Προκηρύχθηκε η ψηφιοποίηση των υποθηκοφυλακείων, έργο 309,8 εκατ. ευρώ

0

Το μεγαλύτερο έργο ψηφιοποίησης που έχει προκηρυχθεί μέχρι σήμερα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 309,8 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης 30%), προκήρυξε η Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Για το έργο «Ψηφιοποίηση για το Εθνικό Κτηματολόγιο» εκτιμάται ότι θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον από όλες τις μεγάλες εταιρείες πληροφορικής, όπως τη Unisystems του ομίλου Quest, την Byte και τη Space Hellas και από αρκετές μικρότερες, όπως και από τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, ΟΤΕ, Vodafone και Wind, που έχουν εισέλθει δυναμικά στον τομέα αυτών των έργων.

Το σύνολο των σελίδων που θα ψηφιοποιηθούν εκτιμάται σε περίπου 600.000.000. Στο έργο συμπεριλαμβάνονται τα αρχεία των 390 Υποθηκοφυλακείων, που τηρούσαν το Σύστημα Μεταγραφών και Υποθηκών για το σύνολο της ελληνικής Επικράτειας.

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο µε έως 4 φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές. Σε περίπτωση ανάδειξης μικρότερου αριθμού οικονομικών φορέων, μπορεί να συναφθεί συμφωνία – πλαίσιο και με έναν μόνο φορέα.

Η σύμβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. Οι προσφορές θα κατατεθούν στις 15 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, αντικείμενο του έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών, καθώς και η υλοποίηση ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Συστήματος Διαχείρισης εγγράφων και Ψηφιακών Αρχείων, στο οποίο διαμέσου διαδικτυακής πύλης θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι νόμιμα ενδιαφερόμενοι (πολίτες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κ.ά.).

Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει τόσο τη σάρωση των στοιχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών όσο και την καταχώρηση βασικών στοιχείων τους σε εξειδικευμένο σύστημα διαχείρισης εγγράφων και ψηφιακών αρχείων, ώστε να δημιουργηθεί ένα επίσημο ψηφιακό αντίγραφο του συστήματος το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται εφεξής για να διενεργείται έρευνα στα στοιχεία του υποθηκοφυλακείου.

Επίσης το έργο περιλαμβάνει την Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης εγγράφων και Ψηφιακών Αρχείων, εντός του οποίου θα τηρείται το αρχείο στο διηνεκές. Το σύστημα αυτό θα παρέχει µε web services την δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων του συστήματος από άλλα πληροφοριακά συστήματα του φορέα όπως είναι για παράδειγμα το Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ).

Share.

Comments are closed.