Διαγωνισμό για το έργο G-Cloud προκήρυξε η ΚτΠ

0

Ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για το έργο που αφορά τις Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές της ΚτΠ ΑΕ (Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ) και τη δημιουργία του κόμβου G-Cloud της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) προκήρυξε η ΚτΠ.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για τον εκσυγχρονισμό του δημοσίου τομέα και τη μετάβασή του σε συστήματα cloud computing με προϋπολογισμό 14.709.570 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Η προθεσμία για την κατάθεση των προσφορών είναι η 9η Μαΐου 2012 και το κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους, ενώ ο χρόνος υλοποίησης έχει οριστεί σε 24 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Αναλυτικότερα, αντικείμενο του έργου αποτελεί ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η θέση σε πλήρη λειτουργία δύο Κεντρικών Υπολογιστικών Κέντρων – της ΚτΠ ΑΕ και της ΓΓΠΣ, τα οποία θα παρέχουν υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ μέσω προηγμένων οριζόντιων υποδομών υλικού και λογισμικού ΤΠΕ.

Αυτές οι υποδομές θα καλύψουν τις ανάγκες των κεντρικών συστημάτων πρωτίστως δράσεων για τις οποίες οι Φορείς Λειτουργίας του Έργου (ΦΛτΕ) είναι Τελικοί Δικαιούχοι στο πλαίσιο της τέταρτης προγραμματικής περιόδου αλλά και άλλων κεντρικών συστημάτων τρίτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που θα υποδειχθούν.

Τα υπολογιστικά κέντρα θα εγκατασταθούν σε ειδικά διαμορφωμένο αυτοτελή χώρο, ο οποίος θα διαμορφωθεί και εξοπλισθεί με Η/Μ εξοπλισμό μέσω ξεχωριστού διαγωνισμού.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει προμήθεια εξοπλισμού, τυποποιημένου λογισμικού και εφαρμογών – στοιχεία τα οποία θα εξασφαλίσουν την τεχνολογική ικανότητα στους ΦΛτΕ να λειτουργούν αυτόνομα και ανεξάρτητα τα νέα Κέντρα Δεδομένων παρέχοντας ψηφιακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υψηλής ποιότητας προς συνεργαζόμενους Φορείς, με τρόπο ασφαλή, ελαστικό, και ευέλικτο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ζητείται προμήθεια εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας (hardware), τυποποιημένου λογισμικού υποδομής εικονικοποίησης (virtualization platform) τυποποιημένου λογισμικού διαχείρισης (management software) καθώς και εφαρμογών παροχής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες θα παρέχουν εξωστρεφείς ψηφιακές υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις.

Share.

Leave A Reply