Απόφαση της ΕΕΤΤ για τις συχνότητες δοκιμαστικής λειτουργίας του 5G

0

Τη διάθεση μέρους των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων 3400-3800 MHz και 24,25- 27,5 GHz για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας δικτύων 5G αποφάσισε η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων).

Ειδικότερα, θεωρείται εύλογη: α) η διάθεση συνεχόμενου φασματικού τμήματος εύρους έως και 100 MHz ανά ενδιαφερόμενο για δοκιμαστική λειτουργία δικτύων 5G στη ζώνη 3400-3800 MHz, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο συνεχόμενο φασματικό τμήμα στη γεωγραφική περιοχή διενέργειας των δοκιμών. Επίσης, δύναται να διατεθεί φασματικό τμήμα εύρους έως και 200 MHz κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του ενδιαφερομένου και εφόσον υπάρχει σχετική διαθεσιμότητα και β) η διάθεση συνεχόμενου φασματικού τμήματος εύρους έως και 1 GHz ανά ενδιαφερόμενο για δοκιμαστική λειτουργία δικτύων 5G στη ζώνη 24,25-27,5 GHz, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο συνεχόμενο φασματικό τμήμα στη γεωγραφική περιοχή διενέργειας των δοκιμών. Επίσης, δύναται να διατεθεί φασματικό τμήμα μεγαλύτερου εύρους κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του ενδιαφερομένου και εφόσον υπάρχει σχετική διαθεσιμότητα.

Ακόμη, θεωρείται εύλογη η χορήγηση δικαιωμάτων σε φασματικά τμήματα και σε άλλες ζώνες συχνοτήτων εφόσον αυτό, βάσει τεκμηριωμένου αιτήματος, είναι απαραίτητο για τη διενέργεια των δοκιμών στις ζώνες 3400-3800 MHz και 24,25-27,5 GHz.

Τα Δικαιώματα έχουν μέγιστη διάρκεια ενός έτους, η οποία δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του κατόχου τους. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια των Δικαιωμάτων δεν δύναται να ξεπερνά την ημερομηνία δημοσίευσης του Τεύχους Προκήρυξης Διαγωνισμού για τη διάθεση της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων εντός της οποίας έχουν χορηγηθεί. Τυχόν περαιτέρω παρατάσεις χορηγούνται από την ΕΕΤΤ κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου.

Τα τέλη για τη χρήση των Δικαιωμάτων ανέρχονται σε 115 ευρώ ανά μήνα για κάθε Δικαίωμα και δεν επιστρέφονται σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ανακληθεί ή ανασταλεί το Δικαίωμα. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για την κάλυψη ιδίων τηλεπικοινωνιακών αναγκών.

Οι κάτοχοι των Δικαιωμάτων, οφείλουν να ενημερώνουν την ΕΕΤΤ για τα αποτελέσματα των δοκιμών που πραγματοποιούν.

Για τη χορήγησή τους ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση στην ΕΕΤΤ στην οποία αναφέρει το επιθυμητό εύρος, τη φασματική περιοχή συντονισμού του ραδιοεξοπλισμού του, τον Δήμο όπου επιθυμεί να αναπτύξει το δίκτυο δοκιμαστικής λειτουργίας και την επιθυμητή χρονική διάρκεια ισχύος των Δικαιωμάτων.

Share.

Comments are closed.