Προκηρύχθηκε η ψηφιοποίηση του ΔΟΑΤΑΠ

0

Έργο που αφορά στην απλούστευση διαδικασιών και στη ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και στην οργάνωση της ψηφιοποιημένης πληροφορίας με τρόπο που θα επιτρέψει την ένταξή της σε πληροφοριακό σύστημα, ώστε να είναι αξιοποιήσιμη σε μοντέλο διαλειτουργικότητας G2G (Government to Government) προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 645.161 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 800.000 ευρώ). Αναλυτικότερα το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

Α) Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης

Οι υπηρεσίες Ψηφιοποίησης αναφέρονται στη σάρωση και καταχώρηση στοιχείων των Φακέλων δικαιολογητικών αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης, ώστε να δημιουργηθεί ένα επίσημο ψηφιακό αντίγραφο του έγχαρτου αρχείου του ΔΟΑΤΑΠ και του πρώην Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ). Να σημειωθεί ότι οι Φάκελοι του ΔΙΚΑΤΣΑ χρονολογούνται στην περίοδο 1979-2005 και του ΔΟΑΤΑΠ στην περίοδο 2005-2019. Από το Μάιο 2019 οι έγχαρτοι φάκελοι έχουν καταργηθεί και τα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eDOATAP (e-doatap.doatap.gr).

Το σύνολο των Φακέλων του ΔΟΑΤΑΠ και ΔΙΚΑΤΣΑ που θα ψηφιοποιηθούν ανέρχεται περίπου σε 133.000, όπου κάθε φάκελος περιλαμβάνει περίπου 15 σελίδες. Ως εκ τούτου το σύνολο των σελίδων που θα σαρωθούν είναι περίπου 2.000.000 σελίδες, όπου το 95% από αυτές είναι μεγέθους Α4 και το 5% από αυτές μεγέθους Α3.

Β) Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη των υπηρεσιών Ψηφιοποίησης και Διαχείρισης των Ψηφιακών προϊόντων.

Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι 08/11/2021.

Share.

Comments are closed.