δημόσιο πούλησε ακόμα ένα 15% στη γερμανική εταιρεία με αποτέλεσμα σήμερα η DT να έχει το 40% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού και το δημόσιο το 10%. Επίσης η γερμανική εταιρεία έχει τη δυνατότητα από τις αρχές του χρόνου να αγοράζει μετοχές του ΟΤΕ από το Χρηματιστήριο.  Διαφοροποιήσεις  έχουν επέλθει και στα δικαιώματα του δημοσίου. Μεταξύ άλλων το δημόσιο δεν διορίζει τον ίδιο αριθμό μελών στο διοικητικό συμβούλιο όπου πλέον η γερμανική εταιρεία έχει την πλειοψηφία και συγκεκριμένα 6 μέλη έναντι 5 του δημοσίου.

Σε γενικές γραμμές η πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί σήμερα είναι ότι το δημόσιο έχει ελάχιστη έως και μηδαμινή ουσιαστική παρέμβαση στη καθημερινή διοίκηση του ΟΤΕ, παρά το γεγονός ότι διατηρεί κάποια veto για τις σημαντικές αποφάσεις που σχετίζονται κυρίως με την πώληση παγίων στοιχείων.  Η DT άλλωστε επιλέγει και καθοδηγεί το ανώτατο μάνατζμεντ το οποίο διαμορφώνει τις βασικές πολιτικές για την πορεία της επιχείρησης.

Share.

Leave A Reply