Διαγωνισμός για υποδομές και υπηρεσίες Cloud προϋπολογισμού 176,7 εκατ. ευρώ

0

Tη διαδικασία για την ανάθεση του έργου «Παροχή Νεφο – Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services)» ξεκίνησε η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) – εκτελεστικός βραχίονας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης – θέτοντας σε δημόσια διαβούλευση τη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 176,7 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο που έχει προκηρυχθεί μέχρι σήμερα, με το συγκεκριμένο αντικείμενο, εγκαινιάζοντας τη λογική του υβριδικού υπολογιστικού νέφους στο δημόσιο τομέα.

Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από Εθνικούς Πόρους.

Στοχεύει στη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται ή θα φιλοξενηθούν στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης) ή την Η.ΔΙ.Κ.Α. (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) στο πλαίσιο των κυβερνητικών νεφών G-Cloud και H-Cloud, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών φιλοξενίας Πληροφοριακών Συστημάτων στα πρότυπα του υβριδικού υπολογιστικού νέφους με συμφωνημένο επίπεδο υπηρεσιών (SLA).

Το ζητούμενο είναι η επέκταση των υπαρχουσών υπολογιστικών υποδομών για τους προαναφερόμενους φορείς η οποία θα πραγματοποιηθεί με την προμήθεια από πάροχο δημόσιου υπολογιστικού νέφους.

Τη συνολική επιχειρησιακή και λειτουργική ευθύνη για τη λειτουργία και την διαχείριση των Νεφοϋπολογιστικών Υπηρεσιών θα έχουν η ΓΓΠΣΔΔ και η ΗΔΙΚΑ.

Ειδικότερα το έργο αφορά σε: Παροχή υπολογιστικών υπηρεσιών (Compute), δικτυακών υπηρεσιών (Networking), χώρου αποθήκευσης δεδομένων (Storage) και εξυπηρέτησης διαδικτυακών και mobile εφαρμογών (Application Services, Containers) καθώς και συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, επιχειρησιακής ευφυΐας και ανάλυσης δεδομένων, Internet of Things, ολοκλήρωσης επιχειρησιακών εφαρμογών, ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης χρηστών και συστήματα ασφαλείας συστημάτων και υποδομών, ανάπτυξης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, ανάπτυξης εφαρμογών, διαχείρισης και παρακολούθησης των υποδομών και HyperConverged υποδομής με επέκταση στο public cloud.

Επιπλέον της προμήθειας των παραπάνω νεφοϋπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται και η παροχή υπηρεσιών, μελέτης εφαρμογής, εκπαίδευσης, επιτόπιας υποστήριξης, ανάπτυξης και μετάπτωσης εφαρμογών καθώς και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες (Advisory Services).

Το έργο είναι ενιαίο, οι προσφορές που θα κατατεθούν θα είναι για το σύνολο των υπηρεσιών που προαναφέρθηκαν. Ο προϋπολογισμός – εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται σε 142,5 εκατ. ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 176,7 εκατ. ευρώ, ΦΠΑ 24% 34,2 εκατ.) και αναλύεται ως εξής:

Προϋπολογισμός αρχικού έργου μη περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης 95 εκατ. ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 117,8 εκατ. ΦΠΑ 24% 22,8 εκατ.).

Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης αύξησης φυσικού αντικειμένου: έως 47,5 εκατ. μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 58,9 εκατ., ΦΠΑ 24% 11,4 εκατ. ευρώ).

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 36 μήνες με δικαίωμα παράτασης έπειτα από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής κατά 18 μήνες το μέγιστο, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ελέγχου και παραλαβής παραδοτέων. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

Η διαβούλευση της διακήρυξης θα διαρκέσει 15 μέρες και στη συνέχεια η ΚτΠ θα προκηρύξει το έργο.

Share.

Comments are closed.