Επίσημη ανακοίνωση της ΕΕ για την έγκριση της χρηματοδότησης του UFBB

0

«Κλείδωσε» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η χρηματοδότηση με 300 εκατ. ευρώ του έργου Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας – Ultra Fast Broadband (UFBB) που έχει προωθήσει η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) με γενικό γραμματέα τον Βασίλη Μαγκλάρα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που θα υλοποιηθεί ως ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) είναι 870 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, γεγονός που σημαίνει ότι ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να συνεισφέρει περί τα 400 εκατ. ευρώ.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το έργο σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και κυρίως τις κατευθυντήριες γραμμές του 2013 για τα ευρυζωνικά δίκτυα. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι θετικές επιδράσεις του για τον ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών αντισταθμίζουν τυχόν αρνητικές συνέπειες από την παρέμβαση του Δημοσίου. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το έργο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Το UFBB θα συμβάλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της ΕΕ, όπως ορίζονται στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη και στην ανακοίνωση με τίτλο «Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit».

Όπως επίσης τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ευρυζωνικής υποδομής ικανής να παρέχει ταχύτητες λήψης τουλάχιστον 100 Megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps), με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gigabit ανά δευτερόλεπτο (Gbps), σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Αφορά περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει σήμερα ταχεία ευρυζωνική υποδομή που να προσφέρει τουλάχιστον 30 Mbps και στις οποίες κανένας ιδιώτης επενδυτής δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να επενδύσει εμπορικά στο εγγύς μέλλον.

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί μέσω ανοικτής, διαφανούς και αμερόληπτης διαδικασίας επιλογής, στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι τεχνολογίες. Στο επιδοτούμενο δίκτυο θα έχουν πλήρη πρόσβαση όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης, χωρίς διακρίσεις, ενώ οι τιμές πρόσβασης θα τελούν υπό τον έλεγχο της ελληνικής ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT).

Share.

Comments are closed.