Σε αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της ψηφιοποίησης Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας, έργο προϋπολογισμού 150,7 εκατ., προχώρησε το ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος), έπειτα από σχετική απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) επί προσφυγής της κοινοπραξίας Μυτιληναίου – Master.

Με την προδικαστική προσφυγή (και αίτημα λήψης προσωρινών μέτρων) η προαναφερόμενη κοινοπραξία ζητά να ακυρωθούν οι όροι της Διακήρυξης και συγκεκριμένα να τμηματοποιηθεί το έργο γιατί σύμφωνα με το σκεπτικό της οι προς ανάθεση υπηρεσίες έχουν διακριτό αντικείμενο.

Ειδικότερα, όπως ισχυρίστηκε στην ΑΕΠΠ η κοινοπραξία «οι υπηρεσίες ψηφιοποιήσεως δεν σχετίζονται με τις φωτογραμμομετρικές υπηρεσίες, τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και την συλλογή δεδομένων πεδίου. Σε κάθε επιμέρους τομέα δραστηριοποιούνται και ειδικεύονται διαφορετικοί οικονομικοί φορείς της αγοράς που διαθέτουν διαφορετικά κριτήρια εμπειρίας, ικανότητας και καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Η δε επιλογή της αναθέτουσας αρχής να συνενώσει σε μία κοινή διακήρυξη, μη υποδιαιρούμενη σε τμήματα, υπηρεσίες μεταξύ τους άσχετες έχει ως αποτέλεσμα οι προβλεπόμενες σε αυτή απαιτήσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων να μην είναι ανάλογες και με τα αντικείμενα της Διακηρύξεως.»

Αντίθετα το ΤΕΕ σημειώνει ότι το αντικείμενο του έργου «αποτελεί ένα ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο που δεν μπορεί να τμηματοποιηθεί ούτε να γίνει γεωγραφική κατάτμησή του, χωρίς να προκαλέσει ανυπέρβλητα προβλήματα τόσο στην υλοποίησή του όσο και στην διαλειτουργικότητα των επιμέρους δομικών στοιχείων του, δεδομένου ότι αποτελεί συνδυασμό δράσεων, υπηρεσιών και εργασιών που καταλήγουν σε ενιαία συλλειτουργία σε μια ενοποιημένη κεντρική υποδομή. Επιπρόσθετα, απαιτείται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο μιας ενιαίας μεθοδολογίας διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας, ώστε να είναι δυνατή η παραλαβή και λειτουργία του ως ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο. Με αυτήν την έννοια η υλοποίηση του έργου από ένα οικονομικό φορέα – ο οποίος βέβαια μπορεί να πάρει την μορφή Ένωσης εταιρειών με εξειδικευμένους υπεργολάβους – αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την επίτευξη των στόχων του έργου».

Η αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας θα ισχύσει μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από την ΑΕΠΠ και την έκδοση της οριστικής απόφασης της για την ουσία της προσφυγής.

Το έργο για την ψηφιοποίηση των αρχείων των Πολεοδομιών είναι από τα μεγαλύτερα του είδους του και όπως φαίνεται και από την προσφυγή πριν καν κατατεθούν οι προσφορές (ημερομηνία υποβολής τους ήταν η 21η Μαρτίου και ανοίγματος η 28η του ίδιου μήνα) το ενδιαφέρον των εταιρειών είναι μεγάλο.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


13o Mobile Connected World - Έρχεται στις 5/10!

Η «καρδιά» του connectivity, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των ιδιωτικών δικτύων, του 5G Standalone (SA), των smart cities αλλά και του μέλλοντος που βρίσκεται υπό ανάπτυξη με τη μορφή του 6G, θα «χτυπήσει» και φέτος στο Mobile Connected World!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Η Τέτη Ηγουμενίδη, μέλος της Ένωσης Συντακτών (ΕΣΗΕΑ), είναι δημοσιογράφος του επιχειρηματικού ρεπορτάζ. Καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, τις κατασκευαστικές εταιρείες, τις εταιρείες real estate και γενικότερα την αγορά ακινήτων. Επίσης, ασχολείται με τις δραστηριότητες των υπουργείων Περιβάλλοντος, Υποδομών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εργάζεται στον έντυπο Τύπο χωρίς διακοπή από το 1990 (μεταξύ άλλων στις εφημερίδες Νίκη, Εξουσία και Ναυτεμπορική), και έχει συνεργαστεί με ιστοσελίδες, περιοδικά, και τον ραδιοφωνικό σταθμό Flash.

Comments are closed.