Η στρατηγική των Space Hellas και Epsilon Net για τη SingularLogic

0

Τα επόμενα βήματα του επιχειρηματικού σχεδιασμού τους με απώτερο στόχο την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται από την πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ανακοίνωσαν οι Space Hellas Α.Ε. και Epsilon Net A.E., σε συνέχεια της από 22/01/2021 ανακοίνωσης για την ίδρυση της εταιρίας Epsilon SingularLogic A.E.

Κεντρική παράμετρος του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η αξιοποίηση των σημαντικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η SingularLogic, σε προϊόντα, σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και στην τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της. Οι ομάδες διοίκησης των εταιριών Space Hellas και Epsilon Net, αναλαμβάνουν τον τομέα ευθύνης στον οποίο η κάθε μία έχει υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και μπορεί να συνεισφέρει με ολοκληρωμένο τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Epsilon Net, μέσω της νεοϊδρυθείσας εταιρίας Epsilon SingularLogic, αναλαμβάνει: α) τη διοίκηση του επιχειρηματικού τομέα του ιδιοπαραγόμενου λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERPσυστημάτων και β) τη διαχείριση και ενίσχυση του δικτύου αντιπροσώπων – μεταπωλητών.

Οι δραστηριότητες αυτές, ως σύνολο, θα μεταφερθούν από τη SingularLogic στην Epsilon SingularLogic. Για την υλοποίηση της επιχειρησιακής ενοποίησης, θα λάβει χώρα διάσπαση του αντίστοιχου τομέα της SingularLogic (κλάδος 1) με απορρόφησή του από την Epsilon SingularLogic και παράλληλα η Epsilon Net θα εισφέρει τον αντίστοιχο κλάδο εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP της πλατφόρμας Pylon (κλάδος 2) της Epsilon Net στην Epsilon SingularLogic, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προϊοντική σύνδεση με τους υπόλοιπους κλάδους που θα συνεχίσει να διατηρεί η μητρική εταιρία, όπως ο κλάδος των προϊόντων και υπηρεσιών για λογιστικά γραφεία, της Epsilon HR που εξειδικεύεται στη μισθοδοσία επιχειρήσεων, της Web πλατφόρμας Epsilonsmart για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης με την πιστοποιημένη πλατφόρμα από την ΑΑΔΕ Epsilondigital κ.ά.

Οι δύο ανωτέρω ενέργειες θα διενεργηθούν λαμβάνοντας υπόψη τους Ισολογισμούς μετασχηματισμού της 28/2/2021 που θα συνταχθούν από την SingularLogic και την Epsilon Net αντίστοιχα. Με βάση τη συμφωνηθείσα αποτίμηση των παραπάνω δύο κλάδων, η αξία του κλάδου 2 προς τον κλάδο 1 διαμορφώνεται περίπου σε αναλογία 1/0,75 αντίστοιχα.

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών δημιουργείται μια συνολική εταιρική αξία, στην οποία η μετοχική σχέση των δύο εταιριών μετά τις παραπάνω κινήσεις και με την ταυτόχρονη καταβολή ποσού 3.500.000 ευρώ από την πλευρά της Space Hellas προς την Εpsilon Νετ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε ποσοστά 60% για την Epsilon Net και 40% για την Space Hellas (τα τελικά ποσοστά και ποσά θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών χωρίς να αναμένεται σημαντική απόκλιση από την αρχική εκτίμηση). Επομένως στην Epsilon SingularLogic, η πλειοψηφία των μετοχών της θα ανήκει στον Όμιλο της Epsilon Net και τα αποτελέσματά της θα ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.

Παράλληλα, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, η Space Hellas αναλαμβάνει: α) την ανάπτυξη του υφιστάμενου τομέα του Integration και των έργων για μεγάλους πελάτες τόσο του Ιδιωτικού τομέα, όσο και του Δημοσίου, β) την επέκταση της δραστηριότητας με λύσεις που υλοποιούνται με διεθνή πληροφοριακά συστήματα και γ) τη διαχείριση των λύσεων σε κάθετους τομείς της μεγάλης αγοράς που έχουν αναπτυχθεί στο παρελθόν από τη SingularLogic. Οι δραστηριότητες αυτές θα συνεχισθούν και θα εξελιχθούν μέσω της SingularLogic.

Σε μετοχικό επίπεδο, με καταβολή ποσού 550.000 ευρώ από την Space Hellas προς την Εpsilon Νετ η πλειοψηφία σε ποσοστό 60% των μετοχών της SingularLogic με την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών θα ανήκει στην Space Hellas και τα αποτελέσματά της θα ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης ενώ το 40% των μετοχών θα ανήκει στην Epsilon Net (τα τελικά ποσοστά και ποσά θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών χωρίς να αναμένεται σημαντική απόκλιση από την αρχική εκτίμηση).

Όπως επισημαίνεται τα «μειοψηφικά» ποσοστά των εταιριών Space και Epsilon Net στα δύο σχήματα, δηλαδή στην υπάρχουσα SingularLogic και στην νεοιδρυθείσα Epsilon SingularLogic αντίστοιχα, παραμένουν ισχυρά (ποσοστό 40%) αναδεικνύοντας τη δέσμευση των διοικήσεών τους για κοινή πορεία στο μέλλον, εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου συνέργειες που θα αναπτύσσουν το συνολικό οικοδόμημα.

Στρατηγική επιλογή των δύο Ομίλων (Space Hellas & Epsilon Net) είναι ο ενιαίος συντονισμός και η βέλτιστη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των εταιρειών SingularLogic και Epsilon SingularLogic για την υλοποίηση ενός πολύ μεγαλύτερου επιχειρηματικού σχήματος στον χώρο της Πληροφορικής στην Ελλάδα.

Share.

Comments are closed.