Προμήθεια 30.580 φορητών υπολογιστών από το δημόσιο στο πλαίσιο έργου της ΚτΠ

0

Τουλάχιστον 30.580 φορητούς υπολογιστές θα προμηθευτεί το δημόσιο στο πλαίσιο έργου που θα προκηρύξει η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) συνολικής αξίας 58,441 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος προαίρεσης και των υπηρεσιών συντήρησης.

Το τεύχος προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού και Συνδέσεων για την Δράση Επιχειρησιακή Συνέχεια» έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από την ΚτΠ για 15 μέρες.

Στόχος είναι η σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, ενώ η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έως 4 οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές, για το σύνολο της προμήθειας. Σε περίπτωση ανάδειξης μικρότερου αριθμού οικονομικών φορέων με αποδεκτές προσφορές, μπορεί να συναφθεί συμφωνία πλαίσιο με λιγότερους οικονομικούς φορείς.

Κύρια αντικείμενα του έργου αποτελούν η σύνταξη Μελέτης Ανάλυσης Επιχειρησιακών Επιπτώσεων, η παροχή φορητών υπολογιστών σε μια επιλεγμένη ομάδα στελεχών φορέων του δημοσίου και η παροχή συνδέσεων για ανταλλαγή δεδομένων εντός και εκτός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Ειδικότερα, ο ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου θα προμηθεύσει το δημόσιο με κατ’ ελάχιστο 30.580 επώνυμους εμπορικούς φορητούς υπολογιστές, με εγκατεστημένα ενημερωμένα λειτουργικά συστήματα (τουλάχιστον π.χ. Windows 11 ή μεταγενέστερα) καθώς και ενημερωμένα προγράμματα προστασίας από ιούς.

Οι φορητοί υπολογιστές θα διατεθούν σε επιλεγμένους δημοσίους υπαλλήλους, ώστε να είναι σε θέση να συνεχίζουν απρόσκοπτα την εργασία τους, ανεξάρτητα του χώρου και του τόπου εργασίας τους. Πέραν της άμεσης ωφέλειας από τη δυνατότητα της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργικότητας τους, οι υπολογιστές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως επιτραπέζιοι υπολογιστές γραφείου στο χώρο εργασίας της υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά και εργάζεται ο κάθε υπάλληλος.

Επίσης, ο ανάδοχος θα προμηθεύσει το δημόσιο με κατ’ ελάχιστο 30.580 συνδέσεις δεδομένων σε τελικούς χρήστες υπαλλήλους του δημοσίου με δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων, τόσο εντός του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (με εσωτερικές εφαρμογές του Δημοσίου), όσο και εκτός δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (Internet). Το σύνολο των συνδέσεων θα αποτελούν συνδέσεις συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας που θα καλύπτει το σύνολο της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εγγύησης. Μετά τη λήξη της συμβατικής περιόδου θα είναι δυνατή η ανανέωση των συνδέσεων από την αναθέτουσα αρχή.

Όπως αναφέρεται στο τεύχος διακήρυξης το έργο στοχεύει να αναβαθμίσει την επιχειρησιακή ικανότητα των στελεχών του δημοσίου και να εξασφαλίσει στους δημοσίους υπαλλήλους απρόσκοπτη πρόσβαση σε κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα και υποδομές ανεξαρτήτως συνθηκών.

Η ΚτΠ, στο μεταξύ με απόφαση της διοίκησής της ανέθεσε στην εταιρεία Σύμβουλοι Προγραμμάτων Ανάπτυξης τη μελέτη για τον προσδιορισμό των αναγκών των φορέων που θα συμμετάσχουν στη προαναφερόμενη συμφωνία πλαίσιο.

Share.

Comments are closed.