Ενστάσεις και καταγγελίες για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό του γεωργικού τομέα»

0

Καταγγελίες για διαγωνισμό που έχει δομηθεί στα μέτρα συγκεκριμένης επιχείρησης, με φωτογραφικές διατάξεις και χωρίς να έχουν μελετηθεί σημαντικές παράμετροι διατυπώνονται για το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα» προϋπολογισμού 31 εκατ. ευρώ, ένα από τα 4 «εμβληματικά» έργα, όπως τα χαρακτηρίζει το Ψηφιακής Πολιτικής, που έχουν προχωρήσει.

Οι καταγγελίες έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του κειμένου της προκήρυξης του διαγωνισμού. Σοβαρές ενστάσεις καταγράφονται μεταξύ άλλων και από στελέχη του Σύριζα (κυκλοφορούν διάφορα nonpaper) ενώ χαρακτηριστικά είναι τα όσα αναφέρει ενημερωτικό σημείωμα της γενικής διεύθυνσης διοικητικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΥπΑΑΤ) προς τον γενικό γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, Στέλιο Ράλλη, με ημερομηνία 28 Ιουνίου.

Η προαναφερόμενη διεύθυνση του Αγροτικής Ανάπτυξης, που όπως φαίνεται, δεν έχει συμμετάσχει στη διαμόρφωση του έργου και της διακήρυξής του, αφού το χαρακτηρίζει χρήσιμο, κάνει τις παρακάτω 6 παρατηρήσεις:

  • «Δεδομένου ότι θα πρέπει το έργο να είναι επεκτάσιμο χωρίς δεσμεύσεις και περιορισμούς, θεωρούμε ότι θα πρέπει η σχεδίαση και η μεσο – μακροπρόθεσμη προοπτική του να είναι πιο λεπτομερέστερες. Το φυσικό αντικείμενο του έργου, όπως περιγράφεται στο σχέδιο διακήρυξης, παρουσιάζει ελλείψεις και ασάφειες, οι οποίες δημιουργούν ερωτήματα, τόσο ως προς τη λειτουργικότητα, όσο και ως προς τη βιωσιμότητά του. Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι: Δεν φαίνεται να υπάρχει μελέτη κόστους λειτουργίας και κόστους διαχείρισης, που θεωρούνται απαραίτητες για έργο αυτής της εμβέλειας. Δεν φαίνεται να διασφαλίζεται η χρήση και λειτουργία του έργου μετά την ολοκλήρωσή του, δεδομένου του μεγάλου κόστους συντήρησης που θα απαιτηθεί.
  • Δεν προσδιορίζεται ο φορέας λειτουργίας του έργου. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης φαίνεται να περιορίζεται στο ρόλο του χρήστη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, πλην όμως ο ρυθμιστικός του ρόλος και ο ρόλος του στην ανίχνευση των πραγματικών αναγκών – του παρόντος και του μέλλοντος – δεν φαίνεται να λαμβάνονται υπόψη.
  • Η αξιοποίηση των δεδομένων, τα όποια θα συλλέγονται και θα είναι ανοιχτά προς χρήση για το ΥπΑΑΤ, προϋποθέτει την ανάπτυξη νέων εφαρμογών λογισμικού με πρόσθετο κόστος. Επιπλέον, οι τεχνικές προδιαγραφές για την μέτρηση κλιματικών παραμέτρων δεν καλύπτουν μετρήσεις ακριβείας και δεν περιλαμβάνουν τους φυσικούς συντελεστές και τις ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά ανά καλλιέργεια και τύπο εδάφους – στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εξαγωγή ασφαλών και ολοκληρωμένων συμπερασμάτων.
  • Δεν υπάρχει αναφορά στις μελέτες και στα μοντέλα/αλγορίθμους βάσει των οποίων θα εξαχθούν αξιόπιστα και χρήσιμα αποτελέσματα. Δεν αναφέρονται τα ερευνητικά κέντρα ή ΑΕΙ τα οποία θα (συν)εργαστούν για την ανάπτυξή τους.
  • Αναφέρεται η δημιουργία υποσυστήματος παρακολούθησης της Γεωργικής εκμετάλλευσης, χωρίς να υπάρχει κανένας συσχετισμός με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του ΥπΑΑΤ που διαχειρίζονται γεωργική γη, γεωργικές προειδοποιήσεις κλπ. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στην διακήρυξη για την καταγραφή των υφιστάμενων συστημάτων του ΥπΑΑΤ τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν /χρησιμοποιηθούν.
  • Τέλος, επανερχόμαστε στην αρχική παρατήρηση του από 22.05.2018 σημειώματος, ότι ο σχεδιασμός του έργου είναι «κλειστός» και περιοριστικός σε επίπεδο τεχνολογίας που χρησιμοποιεί, πλήθους διακριτών καλλιεργειών που παρακολουθεί, πλήθους διακριτών ασθενειών που ανιχνεύει, πλήθους άμεσα ωφελούμενων και του μοντέλου αξιοποίησης πληροφοριών για την παροχή Γεωργικών Συμβουλών και δεν επιτρέπει την προσθήκη καλλιεργειών και ασθενειών χωρίς την απαίτηση τροποποίησης του λογισμικού.»

Από την διαβούλευση ορισμένα χαρακτηριστικά σχόλια είναι:

«Στη σελίδα 19 της διακήρυξης του έργου τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ζητείται ο προσφέρων οικονομικός φορέας να έχει υλοποιήσει αντίστοιχα έργα με μέγεθος καλλιεργήσιμης έκτασης τουλάχιστον 500.000 στρεμμάτων που θα πρέπει να αφορούν τουλάχιστον 10 διαφορετικές καλλιέργειες σε τουλάχιστον 5 διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και απαιτεί φιλοξενία του λογισμικού εφαρμογών και των δεδομένων του έργου σε υποδομή́ υπολογιστικού́ νέφους, ιδιοκτησίας του προσφέροντα. Η απαίτηση αυτή φωτογραφίζει μια και μόνο εταιρεία στον ελληνικό χώρο αποκλείοντας κάθε άλλη ελληνική ή ξένη εταιρεία από την συμμετοχή στο διαγωνισμό.»

«Στη σελίδα 104 Υπηρεσίες Φιλοξενίας απαιτείται ότι το υπολογιστικό νέφος από το οποίο θα παρέχονται οι υπηρεσίες φιλοξενίας, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι ιδιοκτησίας του Αναδόχου αποκλείοντας δοκιμασμένες διεθνώς υπηρεσίες φιλοξενίας όπως της AmazonWebServices (AWS) ή άλλων αξιόπιστων διεθνών και ελληνικών παροχών υποδομών υπολογιστικού́ νέφους. Και η απαίτηση αυτή φωτογραφίζει συγκεκριμένη εταιρεία στον ελληνικό χώρο αποκλείοντας τη συμμετοχή κάθε άλλης Ελληνικής, ή ξένης εταιρείας, που θα μπορούσε να κάνει χρήση φιλοξενίας σε αναγνωρισμένους παρόδους, Ελληνικούς ή διεθνείς, αφού ούτως ή άλλως το κόστος της φιλοξενίας βαρύνει για τα δύο πρώτα έτη τον ανάδοχο και συνεπώς δεν υπάρχει επιβάρυνση της ΕΔΕΤ ΑΕ. Και στην περίπτωση αυτή, τα περιεχόμενα του χώρου φιλοξενίας μπορούν να μεταφερθούν στην ΕΔΕΤ αμέσως μετά τη διετία ή όταν αυτή είναι έτοιμη.»

«Στη σελίδα 76 εγκατάσταση σταθμών συλλογής δεδομένων απαιτείται ο Ανάδοχος να παρουσιάσει τον κατασκευαστικό φάκελο του σταθμού συλλογής δεδομένων με τα προσχέδια (blueprints) των πλακετών. Ο συγκεκριμένος φάκελος – σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου ‐ θα πρέπει να παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, συνοδευόμενος από αδεία χρήσης που να επιτρέπει την αξιοποίηση και κατασκευή τους από την Αναθέτουσα Αρχή. Η απαίτηση αυτή γίνεται εύκολα αποδεκτή από ελληνική εταιρεία προκειμένου να αναλάβει το έργο, αλλά όχι από διεθνώς αναγνωρισμένους κατασκευαστές προϊόντων υψηλής αξιοπιστίας, οι οποίοι δεν είναι διατεθειμένοι να παραδώσουν κατασκευαστικά σχέδια και blueprints των προϊόντων που κατασκευάζουν.»

Share.

Comments are closed.