Έργο της ΚτΠ για την ψηφιοποίηση των αεροφωτογραφιών της γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού

0

Στην προκήρυξη έργου για την «Ψηφιοποίηση διαχρονικού αρχείου αεροφωτογραφιών της γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού – ανάπτυξη και παροχή ψηφιακών υπηρεσιών» προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας, εκτελεστικός βραχίονας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο προϋπολογισμός του – εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται σε 8,709 εκατ. μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 10,800).

Χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διάσωση του διαχρονικού αρχείου αεροφωτογραφιών (Α/Φ) της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, η μετατροπή των διαθέσιμων αναλογικών Α/Φ σε ψηφιακή μορφή, η αρχειοθέτηση, η καταλαγοποίηση τους και η δημιουργία μεταδεδομένων για την ανάπτυξη και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, το αντικείμενο περιλαμβάνει α) τη συντήρηση – αποκατάσταση και ανατύπωση φθαρμένων αρνητικών και έντυπων Α/Φ, τόσο των φιλμ σε ρολό (roll film) όσο και των κομμένων αρνητικών φιλμ (cut sheets), 70.000 περίπου Α/Φ, από το 1938 έως και το έτος περάτωσης του εν λόγω έργου, β) την ψηφιοποίηση 290.000 Α/Φ περίπου, γ) την αρχειοθέτηση, καταλογοποίηση και δημιουργία μεταδεδομένων του συνόλου των Α/Φ 380.000 περίπου, δ) καθώς και την ανάπτυξη και παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.

Share.

Comments are closed.