Ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών

0

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την κυβερνοάμυνα, στα οποία τονίζει «την ανάγκη η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν περαιτέρω την ανθεκτικότητά τους για την αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών και να αυξήσουν την κοινή κυβερνοασφάλεια και κυβερνοάμυνα έναντι κακόβουλων συμπεριφορών και επιθετικών ενεργειών στον κυβερνοχώρο».

Στα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν εκφράζεται ικανοποίηση για την κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου, του Νοεμβρίου του 2022, σε σχέση με την πολιτική της ΕΕ για την κυβερνοάμυνα και τονίζεται ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις, μεμονωμένα και συλλογικά, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στην ανάπτυξη αμυντικών ικανοτήτων κυβερνοάμυνας πλήρους φάσματος.

Σύμφωνα με τη στρατηγική πυξίδα, τα κράτη μέλη και άλλοι σχετικοί φορείς καλούνται να αναλάβουν από κοινού δράση για ισχυρότερη κυβερνοάμυνα, μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισμού της ΕΕ και εντός αυτής, μεταξύ στρατιωτικών και μη στρατιωτικών κυβερνοκοινοτήτων και μεταξύ ενός δημόσιου και ενός αξιόπιστου ιδιωτικού οικοσυστήματος. Το Συμβούλιο χαιρετίζει την πρόταση για ένα κέντρο συντονισμού της ΕΕ για την κυβερνοάμυνα με σκοπό την ενίσχυση του συντονισμού και της επίγνωσης της κατάστασης ιδίως των διοικητών αποστολών και επιχειρήσεων της ΕΕ και την ενίσχυση της ευρύτερης αρχιτεκτονικής διοίκησης και ελέγχου της ΕΕ.

Το Συμβούλιο προτρέπει τα κράτη μέλη να προστατεύσουν το αμυντικό οικοσύστημα της ΕΕ με την περαιτέρω ανάπτυξη των δικών τους ικανοτήτων για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων κυβερνοάμυνας, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, προληπτικών αμυντικών μέτρων για την προστασία, τον εντοπισμό, την υπεράσπιση και την αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να μειώσουν τις στρατηγικές εξαρτήσεις τους σε όλες τις ικανότητες και τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, καθώς και να αναπτύξουν και να τελειοποιήσουν τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Σε αυτήν την προσπάθεια περιλαμβάνεται η ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας.

Επιπλέον, το Συμβούλιο παροτρύνει τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε διαλειτουργικές ικανότητες κυβερνοάμυνας, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης ενός συνόλου εθελοντικών δεσμεύσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη των εθνικών ικανοτήτων κυβερνοάμυνας και μέσω της αξιοποίησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των δυνατοτήτων συνεργατικής έρευνας σε επίπεδο ΕΕ. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει επίσης το άμεσο όφελος των συνεργατικών έργων σε επίπεδο ΕΕ για τη στήριξη της ανάπτυξης εθνικών ικανοτήτων κυβερνοάμυνας. Επιπλέον, το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το σημαντικό χάσμα δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας, αξιοποιώντας τις συνέργειες μεταξύ πρωτοβουλιών στρατιωτικού, μη στρατιωτικού και σχετικού με την επιβολή του νόμου χαρακτήρα.

Τέλος, το Συμβούλιο υπογραμμίζει την κομβική σημασία των συμπράξεων για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να διερευνήσουν το ενδεχόμενο αμοιβαία επωφελών και ειδικά προσαρμοσμένων συμπράξεων στον τομέα της χάραξης πολιτικών κυβερνοάμυνας, συμπεριλαμβανομένης της οικοδόμησης ικανοτήτων κυβερνοάμυνας μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (ΕΜΕ). Για τον σκοπό αυτό, η κυβερνοάμυνα θα πρέπει να προστεθεί ως σημείο στους διαλόγους και τις διαβουλεύσεις της ΕΕ για τον κυβερνοχώρο και στις εν γένει διαβουλεύσεις με εταίρους για την ασφάλεια και την άμυνα.

Share.

Comments are closed.