ΚτΠ: προκήρυξε έργο ψηφιοποίησης των αρχείων υγείας προϋπολογισμού 235,6 εκατ. ευρώ

0

Με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης για τους ασθενείς η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) προκήρυξε χθες έργο ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής διαχείρισης του ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών των μονάδων υγείας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και οι προσφορές θα κατατεθούν 03/02/2023.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας πλαίσιο περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 190 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και 235,6 εκατ. με ΦΠΑ.

Ειδικότερα, στόχος του έργου είναι η ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών και η κανονικοποίηση – συσχέτιση πρωτοκόλλου φυσικής αρχειοθέτησης με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ασθενών.

Πρόκειται για την ψηφιοποίηση (βάσει εκτίμησης) 157.000.000 σελίδων και Εξετάσεων Απεικόνισης, 20.000.000 σελίδων μη τυποποιημένων μεγεθών και 20.000.000 φιλμ/εκτυπώσεων ΗΚΓ/ΗΕΓ, την ταυτοποίηση, κατηγοριοποίηση και χαρακτηρισμό των ψηφιοποιημένων εγγράφων.

Με την υλοποίηση του έργου ο φάκελος ασθενή (ηλεκτρονικός ή και φυσικός) θα μπορεί να ανακτηθεί σε πολύ σύντομο χρόνο.

Τελικός σκοπός του έργου είναι η παροχή ψηφιακών, δικτυακών υπηρεσιών προς κάθε τελικό χρήστη προκειμένου να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στο ιατρικό ιστορικό του με βάση τη νοσηλεία του στα δημόσια νοσοκομεία.

Τελικοί χρήστες των υπηρεσιών αυτών είναι οι πολίτες οι οποίοι έχουν νοσηλευτεί στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας αλλά και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό των μονάδων υγείας στο πλαίσιο παροχής ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς.

Το ψηφιοποιημένο υλικό θα είναι προσβάσιμο μέσω της εφαρμογής – αποθετήριο διακίνησης εγγράφων με στόχο την μετάπτωση του συνόλου του ψηφιοποιημένου υλικού και μεταδεδομένων σε Κεντρικό αποθετήριο (δεν αποτελεί αντικείμενο του εν λόγω έργου) ψηφιοποιημένων κλινικών εγγράφων το οποίο θα εγκατασταθεί στο Cloud Health της ΗΔΙΚΑ. Μέσω διαλειτουργικότητας και των μεταδεδομένων του ΕΠΔΗΥ θα είναι σε θέση να τροφοδοτήσει, την Εθνική υποδομή του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας των πολιτών (National Digital Patient Health Record (NDPHR).

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με 8 οικονομικούς φορείς. Σε περίπτωση υποβολής λιγότερων παραδεκτών προσφορών είναι δυνατή η σύναψη συμφωνιών πλαίσιο με τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν αποδεκτή προσφορά, ακόμη και αν είναι μόνο ένας.

Share.

Comments are closed.