Πολιτική συμφωνία για ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην EE

0

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν χθες σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τους νέους κανόνες που θα επιτρέπουν την αποθήκευση και την επεξεργασία των δεδομένων οπουδήποτε εντός της ΕΕ, χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς.

Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν επίσης στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων εντός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και θα τονώσουν την ευρωπαϊκή οικονομία, δημιουργώντας, κατά τις εκτιμήσεις, αύξηση 4 % του ΑΕΠ έως το 2020.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΕ οι νέοι κανόνες για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα:

  • Διαμορφώνουν ένα πλαίσιο για την αποθήκευση και την επεξεργασία των δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ, απαγορεύοντας τη θέσπιση γεωγραφικών περιορισμών των δεδομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν εναπομένοντες ή προγραμματισμένους γεωγραφικούς περιορισμούς των δεδομένων που επιβάλλονται σε περιορισμένες ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων του δημόσιου τομέα. Ο κανονισμός για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα δεν έχει καμία επίπτωση στην εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (GDPR/ΓΚΠΔ), καθώς δεν αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, οι δύο κανονισμοί θα λειτουργούν μαζί για να καταστήσουν δυνατή την ελεύθερη ροή δεδομένων κάθε είδους -προσωπικών και μη προσωπικών- δημιουργώντας έτσι έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων. Για τα μικτά σύνολα δεδομένων, η διάταξη του ΓΚΠΔ που διασφαλίζει την ελεύθερη ροή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα εφαρμόζεται μόνο στο τμήμα του συνόλου δεδομένων που αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ενώ στο τμήμα που αφορά δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα θα εφαρμόζεται η αρχή της ελεύθερης ροής δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα.
  • Οι δημόσιες αρχές θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα για σκοπούς εξέτασης και εποπτικού ελέγχου ανεξάρτητα από το πού αυτά βρίσκονται αποθηκευμένα ή πού υπόκεινται σε επεξεργασία εντός της ΕΕ. Τα κράτη μέλη δύναται να επιβάλλουν κυρώσεις στους χρήστες οι οποίοι δεν παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε άλλο κράτος μέλος.
  • Ενθαρρύνουν τη δημιουργία κωδίκων δεοντολογίας σχετικά με τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους για τη διευκόλυνση της αλλαγής παρόχου υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους εντός σαφών προθεσμιών. Αυτό θα καταστήσει την αγορά υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους πιο ευέλικτη και τις υπηρεσίες δεδομένων στην ΕΕ πιο προσιτές οικονομικά.

Τα συμφωνηθέντα μέτρα είναι συμβατά με τους ήδη ισχύοντες κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία και τη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, Άντρους Άνσιπ δήλωσε: «Οι γεωγραφικοί περιορισμοί των δεδομένων είναι ένδειξη προστατευτισμού, ο οποίος δεν έχει καμία θέση στην ενιαία αγορά. Μετά την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, κάνουμε, με την παρούσα συμφωνία, το επόμενο βήμα για την ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα, με στόχο την προώθηση τεχνολογικών καινοτομιών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για όλα τα είδη δεδομένων.»

Η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε: «Τα δεδομένα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της σημερινής ψηφιακής οικονομίας και η παρούσα πρόταση θα συμβάλει στη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων. Η ευρωπαϊκή οικονομία δεδομένων μπορεί να αποτελέσει ισχυρή κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να διαμορφώσει νέα επιχειρηματικά μοντέλα και ευκαιρίες καινοτομίας. Με την παρούσα συμφωνία βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς έως τα τέλη του 2018.»

Share.

Comments are closed.