Οι πωλήσεις υπολογιστών απογείωσαν τα έσοδα της Πλαίσιο

0

Κατά 42,8% αυξήθηκαν τα έσοδα της Πλαίσιο από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο πρώτο εξάμηνο του 2021, κατά 149% από τις λευκές συσκευές και 39,7% από τα προϊόντα τηλεφωνίας.

Σε μια περίοδο (με την πανδημία να κυριαρχεί) η Πλαίσιο παρουσίασε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της συνολικά κατά 34,1% (199,2 εκατ. ευρώ έναντι 148,5 εκατ.) με βασικούς άξονες τις πωλήσεις Η/Υ, υποβοηθούμενες και από το πρόγραμμα ψηφιακής μέριμνας και τις πωλήσεις των λευκών συσκευών, καθώς από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα καταγράφηκε η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση από το 2020.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών εφαρμογών, που αποτελούν ιστορικά τον τομέα με την υψηλότερη συμμετοχή, ανήλθαν σε 95,921 εκατ. ευρώ. Αφορούν το 48,1% του κύκλου εργασιών του Ομίλου (6Μ 2020: 45,2%). Στις πωλήσεις υπολογιστών περιλαμβάνονται και αυτές, ύψους 13,2 εκατ. ευρώ, που αφορούν το πρόγραμμα ψηφιακής μέριμνας.

Οι πωλήσεις προϊόντων τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε 37,771 εκατ. έναντι 27 εκατ. ευρώ. Ο τομέας συμμετέχει με μεγαλύτερο ποσοστό (19%) στη σύνθεση των ενοποιημένων πωλήσεων (6Μ 2020: 18,2%).

Η πλέον παραδοσιακή κατηγορία της Πλαίσιο, αυτή των Ειδών Γραφείου, εμφάνισε σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών στα 46,442 εκατ. ευρώ, συνεισφέροντας κατά ποσοστό μικρότερο πλέον του ενός τετάρτου (23,3%) στις εργασίες του Ομίλου (6Μ 2020: 31%).

Όπως σημειώνει η διοίκηση του Ομίλου οι συνεισφορές των προϊοντικών κατηγοριών έχουν μεταβληθεί και λόγω του προγράμματος ψηφιακής μέριμνας. Οι πωλήσεις της κατηγορίας Λευκές Συσκευές ανήλθαν σε 17,766 εκατ. ευρώ.

Το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά 37,6%, σε ποσοστό ελαφρά υψηλότερο από αυτό των πωλήσεων, με αποτέλεσμα, το μικτό κέρδος του Ομίλου να ανέλθει σε 33,950 εκατ. (αύξηση 19,4%) έναντι 28,440 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2020. Συνεπεία των ανωτέρω, το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 17,04%, 210 μονάδες βάσης χαμηλότερα από πέρυσι.

Τα συνολικά έξοδα του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών, αυξήθηκαν κατά 14,4%, με πιο περιορισμένο ρυθμό σε σχέση με αυτού των πωλήσεων και διαμορφώθηκαν στα 32,257 εκατ., έναντι 28,189 εκατ., την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν 281,5% σε 1,912 εκατ., έναντι 501 χιλ. την ίδια περίοδο του 2020. Αντίστοιχα, τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1,426 εκατ. ευρώ έναντι 330 χιλ. ευρώ το περσινό πρώτο εξάμηνο, αυξημένα κατά 331,8%.

Αναφορικά με την πορεία του Ομίλου κατά το δεύτερο εξάμηνο η διοίκηση επισημαίνει ότι στην παρούσα φάση δεν υφίστανται ενδείξεις ότι η θετική τάση θα διακοπεί, καθώς όπως εκτιμάται η καταναλωτική εμπιστοσύνη στον τομέα των πωλήσεων λιανικής, έχει ανακάμψει ουσιωδώς. Από την άλλη πλευρά – προσθέτει – ο ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο και διαθέτουν επάρκεια κεφαλαίων και γραμμών κεφαλαίου κίνησης, συνεχώς εντείνεται, γεγονός που οδηγεί εκ των πραγμάτων σε μικρότερη ή μεγαλύτερη συμπίεση των περιθωρίων απόδοσης.

Στη διαμόρφωση των τελικών αποτελεσμάτων σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν, όπως κάθε χρόνο, οι πωλήσεις σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, κατά την έναρξη της σχολικής περιόδου, την εβδομάδα του Black Friday και την περίοδο των Χριστουγέννων. Οι ως άνω περίοδοι, σηματοδοτούν την εποχικότητα στις πωλήσεις καθώς ιστορικά στο δεύτερο εξάμηνο διενεργείται περίπου το 55% του ετήσιου κύκλο εργασιών και, ανάλογα με την πορεία τους, διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό το τελικό αποτέλεσμα του έτους.

Share.

Comments are closed.