Η ΕΕΤΤ αλλάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας για τις ΥΠΠ

0

Σε διαβούλευση έως 5 Νοεμβρίου έχει θέσει η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) τροποποιήσεις του «Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης – ΥΠΠ» με στόχο τη βελτίωση του υπάρχοντος ρυθμιστικού πλαισίου στην κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης προστασίας των καταναλωτών από ακούσιες χρεώσεις μέσω αριθμών ΥΠΠ.

Οι τροποποιήσεις που προτείνονται είναι οι εξής:

Η παράγραφος 2, του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής: Εφόσον, ο Τελικός Χρήστης επιλέξει μία ΥΠΠ μη συνδρομητική, η οποία απαιτεί εγγραφή μέσω διαδικτύου, εισάγοντας τον αριθμό του σε διαδικτυακή σελίδα, πρέπει να λάβει άμεσα ένα μήνυμα (SMS) από τον πάροχο ΥΠΠ, το οποίο θα πρέπει να του γνωστοποιεί το όνομα, το κόστος της υπηρεσίας και την επωνυμία του Παρόχου ΥΠΠ. Στην περίπτωση που ο τελικός χρήστης αποδέχεται την εγγραφή του στην υπηρεσία, θα πρέπει να απαντήσει με ατελές μήνυμα (SMS) συγκατάθεσης. Η εγγραφή στην υπηρεσία θα έχει ολοκληρωθεί, μόνον εφόσον, ο Τελικός Χρήστης θα έχει αποστείλει το ανωτέρω μήνυμα συγκατάθεσής του για την εγγραφή του στην υπηρεσία. Μέχρι την ολοκλήρωση της εγγραφής του στην υπηρεσία – μέσω της ως άνω ρητής πράξης συγκατάθεσης – ο Τελικός Χρήστης δεν χρεώνεται για ΥΠΠ».

Το στοιχείο β) της παραγράφου 8, του άρθρου 8 τροποποιείται, ως εξής:«β) μία υπηρεσία με συνδρομή μέσω διαδικτύου, εισάγοντας τον αριθμό του σε διαδικτυακή σελίδα, θα πρέπει να λάβει άμεσα ένα μήνυμα (SMS) από τον πάροχο ΥΠΠ, με το οποίο θα πρέπει να του γνωστοποιεί ότι αφορά υπηρεσία με συνδρομή, να τον ενημερώνει για το όνομα και το κόστος της υπηρεσίας ανά μονάδα χρέωσης (π.χ. για το γεγονός ότι η ΥΠΠ χρεώνεται ανά εβδομάδα), καθώς και για την επωνυμία του Παρόχου ΥΠΠ. Ο Τελικός χρήστης θα πρέπει να απαντήσει με ατελές μήνυμα (SMS) συγκατάθεσης, στην περίπτωση που αποδέχεται την εγγραφή του στην υπηρεσία. Η εγγραφή στην υπηρεσία με συνδρομή θα έχει ολοκληρωθεί, μόνον εφόσον, ο Τελικός Χρήστης θα έχει αποστείλει το ανωτέρω μήνυμα συγκατάθεσής του, για την εγγραφή του στην υπηρεσία με συνδρομή.

Σε περίπτωση που με την εγγραφή στη νέα υπηρεσία, η συνολική μηνιαία αξία των συνδρομών του χρήστη (MSISDN) στον Πάροχο ΥΠΠ πρόκειται να υπερβεί τα 20 ευρώ, θα αποστέλλεται σύντομο ενημερωτικό μήνυμα από τον πάροχο ΥΠΠ με το όποιο θα ζητείται η ρητή συγκατάθεσή του. Η συγκατάθεση του χρήστη θα παρέχεται με αποστολή σύντομου ατελούς μηνύματος. Μέχρι την ολοκλήρωση της εγγραφής του στην υπηρεσία ΥΠΠ – μέσω της ανωτέρω διαδικασίας – ο Τελικός Χρήστης δεν χρεώνεται για ΥΠΠ.»

Share.

Comments are closed.