Κατάθεση προσφορών για το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

0

Μέχρι τις 25 Οκτωβρίου έχουν προθεσμία οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές  – προτάσεις τους για το έργο της δημιουργίας Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων προϋπολογισμού 4,7 δις. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το έργο που αποσκοπεί στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών όσο αφορά το σύστημα τοποθέτησης κεραιών, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ενώ ανήκει στο υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών (Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων). Φορέας λειτουργίας του έργου είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ο αρμόδιος εθνικός φορέας για θέματα ακτινοπροστασίας και πυρηνικής ασφάλειας στη χώρα.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και θα έχει στη διάθεσή του 22 μήνες για την ολοκλήρωση του έργου.

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη η οποία είναι διαθέσιμη στους ενδιαφερόμενους σκοπός του έργου του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων είναι ο διαρκής αδιάβλητος, διαφανής, αξιόπιστος, και ανά τακτά χρονικά διαστήματα διενεργούμενος έλεγχος της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως αυτά καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Από την υλοποίηση του έργου, αναμένεται να ωφεληθεί ο συνολικός πληθυσμός της χώρας, αφού θα επιτευχθεί:

  • Η υποστήριξη του μηχανισμού για τον συνεχή έλεγχο και τον περιορισμό των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών μιας περιοχής στα θεσμοθετημένα όρια έκθεσης του κοινού. Η διαρκής πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τη έκθεση τους σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
  • Η ορθή λειτουργία των διαφόρων πηγών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με στόχο τόσο την δημόσια υγεία όσο και την αποδοτικότερη λειτουργία τους.

Ωφελημένες θα είναι και επιχειρήσεις – πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που αναπτύσσουν ασύρματα δίκτυα οι οποίες θα είναι πλέον σε θέση να συλλέξουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την εγκατάσταση και αδειοδότηση των κεραιοσυστημάτων τους αυτόματα, παρακάμπτοντας τη μέχρι σήμερα χρονοβόρα διαδικασία αίτησης των πληροφοριών αυτών από τις αρμόδιες αρχές ή την μέτρηση των τιμών με ίδια μέσα.

Αναφορικά με τους πολίτες η φιλοδοξία είναι να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη εφαρμογή μέσα από την οποία όλοι θα έχουν πρόσβαση σε ένα σύνολο από αποτελέσματα μετρήσεων, προβαλλόμενα με απλό τρόπο, ενώ θα διαθέτει εργαλεία επικοινωνίας των πολιτών, με στόχο τη δυνατότητα αυτών να πραγματοποιήσουν μία καταγγελία, να ενημερωθούν σωστά πάνω σε αυτό τον τομέα της τεχνολογίας κ.α.

Share.

Leave A Reply