Νέο έργο ΤΠΕ για τη Δικαιοσύνη αξίας 99 εκατ. ευρώ

0

Την προκήρυξη του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης» προϋπολογισμού 99 εκατ. ευρώ σχεδιάζει η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Το έργο αφορά στην υλοποίηση αναβαθμίσεων και επεκτάσεων των Υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε διαφορετικούς τομείς της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Ειδικότερα οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου είναι:

  • Η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  • Δέσμη δράσεων για την ενίσχυση του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου και περαιτέρω επέκτασης των υπηρεσιών του.
  • Η αναβάθμιση και επέκταση λειτουργικότητας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) – ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β’ Φάση.

Η ΚτΠ έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση το Τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού για 15 μέρες, προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσει στην προκήρυξη του έργου.

Φορέας χρηματοδότησης είναι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του Εθνικού σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Όπως σημειώνεται στο υπό διαβούλευση Τεύχος Διακήρυξης η Ελλάδα σύμφωνα με τους πίνακες αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης (EU Justice Scoreboards) βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σειρά δεικτών σχετικά με την ταχύτητα απονομής Δικαιοσύνης, ενώ είναι από τους ουραγούς στην αξιοποίηση ψηφιακών υποδομών.

Ενδεικτικό για την επιρροή της ταχύτητας απόδοσης δικαιοσύνης στο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι η χαμηλή βαθμολογία (Θέση 146 μεταξύ 190 χωρών) που λαμβάνει η Ελλάδα στη συνιστώσα «επιβολή συμβατικών όρων» (contract enforcement) του δείκτη Ease of Doing Business, κυρίως λόγω της χαμηλής ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 99.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 79.838.709 ευρώ ΦΠΑ: 19.161.290 ευρώ).

Share.

Comments are closed.