Παραλαβή Τηλεκατευθυνόμενων Πτητικών Μέσων με συστήματα εποπτείας φάσματος και ένταξη στην επιχειρησιακή λειτουργία της ΕΕΤΤ

0

Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει την οριστική παραλαβή του υποέργου 4 «Προμήθεια Τηλεκατευθυνόμενων Πτητικών Μέσων στα οποία θα εγκατασταθούν φορητά συστήματα εποπτείας Φάσματος», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)» (MIS 5029958).

Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

Η συνολική δαπάνη για το υποέργο ανήλθε σε 167.068,92€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και υλοποιήθηκε εντός έξι μηνών με Ανάδοχο την εταιρεία UCANDRONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Ειδικότερα, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες σχεδίασης, υλοποίησης και προμήθειας του εξοπλισμού, ο οποίος αποτελεί σημαντική συνιστώσα του νέου Εθνικού Συστήματος Εποπτείας Φάσματος της χώρας. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου, εκπαιδεύτηκε ικανός αριθμός στελεχών της ΕΕΤΤ και απέκτησε άδεια χειριστή ΣμηΕΑ, ενώ ειδική εκπαίδευση έλαβε χώρα για την ενσωμάτωση των συγκεκριμένων Τηλεκατευθυνόμενων Πτητικών Μέσων (ΤΠΜ) στην επιχειρησιακή λειτουργία της ΕΕΤΤ.

Η ΕΕΤΤ ενισχύθηκε με την προσθήκη τεσσάρων (4) ΤΠΜ με τους αντίστοιχους σταθμούς ελέγχου εδάφους και τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό και λογισμικό. Στα τέσσερα (4) ΤΠΜ εγκαθίσταται εξοπλισμός εποπτείας φάσματος με δυνατότητες: α) καταγραφής, απεικόνισης φάσματος, ανάλυσης διαμόρφωσης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων, εκτίμησης κατεύθυνσης λήψης σήματος (Line of Bearing – LoB) σε γεωπολιτικούς χάρτες μέχρι τα 40GHz και β) καταγραφής και απεικόνισης φάσματος ηλεκτρομαγνητικών σημάτων μέχρι τα 110GHz. O εξοπλισμός εποπτείας είναι πλήρως διαχειρίσιμος από τον χρήστη στο έδαφος, μέσω κατάλληλων σταθμών εργασίας.

Επιπλέον, η ΕΕΤΤ προμηθεύτηκε ένα (1) ΤΠΜ με οπτικό φορτίο και τον κατάλληλο σταθμό ελέγχου εδάφους, μαζί με τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό και λογισμικό, για την αποτύπωση σε υψηλή ανάλυση των περιοχών ενδιαφέροντος.

Η χρήση των ΤΠΜ με συστήματα φορητών συσκευών εποπτείας φάσματος δίνει τη δυνατότητα στα κλιμάκια της ΕΕΤΤ να πραγματοποιούν μετρήσεις παραμέτρων αδειοδότησης του φάσματος, ελέγχους προβλημάτων παρεμβολών και εντοπισμό αυτών σε οποιοδήποτε μέρος (δυσπρόσιτο ή μη) εντός και εκτός οικιστικού περιβάλλοντος, με δυνατότητα μεταφοράς τους σε διάφορα μέρη της ελληνικής επικράτειας.

Οι μετρήσεις από ύψος μεγαλύτερο από 100μ από το επίπεδο του εδάφους, έχουν ως αποτέλεσμα:

  • τη δυνατότητα καταγραφής φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και εντοπισμού σημάτων παρεμβολής σε σημεία που δεν είναι προσπελάσιμα δια εδάφους,
  • τη δυνατότητα παρατηρήσεων ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών από μεγαλύτερες αποστάσεις,
  • τον ακριβή έλεγχο λειτουργίας συστημάτων ραδιοηλεκτρικών ζεύξεων που βρίσκονται εγκατεστημένα σε υψηλούς πυλώνες και είναι αδύνατο να ελεγχθούν από το έδαφος, δεδομένων των πολύ μικρών γωνιών ημίσεως ισχύος (στενό εύρος δέσμης ακτινοβολίας) των χρησιμοποιούμενων κατόπτρων.

Επιπλέον, η χρήση ΤΠΜ με οπτικό φορτίο υποστηρίζει την αναλυτική αποτύπωση κέντρων εκπομπής και εγκαταστάσεων κεραιών, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα δημιουργίας βάσεων δεδομένων με 3D modeling.

Η ΕΕΤΤ έχει ήδη εντάξει σε επιχειρησιακή λειτουργία τα ΤΠΜ και με τη χρήση υπερφορητού εξοπλισμού εποπτείας φάσματος από ύψος, υποστηρίζουν την παρατήρηση και καταγραφή διαφόρων τμημάτων του φάσματος και επιμέρους εκπομπών σε διάφορα σημεία της χώρας. Έτσι διασφαλίζεται ότι οι νόμιμοι χρήστες απολαμβάνουν αυξημένη προστασία του φάσματος που τους έχει εκχωρηθεί, ενώ η παράνομη χρήση εντοπίζεται ταχύτερα και αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα. Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΕΤΤ συμβάλλει στον εθνικό στόχο για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


25ο Συνέδριο InfoCom World - Έρχεται στις 14/12!

Το Infocom World 2023 έρχεται με κεντρικό μήνυμα «Diginvest in Greece: New Horizons!» Φέτος, το συνέδριο θα βρεθεί στο σταυροδρόμι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Comments are closed.