Προσφορά από τη Uni Systems για το Gov-ERP

0

Η εταιρεία πληροφορικής του ομίλου Quest, Uni Systems, υπέβαλε, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορά για το έργο «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού́ Συστήματος στην Κεντρική́ Διοίκηση και τη λοιπή́ Γενική́ Κυβέρνηση (Gov-ERP)» προϋπολογισμού 51,522 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης).

Το Gov-ERP είναι από τα πρώτα έργα Πληροφορικής το οποίο εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ο χρόνος υλοποίησής του υπολογίζεται σε 48 μήνες και αντικείμενό του αποτελεί η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών μεταξύ άλλων για:

Τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρμογής της δημοσιονομικής πολιτικής, με τη χρήση Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης, την αναβάθμιση των εφαρμογών πληροφορικής που σχετίζονται με τις διαδικασίες δημοσιονομικής πολιτικής, με την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης (ΟΠΣΥΔΔ), την υποστήριξη των αναγκών του νέου Λογιστικού Πλαισίου για τη Γενική Κυβέρνηση (ΛΠΓΚ) τη συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων από το σύνολο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με σκοπό τη βελτίωση της πληροφόρησης για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής της χώρας και την παρακολούθηση της ρευστότητας της Κεντρικής Διοίκησης και των λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου.

Share.

Comments are closed.