Διαγωνισμός της ΕΕΤΤ για το Σύστημα Παρακολούθησης Αγοράς

0

Ανοιχτό Διεθνή Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Σύστημα Παρακολούθησης Αγοράς προκήρυξε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Ειδικότερα αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή ενός Συστήματος Παρακολούθησης της Αγοράς Τηλεπικοινωνιών και της Αγοράς Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, το οποίο συλλέγοντας πρωτογενή δεδομένα από τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων της ΕΕΤΤ που τηρούν απολογιστικά στοιχεία των βασικών αγορών ενδιαφέροντος της ΕΕΤΤ, δηλαδή της Αγοράς Τηλεπικοινωνιών και της Αγοράς Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, ή και άλλες πηγές δεδομένων της ΕΕΤΤ, όπως για παράδειγμα ερωτηματολόγια προς τους παρόχους, και αξιοποιώντας δυνατότητες προηγμένης επιχειρηματικής ευφυίας, θα παρέχει έγκυρη και έγκαιρη στατιστική πληροφόρηση προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται 496.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχονται σε 248.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016). Η διάρκεια της Σύμβασης είναι 34 μήνες.

Share.

Comments are closed.