Εκσυγχρονισμός ΕΕΤΤ με ΕΣΠΑ 325 χιλ. ευρώ

0

Ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό θα προκηρύξει η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Οργανωτικής και Λειτουργικής Προσαρμογής της στις νέες ανάγκες των αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και είναι συνολικού προϋπολογισμού 325 χιλ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο είναι η παροχή υπηρεσιών με στόχο τον οργανωτικό και λειτουργικό ανασχεδιασμό της ΕΕΤΤ για τη μετάβασή της σε ένα σύγχρονο μοντέλο διοικητικών και οργανωτικών δομών, οι οποίες αφενός θα εναρμονίζονται με τη συνεχή ανάπτυξη των αγορών (δικτύων και υπηρεσιών) ηλεκτρονικών επικοινωνιών και παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και τις ραγδαίες κανονιστικές αλλαγές και αφετέρου θα είναι προσαρμοσμένες στις διαρκώς εξελισσόμενες και αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων και καταναλωτών των αγορών αυτών.

Με τη σύμβαση αυτή η ΕΕΤΤ θα σχεδιάσει και θα λειτουργήσει παραγωγικά το νέο Επιχειρησιακό Μοντέλο Λειτουργίας της που θα είναι προσαρμοσμένο στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις, θα αναβαθμίσει τη λειτουργία της με σύγχρονες δομές, διαδικασίες, υποδομές και εργαλεία και θα ενσωματώσει αποτελεσματικά τα νέα συστήματα που έχει δρομολογήσει με άλλες παράλληλες αναπτυξιακές δράσεις της.

Η αναγκαιότητα του έργου, σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή προκύπτει κυρίως λόγω των ραγδαίων κανονιστικών αλλαγών και τεχνολογικών εξελίξεων, των αυξημένων απαιτήσεων των παρόχων και των καταναλωτών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και της ανάγκης ενσωμάτωσης στη λειτουργία της των συστημάτων που θα υλοποιήσουν οι εθνικής εμβέλειας αναπτυξιακές δράσεις που προωθεί.

Η Επιτροπή έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 9 Ιουλίου το σχέδιο της διακήρυξης για το έργο, το οποίο ονομάζει «Επιχειρησιακό Σχέδιο Οργανωτικής και Λειτουργικής Προσαρμογής της ΕΕΤΤ στις νέες ανάγκες των αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών».

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, υπολογιζόμενη με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.

Share.

Comments are closed.