Προκηρύχθηκε η Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας, έργο 150,7 εκατ. ευρώ

0

Η Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας, έργο προϋπολογισμού 150,7 εκατ. ευρώ, προκηρύχθηκε από το ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος).

Στόχος της διαδικασίας είναι η σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με ένα φορέα για ανώτατο διάστημα τα 4 έτη από την υπογραφή της. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

Ειδικότερα, βάσει της διακήρυξης που δημοσιοποιήθηκε χθες από το ΤΕΕ η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας πλαίσιο, χωρίς τα δικαιώματα προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 150,737 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 121,562 εκατ. ΦΠΑ: 29,175 εκατ.). Για το έργο προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού τιμήματος έως ποσού που δεν θα υπερβεί το 50% του προϋπολογισμού του έργου.

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας πλαίσιο συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 226,106 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 182,344 εκατ. ΦΠΑ 43,762 εκατ.).

Να σημειωθεί ότι από το Νοέμβριο του 2018 όλες οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και όλα τα σχέδια, μελέτες δικαιολογητικά και διοικητικές πράξεις τηρούνται ψηφιακά στο σύστημα eΆδειες του οποίου πάροχος είναι το ΤΕΕ. Επίσης στο σύστημα καταγραφής των αυθαιρέτων, που επίσης τηρεί το ΤΕΕ, έχουν τεκμηριωθεί ηλεκτρονικά περισσότερα από ένα εκατομμύριο αυθαίρετες κατασκευές.

Με το Νόμο 4782/2021 άρθρο 214 θεσπίστηκε η ψηφιοποίηση σε ηλεκτρονική μορφή των φυσικών φακέλων των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι τη θέση σε ισχύ του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών εγγράφων και των μελετών, και η υποχρεωτική καταχώρησή τους στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες μέχρι την 31η.12.2023. Η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πάντως σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2025.

Με τον ίδιο νόμο κατέστη δυνατή η ανάθεση της υλοποίησης του σχετικού έργου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.

Στο ΤΕΕ έχει ανατεθεί επίσης και η ανάπτυξη (σε εξέλιξη βρίσκεται σχετικό έργο) τήρηση, ενημέρωση και η λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.

Με την υλοποίηση του έργου της Ψηφιοποίησης Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας επιδιώκεται:

Η ψηφιοποίηση, ψηφιακή καταχώρηση, αρχειοθέτηση και γεωκωδικοποίηση, των φακέλων των αδειών δόμησης, που υπάρχουν στις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων όλης της χώρας. Στο έργο δεν συμπεριλαμβάνονται οι Υπηρεσίες Δόμησης του Δήμου Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, του Δήμου Ηρακλείου στην Περιφέρεια Κρήτης, του του πολεοδομικού ιστού των μητροπολιτικών Δήμων στην Περιφέρεια Αττικής, του Δήμου Πάτρας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Καλαμαριάς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η ψηφιοποίηση του αρχείου των οποίων θα γίνει στο πλαίσιο του Έργου του Ψηφιακού Χάρτη.

Η επέκταση του Ψηφιακού Χάρτη σε συγκεκριμένους Δήμους της Χώρας, με σημαντική οικιστική ανάπτυξη και μεγάλη πυκνότητα ακινήτων, ενισχύοντας τη βάση του νέου μητρώου κτηρίων. Μέσω του τρισδιάστατου χαρτογραφικού υποβάθρου θα πραγματοποιηθεί η γεωμετρική τεκμηρίωση της συνολικής επιφάνειας που καταλαμβάνουν όλα τα κτήρια καθώς επίσης και του υψομέτρου τους, επομένως και του συνολικού τους εμβαδού. Η πληροφορία αυτή σε συνδυασμό με δεδομένα μετρήσεων στο πεδίο, θα οδηγήσει στην ταυτοποίηση των αποτελεσμάτων με τα επίσημα καταχωρημένα στοιχεία της βάσης των Δημοτικών Τελών μέσω των λογαριασμών ηλεκτροδότησης και στη βάση αυθαιρέτων του ΤΕΕ.

Συνολικά σχετικά με τη γεωμετρική τεκμηρίωση των κτηρίων και την ενίσχυση της πληροφορίας στη βάση δεδομένων του ψηφιακού Χάρτη, το έργο αναφέρεται σε 32 Δήμους, 82 Δημοτικές Ενότητες και Περίπου 550.000 κτήρια (490.845 σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ του 2011 προσαυξημένα κατά 10% λόγω της παρέλευσης 10ετίας).

Η συμφωνία πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής και η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21η/03/2022. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 28η/03/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Share.

Comments are closed.