ΚτΠ: ενίσχυση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων 4 φορέων του δημοσίου

0

Στην ενίσχυση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων τεσσάρων φορέων του δημοσίου στοχεύει έργο, προϋπολογισμού 102,1 εκατ. ευρώ, περιλαμβανομένων ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης, που σχεδιάζει η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Ειδικότερα, σε δημόσια διαβούλευση για 15 μέρες έθεσε χθες η ΚτΠ τη διακήρυξη για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο σε Τμήματα για το Έργο «Δράσεις για την Ενίσχυση της Ασφάλειας των Πληροφοριών και των Συστημάτων του Δημοσίου Τομέα» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το έργο χωρίζεται σε 4 τμήματα τα οποία είναι:

Τμήμα 1: Υπηρεσίες εξασφάλισης επιχειρησιακής συνέχειας, ασφάλειας διακίνησης δεδομένων και μέτρα και πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων για τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης).

Τμήμα 2: Εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες ασφάλειας για την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης).

Τμήμα 3: Εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες ασφάλειας για το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Τμήμα 4: Εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες ασφάλειας για την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. (Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας).

Με βάση τη διακήρυξη η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας -πλαίσιο με ένα οικονομικό φορέα ανά Τμήμα, δηλαδή συνολικά με Σε περίπτωση υποβολής λιγότερων παραδεκτών προσφορών είναι δυνατή η σύναψη συμφωνιών πλαίσιο με τον ίδιο οικονομικό φορέα για περισσότερα του ενός Τμήματα, ακόμη και για το σύνολο.

Η διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο ορίζεται σε 30 μήνες, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας πλαίσιο.

Share.

Comments are closed.