Newsletter Banner 600x150_no logo
clickevents 600x80 banner 21-4-20 sent
scw2020_600x80_1-7-20

Που θα πάνε τα λεφτά από τη δημοπρασία του 5G

Παγκόσμια καινοτομία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποτελεί η δημιουργία επενδυτικού κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση οικοσυστήματος εταιρειών, με αποκλειστικό αντικείμενο, υπηρεσίες και εφαρμογές που θα «τρέχουν» πάνω από τα δίκτυα 5G.
Η καινοτομία δεν είναι βέβαια η δημιουργία ενός ακόμη ταμείου ενίσχυσης, αλλά ότι το υπουργείο θα βάλει σαν αρχικό κεφάλαιο μέρος των χρημάτων από τα έσοδα της δημοπρασίας για τις συχνότητες της νέας γενιάς κινητής τηλεφωνίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του έτους.
Για όσους παρατηρούν την παγκόσμια αγορά, γνωρίζουν ότι σε καμία άλλη χώρα ως τώρα, τα έσοδα από τις συχνότητες δεν επιστρέφονται στην ανάπτυξη της αγοράς.
Όμως, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία δεν διαθέτει ισχυρή βιομηχανία που θα επωφελούνταν άμεσα από τις εφαρμογές 5G η ανάπτυξη χρηστικών εφαρμογών, δεν δίνουν αυτονόητα και άμεσα εφαρμογές και υπηρεσίες ικανές να παράγουν προστιθέμενη αξία, όποτε χρειάζεται ένα αρχικό boost για την εκκίνηση του οικοσυστήματος.
Το όνομα αυτής της δράσης είναι «Φαιστός» 5G Development Fund, και παρουσιάστηκε από τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, μαζί με τον γενικό γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Αντώνη Τζωρτζακάκη, στην αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπο Ανταγωνισμού, Margrethe Vestager, η οποία και το υποδέχθηκε με θερμά σχόλια.
Η ίδρυση του Φαιστός θα γίνει το φθινόπωρο από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), ώστε να διαθέτει τη θεσμική ασφάλεια που απαιτείται για να προσελκύσει και ιδιώτες επενδυτές, ενώ θα διοικείται από μία διοικητική ομάδα επιλεγμένων στελεχών.
Θα έχει σαν αρχικό κεφάλαιο το 25% των εσόδων από τη δημοπρασία των συχνοτήτων, ενώ στόχος του θα είναι και η μόχλευση κεφαλαίων με συμμετοχή και ιδιωτών, σε ένα ποσοστό περίπου 30%. Οπότε, ίσως θα είναι η πρώτη φορά που μία δημοπρασία φάσματος θα έχει ανταποδοτικό ρόλο.
Συγκεκριμένα:
Στο άρθρο 94 του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβλέπεται η Ίδρυση εταιρείας Συμμετοχές 5G Α.Ε. ως θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.). Τα όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Συμβουλευτική Επιτροπή, η Επενδυτική Επιτροπή και οι ελεγκτές.


  • Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από 5 μέλη, τα οποία διορίζονται για θητεία 4 ετών. Δύο μέλη προτείνονται στη Γενική Συνέλευση από κοινού από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Οικονομικών. Τρία μέλη, τα οποία είναι και μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής, ορίζονται από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Δύο τουλάχιστον μέλη πρέπει να είναι ανεξάρτητα, με βάση τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ισχύουν στην κείμενη νομοθεσία για τις εισηγμένες εταιρείες.
  • Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από 7 μέλη, από τα οποία 2 ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών, 2 από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 3 επιλέγονται από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. με κριτήρια την επιστημονική τους κατάρτιση, αποδεδειγμένη υψηλή τεχνογνωσία στα θέματα διαχείρισης της Εταιρείας και την εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον. Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει αμιγώς γνωμοδοτικό ρόλο.
  • Η Επενδυτική Επιτροπή, συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελεί εσωτερικό όργανο της Εταιρείας, αποτελούμενο από 3 έως 5 μέλη, οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της. Οι διαχειριστές του Ταμείου Φαιστός συμμετέχουν στην Επενδυτική Επιτροπή ενώ 3 από τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα υπόλοιπα μέλη είναι στελέχη της Εταιρείας.
  • Στις επενδυτικές προτάσεις που υποβάλλονται προς έγκριση στην Εταιρεία, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δύνανται να αιτούνται την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τμήματος φασματικής ζώνης για την πιλοτική ανάπτυξη προϊόντος ή και υπηρεσίας που λειτουργεί σε υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με βάση επίσης τον υπό διαβούλευση Κώδικα δύναται να δεσμεύει ένα μικρό τμήμα του φάσματος για το 5G προκειμένου να το αποδίδει σε φορείς για πιλοτικές εφαρμογές.
  • Το άρθρο 95 αναφέρεται στην ίδρυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών με την ονομασία Ταμείο Φαιστός. Το Tαμείο Φαιστός (Phaistos Fund) συνίσταται από την εταιρεία Συμμετοχές 5G Α.Ε. και το ενεργητικό του θα προκύψει από ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% από τα έσοδα του Δημοσίου που θα προέρχονται από κάθε διαγωνισμό που θα διενεργείται για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 700 MHz, 2 GHz(1920-1980 MΗz & 2110-2170 MHz), 3400- 3800 MHz, και 26 GHz, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαγωνιστική διαδικασία.
  • Σε περίπτωση που στο μέλλον άλλες φασματικές ζώνες καταστούν τεχνικά διαθέσιμες για δίκτυα 5G και χορηγηθούν δικαιώματα χρήσης τους, ποσοστό 25% των εσόδων του Δημοσίου που θα προέρχονται από τους διαγωνισμούς για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες αυτές, θα προστίθεται στο ενεργητικό του Ταμείου Φαιστός.
  • Αν το Ταμείο Φαιστός συσταθεί πριν από τη διενέργεια του πρώτου σχετικού διαγωνισμού για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (αυτός είναι ο στόχος) το ελάχιστο ύψος του ενεργητικού για τη σύσταση του Ταμείου Φαιστός καλύπτεται με δάνειο ποσού 3 εκατ. από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Στο ενεργητικό του Ταμείου Φαιστός δύνανται να συμμετέχουν ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές.
Το Ταμείο Φαιστός έχει ως αποκλειστικό σκοπό τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις, ο οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή και ανάπτυξη προϊόντων ή και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) αυτών στην Ελλάδα, ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους: μεταφορές - εφοδιαστική (logistics), μεταποίηση, βιομηχανία, αγαθά και δίκτυα κοινής ωφέλειας, υγεία, τουρισμός, πληροφόρηση και μέσα ενημέρωσης.
cosmote_july2020_600x80
eett-speed

Αλλάζει σταθερά το τοπίο στις ταχύτητες

Αργά αλλά σταθερά ανεβαίνουμε κατηγορία στις ταχύτητες σύνδεσης, αφού όλο και περισσότεροι συνδρομητές επιλέγουν να ενταχθούν στα Δίκτυα Νέας Γενιάς.
Σύμφωνα με την Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2019-2020 της ΕΕΤΤ, καταγράφεται αύξηση της ταχύτητας σύνδεσης στο Διαδίκτυο, με τη μέση τιμή να φτάνει στα 20 Mbps το 2019, έχοντας αυξηθεί κατά 3,7 Mbps σε σχέση με το 2018.
Ωστόσο, ένα ενδιαφέρον σημείο που εντοπίζει η έρευνα, είναι η αύξηση του «ψηφιακού χάσματος». Δηλαδή την ίδια στιγμή που ένα αρκετά σοβαρό τμήμα των συνδρομητών επιλέγει να μεταπηδήσει σε υψηλότερες ταχύτητες της κατηγορίας VDSL, ένας αρκετά σημαντικός αριθμός επιλέγει να μην το κάνει και να παραμείνει στο ADSL.
Οι λόγοι είναι αρκετοί, όπως το κόστος, η διαθεσιμότητα, και φυσικά όσοι νιώθουν ότι οι ταχύτητες της τάξης των 6-10 Mbps καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες τους.
Φυσικά αυτά διαδραματίστηκαν το 2019, γιατί το τοπίο όπως διαμορφώθηκε από τον Μάρτιο του 2020 θα είναι σίγουρα διαφορετικό.
Αν και τα αποτελέσματα της έρευνας της ΕΕΤΤ έχουν απολογιστικά στοιχεία για το 2019, η Επιτροπή αναφέρει αρκετά δεδομένα που αφορούν το 2020, ειδικά για την κατακλυσμιαία μεταβολή που επήλθε λόγω COVID-19.
Για παράδειγμα, στα θετικά συμπεράσματα της Έκθεσης συγκαταλέγεται η ανθεκτικότητα που επέδειξαν τα δίκτυα στην αύξηση της κίνησης δεδομένων κατά το διάστημα κορύφωσης της πανδημίας. Σημειώθηκε αύξηση στη χρήση του Διαδικτύου, κυρίως για ψυχαγωγία, ενώ το εμφατικό παρόν έδωσαν η τηλε-εργασία και η τηλε-εκπαίδευση.
Φυσικά η απότομη ζήτηση προκάλεσε μικρή πτώση της ταχύτητας, η οποία κυμάνθηκε κοντά το 10%, με αιχμή τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Μαρτίου 2020, όταν οι πάροχοι αναγκάστηκαν να λάβουν μέτρα αύξησης της χωρητικότητας, χωρίς όμως να αναγκαστούν να καταφύγουν σε έκτακτα μέτρα διαχείρισης της κίνησης.
monitoring-600-2
public-gr

News in… Public

Νέος κύκλος επενδύσεων ανοίγει για τα Public, μετά τη λογιστική και λειτουργική ενσωμάτωση των MediaMarkt.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο διευθύνων σύμβουλος της Public - MediaMarkt, Χρήστος Καλογεράκης, ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη δομικές οργανωτικές αλλαγές και επενδύσεις σε logistics, τεχνολογίες και ανθρώπινο δυναμικό.
Κεντρικός άξονας, οι τομείς των ecommerce & marketplace, supply chain, υποδομές, και νέες τεχνολογίες. Το ποσό που θα διατεθεί για τον μετασχηματισμό είναι της τάξης των 26 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος διετίας.
Ο μετασχηματισμός προβλέπει δομικές αλλαγές στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του e-commerce, ώστε όχι μόνο να διατηρήσει την πρώτη θέση στην αγορά του e-retail, αλλά και να αποκτήσει τέτοιο επίπεδο διαφοροποίησης, ώστε να βρίσκεται μακράν του ανταγωνισμού.
Ήδη από το τέλος του 2018, τα Public έχουν ξεκινήσει ένα πείραμα που δείχνει να είναι αρκετά υποσχόμενο. Μιλάμε για το Public Marketplace, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε ελληνικά καταστήματα να αποκτήσουν το δικό τους shop-in-a-shop στο public.gr και να εκμεταλλευτούν τα εκατομμύρια των επισκεπτών του site.
Αυτή η πλατφόρμα είναι σίγουρο πως θα αποτελέσει σημαντικό σημείο ανάπτυξης, αφού έχει δυνατότητες να αποτελέσει κεντρικό σημείο αναφοράς για εκατοντάδες κατηγορίες προϊόντων κάθε είδους.
Έτσι, μόλις μέσα σε ένα μήνα, πραγματοποιήθηκαν 40 νέες προσλήψεις «ταλέντων», ενώ προστέθηκαν 350 ελληνικές επιχειρήσεις στην πλατφόρμα.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα δούμε αρκετές νέες εκπλήξεις από τον Χρήστο, ο οποίος είναι αποφασισμένος να συνεχίσει να ξεχωρίζει.
ΦΑΣΑ INSIDE 600x300_WEEKLY LEAKS1
GY-1537-600X80-1
Αύριο, Τρίτη 14 Ιουλίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, «ανεβάζουμε level» και διοργανώνουμε το πρώτο PHYGITAL συνέδριο. Δηλαδή θα διεξαχθεί μεν στο Caravel, με καλεσμένα ελάχιστα στελέχη της αγοράς και δημοσιογράφους, λόγω των μέτρων, αλλά εσείς μπορείτε να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση, χωρίς απαραίτητα να παραβρεθείτε εκεί, αποφεύγοντας τον συνωστισμό.

Κάντε κλικ εδώ για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας ΔΩΡΕΑΝ και να λάβετε το link σύνδεσης μέσω Zoom. Πρόκειται για το Mobile Connected World, το οποίο κάθε χρόνο πραγματοποιούσαμε μέσα στον Ιούνιο, όμως με τη φετινή καραντίνα, αναγκαστικά το μεταθέσαμε. Αυτή τη φορά, κεντρικός άξονας του συνεδρίου είναι «Smart Connected World: The holy grail of connectivity»!

Και επειδή έχει περάσει αρκετός καιρός, σίγουρα τα στελέχη της αγοράς έχουν πολλά να πουν. Εξαιρετικοί ομιλητές θα δώσουν το «παρών» και θα μας ενημερώσουν για το παρόν και κυρίως για το μέλλον της αγοράς. Δείτε το πρόγραμμα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς, για να βεβαιωθείτε ότι έχουμε επιλέξει τους καλύτερους.

Επιπλέον, αυτό που σίγουρα θα είναι διαφορετικό θα είναι η εμπειρία της θέασης, αφού ένα «τρικάμερο» δίνει σχεδόν live αίσθηση, σε σχέση με τη single κάμερα του laptop του κάθε ομιλητή στα συμβατικά διαδικτυακά events. Be part of the future. Be there!

Με τόσα φλέγοντα ζητήματα που είχαμε στη Γη τους τελευταίους μήνες, έχουμε παραμελήσει λίγο το Διάστημα. Όμως κι εκεί έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Ο Ευρωπαϊκός Διαστημικός Οργανισμός επέλεξε τη χώρα μας ως βάση εγκατάστασης του πρώτου επιγείου σταθμού για το πρόγραμμα επόμενης γενιάς δορυφορικών τηλεπικοινωνιών.
17367_Acbg Banner New applied now, 600x80 01_18_02
Μένει μόνο ο Οργανισμός να επιλέξει αν το Fiber in the Sky θα εδρεύει στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου ή στον «Αρίσταρχο». Όποια και αν είναι η τελική απόφαση πάντως, η Ελλάδα βγαίνει κερδισμένη, καθώς θα αποτελεί hub για την Ευρώπη σε αυτό τον τομέα, με το FITS να εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία το 2024.

Και σε περίπτωση που αναρωτιέστε τι έκανε σωστά η Ελλάδα ώστε να επιλεγεί, είναι μία από τις λίγες Ευρωπαϊκές χώρες με λειτουργικό δορυφορικό σύστημα κλειστής επικοινωνίας σε χρήση από κρατικές υπηρεσίες. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Gigabit και με διαστημικές υποδομές!

Τα 26 εκατ. ευρώ θα φτάσουν οι επενδύσεις του Public για τα επόμενα δύο χρόνια, όπως δήλωσε ο CEO, Χρήστος Καλογεράκης. Παράλληλα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, έγιναν 40 νέες προσλήψεις και προστέθηκαν 350 ελληνικές επιχειρήσεις στο Public Marketplace. Η οργάνωση της εταιρείας στις δύο διευθύνσεις, eCommerce Business Unit και Retail Business Unit, φαίνεται να έχει επιτυχία… Και σε αυτές τις περιπτώσεις ενός καλού μύρια έπονται!

Επικεφαλής στο marketplace έχει αναλάβει ένας Ολλανδός με πολύ καλό background, ενώ αναβαθμίστηκε και ο Γιάννης Σίμος που τρέχει τα καταστήματα. Λέγεται ότι ετοιμάζεται και μία ακόμα ηχηρή μεταγραφή από το εξωτερικό. Η μεγάλη επένδυση αφορά τα logistics με το νέο κέντρο διανομής στα 20 χιλ. τ.μ., που μπορεί να φθάσει μελλοντικά στις 33 χιλιάδες τ.μ.

Τέλος, όσον αφορά τα καταστήματα μετά τα Media Markt της Ρόδου ετοιμάζονται και αυτά της Καλαμάτας. Ο Χρήστος πάει για double με τα συνεχή τρίποντα!
PanelTV_infocom_website_600x80_06_2018
Ενδιαφέροντα τα ευρήματα που απέδωσε η Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου της ΕΕΤΤ, για το διάστημα 2019-2020. Το 2019 η μέση ταχύτητα downlink διαμορφώθηκε στα 20 Mbps και η αντίστοιχη uplink στα 3,6 Mbps, ενώ το 2018 αυτές οι τιμές βρίσκονταν στα 16,3 Mbps και 2,4 Mbps αντίστοιχα.

Μεγάλο ρόλο έπαιξε η αύξηση των ενεργών συνδέσεων VDSL και fiber to the home, τάση που συνεχίστηκε το 2020, λόγω της τάσης «μένουμε σπίτι». Όσο για τους παρόχους, ανταποκρίθηκαν πολύ καλά στις αυξημένες ανάγκες της καραντίνας, καθώς η ταχύτητα downlink μειώθηκε μόλις κατά 10%, και μόνο τον Μάρτιο στην αρχική φάση, όταν άρχισε η επιβολή περιορισμού κυκλοφορίας.

Τις ρυθμίσεις για τη δημιουργία του επενδυτικού Ταμείου «Φαιστός» που θα χρηματοδοτήσει το οικοσύστημα για το 5G, αλλά και πολλές άλλες διατάξεις, όπως η καθιέρωση του Προσωπικού Αριθμού για τον κάθε πολίτη, συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τέθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε δημόσια διαβούλευση, μέχρι τις 17 Ιουλίου 2020, από τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Είναι λες και προσπαθεί να μη χάσει τη δυναμική του το υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης, ανακοινώνοντας μία ακόμα σημαντική δράση, αυτή τη φορά για την επόμενη γενιά κινητής τηλεφωνίας. Όσον αφορά το επενδυτικό κεφάλαιο με την ονομασία Φαιστός, που θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος εταιρειών με αποκλειστικό σκοπό την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών 5G, μπορείτε να διαβάσετε πιο πάνω όλες τις λεπτομέρειες.

Ναι δείτε που αυτός που σκέφτηκε το όνομα Φαιστός είναι Κρητικός! Αν σκεφτούμε ότι στα ανάκτορα της Φαιστού γίνονταν τα ταυροκαθάψια, μάλλον στο υπουργείο έχουν πιάσει -με την εκπληκτική τους ιδέα για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος- τον ταύρο του 5G από τα κέρατα!
combox
Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι τα κεφάλαια θα προέλθουν από τα έσοδα της δημοπρασίας για το φάσμα 5G, κάτι το οποίο κυριολεκτικά δεν έχει προηγούμενο σε καμία άλλη χώρα. Μάλιστα, το όλο σχέδιο, συζήτησαν ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Αντώνης Τζωρτζακάκης με την Επίτροπο Ανταγωνισμού της ΕΕ, Margrethe Vestager, η οποία το αντιμετώπισε θετικά. Να δείτε που -και εδώ- θα βρούμε μιμητές και από άλλες χώρες. Καιρός ήταν!

Συγκεκριμένα, το 25% των εσόδων από το φάσμα θα διατεθούν στο εν λόγω fund, με στόχο να προστεθεί άλλο ένα 30% από ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Φυσικά, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε το ακριβές, και όχι απλά ποσοστιαίο ποσό, όταν ανακοινωθούν οι τιμές της δημοπρασίας.

Τώρα για το πότε θα γίνει η δημοπρασία, η αίσθηση είναι πως θα πάμε τέλη Οκτωβρίου - αρχές Νοεμβρίου. Επίσης το μοντέλο θα έχει μάλλον χαμηλή τιμή εκκίνησης, ώστε τα δίκτυα να επενδύσουν και να προσφέρουν γρήγορα τις 5G υπηρεσίες τους σε προσιτές τιμές.

Κανείς δεν θέλει να δει να επαναλαμβάνεται το (κακό) παράδειγμα της Ιταλίας. Όπως είναι γνωστό, οι φίλοι μας οι Ιταλοί μάζεψαν μεν 6 δισ. από το διαγωνισμό, αλλά από δίκτυο 5G τα πάνε χάλια, γιατί τα δίκτυα είναι φειδωλά στις επενδύσεις που απαιτούνται. Για την ιστορία, ανάλογο ποσό «μάζεψε» και η Γερμανία, και ήταν μόλις το 12% του ποσού που είχε δοθεί για το 3G!

Υπάρχουν στη διαβούλευση και άλλα ενδιαφέροντα όπως π.χ. στο άρθρο 11 που αφορά την καθιέρωση του προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) ως αριθμό ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων στις συναλλαγές τους με τους φορείς του δημόσιου τομέα. Ο ΑΦΜ, ο οποίος έχει χορηγηθεί σε φυσικά πρόσωπά, αποτελεί τον ΠΑ αυτών. Σε όσα φυσικά πρόσωπα έχει χορηγηθεί μόνο ο ΑΜΚΑ, εφεξής χορηγείται και ο ΠΑ.
Supervoice Banner for Weekly Telecom_July2020_Final
Ειδικότερα, ο ΠΑ αποτελείται από 9 αριθμητικά ψηφία και χορηγείται άπαξ στο φυσικό πρόσωπο. Ο ΠΑ δεν μεταβάλλεται και απενεργοποιείται με τον θάνατο ή την κήρυξη σε αφάνεια του φυσικού προσώπου. Χορηγείται υποχρεωτικά σε κάθε φυσικό πρόσωπο που δικαιούται Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Η χορήγηση του ΠΑ δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως την απονομή δικαιωμάτων ή την επιβολή υποχρεώσεων στον κάτοχό του, οι όροι και οι προϋποθέσεις των οποίων ρυθμίζονται από την κείμενη φορολογική, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Ο ΠΑ θα αντικαταστήσει τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ των φυσικών προσώπων σταδιακά και με πλήρη αντικατάσταση εντός μιας διετίας. ΟΙ λεπτομέρειες της εφαρμογής του ΠΑ θα καθοριστούν ί με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Last but not least, σε σχέση με τον Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι το γεγονός ότι στο άρθρο 90 προβλέπεται η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Πολιτών (Ε.Μ.Ε.Π.).

Συγκεκριμμένα, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λειτουργεί κεντρική βάση μοναδικής καταχώρησης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των φυσικών προσώπων και ιδίως της ταχυδρομικής διεύθυνσης διαμονής, διεύθυνσης επικοινωνίας, αριθμού κινητού τηλεφώνου και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά μέσω της οποίας ενημερώνονται τα αντίστοιχα δεδομένα των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου του δημοσίου τομέα, οι οποίοι είναι αυτοτελώς Υπεύθυνοι Επεξεργασίας στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

Εμπλουτίζονται και τα assets του G-cloud, με όλο και περισσότερους φορείς του Δημοσίου να εντάσσονται στις υποδομές και τις υπηρεσίες του. Το γεγονός ότι η διαχείριση και η συντήρηση του, πραγματοποιούνται κεντρικά και όχι από κάθε φορέα ξεχωριστά, έχει εξοικονομήσει κόστος για το κράτος, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο, όσο και σε ανθρώπινους πόρους. Επίσης, από 1-10-2020 καταργείται η ανταλλαγή fax μεταξύ των υπηρεσιών. Πως λέμε paperless Δημόσιο;
Galaxy-A41_Banner_600x80
Σε αριθμούς, εντός ενός έτους, εντάχθηκαν στο G Cloud 56 νέοι φορείς, κάτι που ερμηνεύεται σε αύξηση 37%, ενώ η κάλυψη χωρητικότητας των υποδομών αυξήθηκε κατά 38% στο ίδιο χρονικό διάστημα. Αυτά μας κάνουν συνολικά 206 δημόσιους φορείς και 73% κάλυψη.

Και επειδή το 5G είναι στη πρώτη γραμμή στη Wind ασχολούνται με την επιλογή του προμηθευτή της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα με τη Huawei πάνε εξαιρετικά καλά και οι δοκιμές έδωσαν τα καλύτερα αποτελέσματα. Παρακαλούμε, αναμείνατε στο ακουστικό του P40 σας!

Αν είστε επαγγελματίας σε οποιαδήποτε αγορά, δε γίνεται να μην γνωρίζετε τη FocusBari. Η εταιρεία λοιπόν της Ξένιας Κούρτογλου πρόσφατα σύναψε συνεργασία με τη διεθνούς εμβέλειας YouGov που δραστηριοποιείται στον ίδιο χώρο των στατιστικών ερευνών.

Έτσι, την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον ClickEvent με αφορμή αυτή τη συνεργασία. Τον συντονισμό της συζήτησης είχε αναλάβει η Μαρία Νικόλτσιου, δημοσιογράφος που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο Χάρης Μπρουμίδης της Vodafone και ο Κώστας Γεράρδος του Πλαισίου, οι οποίοι είπαν πολλά και ενδιαφέροντα για το τεχνολογικό μας μέλλον.

Για όσους δεν πρόλαβαν το live, ή για όσους θέλουν να το ξαναδούν, είναι διαθέσιμο on-demand, κάνοντας κλικ εδώ.
ΦΑΣΑ INSIDE 600x300_Mobilus in Mobilis_2
anycast-m4-plus-600x80
Το OnePlus Nord είναι μια συσκευή, η οποία έχει σίγουρα κλέψει την προσοχή αρκετών users στον κόσμο. Άλλωστε, η OnePlus είναι μια εταιρεία που με οποιοδήποτε μοντέλο της βρίσκεται στα… headlines.
Ύστερα από ένα όργιο φημών λοιπόν, πλέον έχουμε μια σαφή εικόνα για το ποια θα είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής, η οποία θα εντάσσεται στην κατηγορία των upper midranger.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η OnePlus έκανε αρκετές αλλαγές σε πολλά από τα κύρια χαρακτηριστικά της συσκευής, για αυτό και πολλά part της άλλαξαν (για παράδειγμα ενώ αρχικά είχε ειπωθεί ότι θα είχε στην καρδιά του το MediaTek Dimensity 1000, μετά από ότι φαίνεται «κέρδισε» στο νήμα το Snapdragon 765G SoC της Qualcomm).
Μεγάλο μυστήριο απλώνεται και για το camera setup του, αλλά σύμφωνα με τα τελευταία leaks που προέρχονται από έγκριτες πηγές και μια συνέντευξη που έδωσε ο συνιδρυτής της εταιρείας, Carl Pei (πιο official δε γίνεται), το OnePlus Nord 5G θα έρθει τελικά με τέσσερις camera sensors. Πιο συγκεκριμένα στο πίσω μέρος του της νέας συσκευής της OnePlus θα υπάρχει ένας sensor στα 48MP που θα προσφέρει OIS, όπως επίσης ένας ultrawide φακός στα 8MP, ένας macro τηλεφακός στα 5MP, καθώς επίσης και ένας depth sensor που θα φτάνει στα 2MP.
Η εμπρόσθια selfie κάμερα όπως όλα δείχνουν θα έχει dual setup με ένα συνδυασμό 2 φακών στα 32MP και 8MP. Σε ότι έχει να κάνει με τα υπόλοιπα specs της, η συσκευή θα διαθέτει Snapdragon 765G chipset, 6GB RAM, 128GB αποθηκευτικού χώρου και μπαταρία στα 4300mAh.
H συσκευή πρόκειται να παρουσιαστεί επίσημα στις 21 Ιουλίου και η τιμή του αναμένεται να είναι στα 445 ευρώ στην Ευρώπη (ένας νέος γύρος ευρωπαϊκών pre-orders αναμένεται από στιγμή σε στιγμή) κι εάν κρίνουμε από την προϊστορία της OnePlus είναι σχεδόν βέβαιο ότι και το OnePlus Nord 5G θα κάνει… πάταγο!
cl8-sept-2019-600x80
Όταν αναζητούμε τον ποιοτικό ήχο, δε γίνεται να μην αποθεώσουμε την εκπληκτική Creative, μια εταιρεία η οποία για περισσότερα από 20 χρόνια έχει συνδεθεί όσο καμία άλλη με τον ποιοτικό ήχο υψηλών προδιαγραφών.
Η Creative Technology ανέβασε και πάλι πολύ ψηλά τον πήχη, καθώς ανακοίνωσε πρόσφατα το λανσάρισμα των Creative SXFI TRIO, των triple-driver USB-C in-ear ακουστικών που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ολογραφικό ήχο υψηλής ποιότητας με άνεση, σε χρήστες τηλεφώνων Android, υπολογιστών και laptop.
Διαθέτοντας την τελευταία τεχνολογία Super X-Fi Gen2, οι χρήστες μπορούν να περιμένουν από τα Creative SXFI TRIO μεγαλύτερη ακρίβεια στην εξατομίκευση και μια καλύτερη εμπειρία ήχου.
Τα Creative SXFI TRIO τροφοδοτούνται από το ίδιο σύστημα triple-driver όπως και τα αναμενόμενα Aurvana Trio, έχουν προσαρμοσμένο καλώδιο Kevlar USB-C και είναι κατασκευασμένα για να υπερβούν κάθε προσδοκία με ισορροπημένο, ακριβή και φυσικό, ψηφιακό ήχο για χρήστες εν κινήσει.
Τα SXFI TRIO αναμένονται στην Ελλάδα στο τέλος Ιουλίου στην τιμή των 129,99€.
16-05-2018-BANNER-FOR-WEEKLY-TELECOM-600x74
Τα 4Κ και 8K videos όλοι γνωρίζουμε ότι προσφέρουν τέλεια ποιότητα που πολλές φορές μας αφήνει με το στόμα ανοικτό. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό θα πρέπει να «θυσιάσετε» μπόλικο αποθηκευτικό χώρο στο σκληρό σας, καθώς πολλές φορές ακόμη και ένα ολιγόλεπτο 4K video μπορεί να καταβροχθίσει πολλά Gigabytes σε διαθέσιμο χώρο.
Από την άλλη, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η κατάσταση θα ήταν χειρότερη εάν δεν υπήρχαν οι αλγόριθμοι συμπίεσης (codecs), οι οποίοι βελτιώνουν κατά πολύ την κατάσταση με σχεδόν μηδαμινές απώλειες στην ποιότητα.
Οι πιο δημοφιλείς αλγόριθμοι συμπίεσης (codecs) σήμερα είναι το H.264 (AVC) και Η.265 (HEVC) και οι δύο τους αποτελούν μια επινόηση της Fraunhofer.
Τα ευχάριστα νέα είναι λοιπόν ότι η Fraunhofer, έχει πλέον στα σκαριά τον μελλοντικό αντικαταστάτη τους, ο οποίος θα ονομάζεται H.266 ή VVC (Versatile Video Coding).
Σύμφωνα με τους υπευθύνους της Fraunhofer, το εν λόγω codec θα είναι σε θέση να μειώνει το μέγεθος ενός 4Κ video στο… μισό, χωρίς να έχουμε την παραμικρή απώλεια ποιότητας. Το αποτέλεσμα θα είναι ακριβώς το ίδιο με το H.265, αλλά τα οφέλη από άποψη αποθηκευτικού χώρου θα είναι τεράστια για τον χρήστη.
Σύμφωνα με τους δημιουργούς του νέου προτύπου, δεν θα αφορά μόνο τα videos υψηλής ποιότητας, αλλά θα καλύπτει όλο το φάσμα των video files ξεκινώντας από απλά videos SD ποιότητας και φτάνοντας ακόμη και μέχρι σε 8K και 360 videos.
Τα οφέλη δεν περιορίζονται εδώ, καθώς μόλις το πρότυπο Η.266 γίνει διαθέσιμο, τότε αναμένεται να βοηθηθούν πολύ και τα 4Κ videos σε mobile συσκευές, ενώ και το video και game streaming θα γίνει πολύ πιο άνετο και ευέλικτο.
Αν και θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή, καθώς το νέο codec βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, παρόλα αυτά δεν αποκλείεται να το δούμε μέσα στο 2021.
scw2020_600x80_1-7-20
facebook instagram twitter youtube linkedin