Παρασκευή, 24 Μαρτίου

Werner Lieberherr, Landis+Gyr: Το μόνο που ζητάμε είναι ίση μεταχείριση

0

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 14/3, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, συνέντευξη τύπου της Landis+Gyr για την ένσταση της στο ΣΤΕ, όσον αφορά στην ακύρωσή της από τον διαγωνισμό για τους έξυπνους μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος του ΔΕΔΔΗΕ.

Στο πάνελ συμμετείχαν ο Αριστείδης Παπάς, Managing Director, Landis+Gyr SA ο Werner Lieberherr, Chief Executive Officer, Landis+Gyr Group AG, και η Eva Borowski, SVP Investor Relations & Corporate Communications. Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο Werner Lieberherr, Chief Executive Officer, Landis+Gyr Group AG.

Τα βήματα για τον διαγωνισμό μέχρι σήμερα ήταν τα παρακάτω:

 • 06/10/2022 Υποβολή Αίτησης στον ΔΕΔΔΗΕ
 • 23/12/2022 Απόφαση του ΔΕΔΔΗE για αποκλεισμό Landis+Gyr από την Προεπιλογή
 • 01/02/2023 Υποβολή Προδικαστικής Προσφυγής ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
 • 28/02/2023 Απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
 • 09/03/2023 Υποβολή Αίτησης ακύρωσης και αναστολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Γιατί αποκλείστηκε η Landis+Gyr κατά την προεπιλογή;

Ο ΔΕΔΔΗΕ ισχυρίζεται ότι η Landis+Gyr AG παρέλειψε να δηλώσει την Landis+Gyr A.Ε. στην Κόρινθο ως υπεργολάβο για την κατασκευή των μετρητών στην αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και δεν συμπλήρωσε την Ενότητα Δ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Σύμβασης  (ESPD).

Η εταιρεία τονίζει πως συμμετέχει σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και γνωρίζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία πολύ καλά.

Παρέλειψε πράγματι η Landis+Gyr να δηλώσει ως υπεργολάβο το εργοστάσιο της στην Κόρινθο την Landis+Gyr A.Ε.;

Όχι, σύμφωνα πάντα με την εταιρεία. Η Landis+Gyr AG ακολούθησε τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τις οποίες η Ενότητα Δ πρέπει να συμπληρώνεται για φορείς στην δυναμικότητα των οποίων δεν βασίζεται ο προσφέρων.

Η Landis+Gyr AG συμπλήρωσε την Ενότητα Γ (Πληροφορίες σχετικά με την Εξάρτηση από την Δυναμικότητα άλλων Φορέων) για τη Landis+Gyr A.Ε., καθώς το εργοστάσιο της Κορίνθου της Landis+Gyr A.Ε. αποτελεί φορέα στην παραγωγική δυναμικότητα του οποίου βασίζεται η Landis+Gyr AG προκειμένου να πληροί τα κριτήρια επιλογής.

Επίσης, η Landis+Gyr AG ανέφερε ότι το εργοστάσιο της Κορίνθου, δηλαδή η Landis+Gyr A.Ε, είναι ο φορέας παραγωγής των μετρητών, τουλάχιστον πέντε φορές σε βασικά σημεία της αίτησης του διαγωνισμού: στη Συνοδευτική Επιστολή, την Υπεύθυνη Δήλωση Παραγωγικής Δυναμικότητας στην Κόρινθο, τη Δήλωση Δέσμευσης για Εξάρτηση Τεχνικής και Επαγγελματικής Δυναμικότητας και το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης.

Οι αναφορές για την παραγωγή στο ελληνικό εργοστάσιο της Κορίνθου στην Αίτηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό είναι:

Αναφορά 1 – Συνοδευτική επιστολή

Η συνοδευτική επιστολή, ως μέρος της αίτησης συμμετοχής στο Διαγωνισμό, αναφέρει ρητά στη δεύτερη σελίδα ότι οι μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ θα κατασκευαστούν στην Κόρινθο από την Landis+Gyr A.Ε.

Αναφορά 2 – Υπεύθυνη Δήλωση Παραγωγικής Δυναμικότητας στην Κόρινθο, Ελλάδα

Η Landis+Gyr δηλώνει σε αυτό το έγγραφο ότι οι μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ θα παράγονται στην Ελλάδα από την Landis+Gyr A.Ε.

Αναφορά 3 – Δήλωση Δέσμευσης για Εξάρτηση Τεχνικής και Επαγγελματικής Δυναμικότητας στην Κόρινθο, Ελλάδα

Η Landis+Gyr επιβεβαιώνει την παραγωγική υποδομή και την απαιτούμενη παραγωγική δυναμικότητα για την υποστήριξη των παραδόσεων έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, μονάδων επικοινωνίας και εξοπλισμού πεδίου στην Κόρινθο από τη Landis+Gyr A.Ε.

Αναφορά 4 – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, Μέρος II, σελίδα δύο

Στο έγγραφο αναφέρεται ρητά ότι ο οικονομικός φορέας είναι η Landis+Gyr A.Ε. η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα

Αναφορά 5 – A20 Παράρτημα X Πίνακας συμμόρφωσης – υπογεγραμμένο

Το έγγραφο επιβεβαιώνει την παραγωγική δυναμικότητα και τις σχετικές πιστοποιήσεις ISO της Landis+Gyr A.Ε. στην Ελλάδα ως τόπο παραγωγής

Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων επιβεβαίωσε την άποψη του ΔΕΔΔΗΕ, άρα πρέπει να είναι σωστός ο αποκλεισμός της Landis+Gyr;

Όχι, δεν είναι σωστός. Σύμφωνα με την εταιρεία, το εργοστάσιο της Κορίνθου, η Landis+Gyr A.Ε. ορίστηκε ορθώς στην Ενότητα Γ ως φορέας στην παραγωγική δυναμικότητα του οποίου βασίζεται η Landis+Gyr AG.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ, κατά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι φορείς αυτοί πρέπει να ορίζονται στην Ενότητα Γ και όχι στην Ενότητα Δ. Η ενότητα Δ πρέπει να συμπληρωθεί για υπεργολάβους στους οποίους ΔΕΝ βασίζονται οι προσφέροντες, κάτι που δεν ισχύει για τη Landis+Gyr A.Ε..

Δεδομένου ότι από όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό απαιτείται εργοστάσιο παραγωγής στην ΕΕ, η Landis+Gyr AG Ελβετίας απαιτεί τη βοήθεια της Landis+Gyr A.Ε. στην Κόρινθο για την παραγωγή των μετρητών για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η Landis+Gyr AG βασίζεται στην Landis+Gyr A.Ε. στην Ελλάδα ως υποστηρικτική οντότητα. Αυτό ορίζεται στην Ενότητα Γ.

Η ενότητα Δ σημειώνεται πως θα ίσχυε μόνο εάν η Landis+Gyr AG ως προσφέρων πληρούσε όλες τις απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας κατασκευής της ΕΕ, μόνη της ή με μέρη στα οποία βασίζεται (δηλαδή τη Landis+Gyr A.Ε.) και επιπλέον επέλεγε οικειοθελώς να ζητήσει από άλλο μέρος βοήθεια ως υπεργολάβο.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επανήλθε στη Landis+Gyr για να διευκρινίσει τυχόν στοιχεία που θεωρούσε ότι ήταν ασαφή;

Όχι δεν το έπραξε. Σύμφωνα με την εταιρεία, ακόμη και αν υπήρχε κάποια ασάφεια, ο ΔΕΔΔΗΕ, βάσει του νόμου, υποχρεούται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον Προσφέροντα.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ζήτησε διευκρινίσεις για άλλα θέματα που αφορούν στην σύμβαση αλλά δεν ζήτησε ποτέ διευκρινίσεις από τη Landis+Gyr για το θέμα του εργοστασίου, αλλά αναγνώρισε ότι πληρούνταν όλες οι προϋποθέσεις για την προεπιλογή – κάτι που δεν θα συνέβαινε χωρίς τη δήλωση και την εξάρτηση από τη Landis+Gyr A.Ε.

Τα επόμενα βήματα: Η Landis+Gyr AG ζητά την ακύρωση της απόφασης και την αναστολή εκτέλεσης της διαγωνιστικής διαδικασίας από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Γιατί προσφεύγει η Landis+Gyr στο ΣΤΕ:

 • Έχει 51 χρόνια ισχυρής και συνεχώς αναπτυσσόμενης παρουσίας στην Ελλάδα
 • Έχει Επενδύσεις 60 εκατ. ευρώ στην Κόρινθο μόνο τα τελευταία 5 χρόνια,
 • Εργάζονται 900+ εργαζόμενοι στην Κόρινθο, με διπλασιασμό των θέσεων εργασίας από το 2015
 • Είναι η μεγαλύτερη παραγωγική μονάδα στην Ευρώπη, με εξαιρετικά αποτελέσματα για την παγκόσμια πελατειακή της βάση και την τοπική βιομηχανία
 • Το εργοστάσιο της Κορίνθου αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη περισσότερων από 80 από τις κύριες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη
 • Η Κόρινθος παράγει περισσότερα από 10 εκατομμύρια μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου ετησίως
 • Σήμερα, το ~75% της παραγωγής του εργοστασίου της Κορίνθου εξάγεται στην Ευρώπη και το υπόλοιπο ~25% στις αγορές των ΗΠΑ και της Ασίας
 • Η μοναδική εταιρεία παραγωγής Έξυπνων Μετρητών στην Ελλάδα

Σε μια δήλωσή του ο Werner Lieberherr, Chief Executive Officer είπε: Ως η μόνη εταιρεία με εγχώρια παραγωγή μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλουμε στους υπαλλήλους μας στην Κόρινθο να αγωνιστούμε για την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στο διαγωνισμό.

Τέλος κλείνοντας ο Werner Lieberherr, Chief Executive Officer τόνισε τα ακόλουθα:

 • Η Landis+Gyr παρείχε ορθές πληροφορίες, σύμφωνα με την Προκήρυξη και τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ
 • Ο ΔΕΔΔΗΕ σε καμία φάση της διαδικασίας δεν ζήτησε κάποια διευκρίνιση για το εργοστάσιο παραγωγής
 • Όπως γίνεται σαφές στην αίτησή μας, η Κόρινθος είναι το μεγαλύτερο και μοναδικό εργοστάσιο μεγάλων όγκων παραγωγής της Landis+Gyr στην Ευρώπη, που παράγει για τις αγορές της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και του Ασίας – Ειρηνικού. Συνεπώς ήταν αυτονόητο ότι η παραγωγή των έξυπνων μετρητών για τον ΔΕΔΔΗΕ θα γινόταν στην Κόρινθο.
 • Η Landis+Gyr, ηγέτης του κλάδου, αποκλείστηκε κατά το στάδιο της προεπιλογής
 • Πιστεύουμε στην Ελλάδα και έχουμε επενδύσει στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια
 • Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τους υπαλλήλους μας και μια δίκαιη ευκαιρία να συμμετάσχουμε στο διαγωνισμό

Το μόνο που ζητάμε είναι ίση μεταχείριση – η τελευταία φράση του Werner Lieberherr. Αν δεν ικανοποιηθούν στο ΣΤΕ, τότε η εταιρεία θα απευθυνθεί στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, αφού και η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Share.

Comments are closed.