Ε.Ε.: πλαίσιο διακυβέρνησης για την επίτευξη των ψηφιακών στόχων

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η ψηφιακή πρόοδος στα κράτη μέλη υπήρξε άνιση τα τελευταία χρόνια. Όπως σημειώνει σε σχετική αναφορά της η τάση δείχνει ότι η πρόοδος των χωρών που προχωρούσαν με βραδύ ρυθμό πριν από πέντε χρόνια παρέμεινε αργή μέχρι σήμερα.

Χθες η ΕΕ πρότεινε μια νέα πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία – ένα σχέδιο για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνίας και της οικονομίας μας έως το 2030. Όπως σημειώνεται με αυτή τη νέα πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία, θα υπάρξει διαρθρωμένη συνεργασία για την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις διαφορές μεταξύ των σημείων εκκίνησης των κρατών μελών.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός ετήσιου μηχανισμού συνεργασίας με τα κράτη μέλη, ο οποίος θα αποτελείται από:

Ένα δομημένο, διαφανές και κοινό σύστημα παρακολούθησης με βάση τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για τη μέτρηση της προόδου στην επίτευξη καθενός από τους στόχους για το 2030, το οποίο θα περιλαμβάνει και βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ).

Ετήσια έκθεση για την «Κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας», στην οποία η Επιτροπή θα αξιολογεί την πρόοδο και θα διατυπώνει συστάσεις για δράσεις.

Πολυετείς στρατηγικούς χάρτες πορείας για την ψηφιακή δεκαετία ανά κράτος μέλος, στους οποίους τα κράτη μέλη θα περιγράφουν τις πολιτικές και τα μέτρα που έχουν θεσπίσει ή προγραμματίσει για τη στήριξη των στόχων του 2030.

Δομημένο ετήσιο πλαίσιο για τη συζήτηση και την αντιμετώπιση τομέων στους οποίους σημειώνεται ανεπαρκής πρόοδος, μέσω συστάσεων και κοινών δεσμεύσεων μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών.

Μηχανισμό για τη στήριξη της υλοποίησης πολυκρατικών έργων.

Στελέχη των ΤΠΕ σχολίαζαν σχετικά ότι η ΕΕ έχει δείξει τη δυνατότητα να εκπονεί σχέδια, ωστόσο, στην πράξη έχει μείνει πίσω στις νέες τεχνολογίες σε σχέση με τις άλλες αναπτυγμένες χώρες.

Share.

Comments are closed.