Έργο 55 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων

0

Στη βελτιστοποίηση μέσω του ψηφιακού εκσυγχρονισμού και την αναβάθμιση διαδικασιών και λειτουργικότητας στο οικοσύστημα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ-ΕΣΗΔΗΣ) στοχεύει έργο συνολικού προϋπολογισμού 55,2 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που θα προκηρύξει η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Η χρηματοδότησή του θα προέλθει από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το τεύχος προκήρυξης έχει τεθεί από την ΚτΠ σε δημόσια διαβούλευση για 15 μέρες. Ο προϋπολογισμός του είναι 1,188 εκατ. και οι προσφορές θα κατατεθούν 10 Ιανουαρίου.

Όπως επισημαίνεται η βελτιστοποίηση του ΟΠΣ-ΕΣΗΔΗΣ θα προσδώσει σειρά από οφέλη, όπως: Αύξηση της ανταγωνιστικότητας, προσέλκυση επενδύσεων, ενδυνάμωση των Θεσμών, τόνωση του αισθήματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας των επιχειρήσεων, αύξηση της διαφάνειας στη λειτουργία των προμηθειών, εξοικονόμηση πόρων, μείωση λειτουργικού κόστους προμηθειών, μείωση κόστους υποδομών: οικονομίες κλίμακας στην εισαγωγή αναβαθμίσεων και τροποποιήσεων, μείωση διαχειριστικού φόρτου για την επίλυση δυσλειτουργιών και την διαχείριση του συστήματος, προστασία και ασφάλεια των δεδομένων, ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών και βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των διαδικασιών.

Η ΚτΠ επίσης χθες προκήρυξε το έργο: «Ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη του Παρατηρητηρίου για τη Γραφειοκρατία και του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών» του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων για την ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη της στρατηγικής του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) και του Παρατηρητηρίου για τη Γραφειοκρατία, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Share.

Comments are closed.