Στις κυβερνήσεις οι κρίσιμες αποφάσεις για τον εξοπλισμό του 5G

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει από τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για την εφαρμογή δέσμης μέτρων που περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα της εργαλειοθήκης που ανακοίνωσε για το 5G, έως τις 30 Απριλίου 2020 και να συντάξουν κοινή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή τους σε κάθε κράτος μέλος έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Όπως αναμενόταν δεν τίθεται θέμα απαγόρευσης της χρήσης κινεζικής τεχνολογίας, ωστόσο, προσδιορίζονται κανόνες και μέτρα που δύναται να οδηγήσουν ακόμα και σε αποκλεισμό από τις κρίσιμες υποδομές προμηθευτών που χαρακτηρίζονται υψηλού ρίσκου (high risk vendors).

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι η ΕΕ δεν περιορίστηκε στο να θέσει μόνον τεχνικά μέτρα. Όπως σημειώνεται «η εργαλειοθήκη καλύπτει όλους τους κινδύνους που προσδιορίστηκαν στη συντονισμένη αξιολόγηση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που σχετίζονται με μη τεχνικούς παράγοντες, όπως ο κίνδυνος παρεμβολής από κρατικούς παράγοντες εκτός ΕΕ ή παράγοντες που υποστηρίζονται από κράτη εκτός ΕΕ μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού 5G». Αυτό φωτογραφίζει ευθέως νόμους στην Κίνα σχετικά με τον κυβερνοχώρο και την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίοι περιλαμβάνουν ευρείες απαιτήσεις για τους φορείς να συνεργάζονται σε εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας.

Με άλλα λόγια τώρα αρχίζει η δουλειά στην κάθε χώρα και φυσικά και στην Ελλάδα που θα χρειασθεί να λάβει πολύ σοβαρές αποφάσεις με προεκτάσεις γενικότερα στην λειτουργία της τηλεπικοινωνιακής αγοράς καθώς ο βαθμός έκθεσης των παρόχων σε κινέζους προμηθευτές διαφέρει.

Η Vodafone και η Wind έχουν αναπτύξει τον μέχρι σήμερα ραδιοεξοπλισμό τους (κεραίες, σταθμοί βάσης) με κύριο προμηθευτή τη Huawei. Αντίστοιχα η Cosmote έχει ως προμηθευτή σε αυτό το τμήμα του δικτύου της τις Ericsson και Nokia και σύμφωνα με πληροφορίες θα συνεχίσει στο 5G με την πρώτη.

Σύμφωνα με στελέχη της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς η «άσκηση» του περιορισμού ή του αποκλεισμού της κινεζικής τεχνολογίας από το 5G, όταν έχει χρησιμοποιηθεί π.χ. για το 4G σημαίνει καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των νέων δικτύων (αλλαγή σχεδιασμού κ.λ.π.) αλλά και επιπλέον κόστος.

Επίσημη αντίδραση τόσο από την πλευρά των παρόχων όσο και από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσο αφορά τις αποφάσεις της ΕΕ δεν υπήρξε χθες με την αιτιολογία ότι είναι αναγκαίο να μελετηθούν οι αποφάσεις της Επιτροπής και να γίνουν οι αναγκαίες διαβουλεύσεις.

Με βάση την έκθεση αξιολόγησης επικινδυνότητας της ΕΕ του περασμένου Οκτωβρίου, η εργαλειοθήκη για τις αποφάσεις που αφορούν το 5G περιλαμβάνει στρατηγικά και τεχνικά μέτρα και αντίστοιχες δράσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους.

Στα συμπεράσματα της εργαλειοθήκης, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να ενισχύσουν τις απαιτήσεις στον τομέα της ασφάλειας, να αξιολογούν τα προφίλ κινδύνου των προμηθευτών, να εφαρμόζουν σχετικούς περιορισμούς για τους προμηθευτές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων αποκλεισμών για βασικά πάγια στοιχεία που θεωρούνται ζωτικής σημασίας και ευαίσθητα (όπως οι λειτουργίες του κεντρικού δικτύου), καθώς και να αναπτύξουν στρατηγικές για να εξασφαλίσουν τη διαφοροποίηση των πωλητών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΕ «παρότι η απόφαση για τη λήψη ειδικών μέτρων ασφάλειας παραμένει αρμοδιότητα των κρατών μελών, το συλλογικό έργο που επιτελέστηκε για την εργαλειοθήκη αποδεικνύει την ακλόνητη αποφασιστικότητά τους να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις ασφάλειας των δικτύων 5G. Αυτό είναι απαραίτητο για μια επιτυχημένη και αξιόπιστη ενωσιακή προσέγγιση όσον αφορά την ασφάλεια του 5G, καθώς και για να διατηρηθεί ο ανοικτός χαρακτήρας της εσωτερικής αγοράς υπό την προϋπόθεση της τήρησης των βασισμένων στον κίνδυνο απαιτήσεων της ΕΕ για την ασφάλεια».

Όπως αναφέρεται επίσης στην χθεσινή απόφαση «η Επιτροπή θα υποστηρίξει την εφαρμογή μιας ενωσιακής προσέγγισης όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G και θα αναλάβει δράση, όπως ζητήθηκε από τα κράτη μέλη, χρησιμοποιώντας, ανάλογα με την περίπτωση, όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να εγγυηθεί την ασφάλεια των υποδομών και της αλυσίδας εφοδιασμού 5G: Κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες και την κυβερνοασφάλεια. Συντονισμό στους τομείς της τυποποίησης και της πιστοποίησης σε επίπεδο ΕΕ. Πλαίσιο ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων για την προστασία της ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού 5G. Μέσα εμπορικής άμυνας. Κανόνες ανταγωνισμού. Δημόσιες συμβάσεις, εξασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι πτυχές που αφορούν την ασφάλεια. Προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ, εξασφαλίζοντας ότι οι δικαιούχοι συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας.»

Share.

Comments are closed.