Παρασκευή, 24 Μαρτίου

Checklist για τη συμμετοχή της επιχείρησής σας στο νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027

0

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός περνάει μέσα από τις νέες χρηματοδοτούμενες δράσεις του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027». Οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν σε βασικές, αλλά και εξειδικευμένες δαπάνες για εφαρμογές και εξοπλισμό, που καλύπτουν όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες.

Ενδεικτικά, θα επιδοτείται η προμήθεια εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, ΕDI, ΒΜPS), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, IoT,  Big ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου, ψηφιακής ασφάλειας, τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων, κλπ..

Η Έγκριση των Προτάσεων στις νέες χρηματοδοτούμενες δράσεις περνάει μέσα από μία πολύ καλή προετοιμασία και ετοιμότητα σε βασικά σημεία της checklist του φακέλου ΕΣΠΑ. Πρόκειται για βασικές παραμέτρους, που λίγες επιχειρήσεις γνωρίζουν, πολύ λιγότερες εφαρμόζουν και που η μη τήρησή τους μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη των αιτήσεων ή ακόμα και στην ανάκτηση της επιχορήγησης σε μακροχρόνια βάση.

Έλεγχος Σωρεύσεων | sorefsis.gr 

Πριν καταρτίσετε τον προϋπολογισμό του νέου επενδυτικού σας σχεδίου, και κατά επέκταση την αναλογούσα επιχορήγηση, πρέπει να ελέγξετε ποιες χρηματοδοτήσεις έχει ήδη λάβει η υπό εξέταση δυνητική δικαιούχος επιχείρηση και υπό ποιο νομικό καθεστώς. Ο έλεγχος των εντάξεων, εγκρίσεων γίνεται μέσα από τα Ανοιχτά Δεδομένα του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην ιστοσελίδα sorefsis.gr. Συμπληρώνοντας το ΑΦΜ της κάθε επιχείρησης προκύπτει πίνακας όπου φαίνονται οι δράσεις που έχει εγκριθεί, το ποσό ενίσχυσης και το νομικό καθεστώς.

Κάθε επικείμενη δράση θα διέπεται από ένα καθεστώς ενίσχυσης, όπου σύμφωνα με την 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»,  οι περισσότερες δράσεις θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού De Minimis 1407/2013. Πρακτικά, το καθεστώς De Minimis 1407/2013 θέτει τη συνθήκη ότι <κάθε ενιαία επιχείρηση μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέχρι 200.000,00 ευρώ στην τριετία>. Με την έννοια τριετία, το υπό εξεταζόμενο διάστημα αφορά το τρέχον έτος και τα δύο (2) προηγούμενα έτη.

Συγκεκριμένα, συνυπολογίζονται οι αποφάσεις ένταξης που έχουν ανακοινωθεί για κάθε επιχείρηση σε αυτό το διάστημα. Αν μία επιχείρηση υποβάλλει αίτηση στο νέο ΕΣΠΑ το 2022 και εγκριθεί εντός του 2022, πρέπει να ελέγξει πόσες αποφάσεις ένταξης έχει λάβει στην τριετία 2020, 2021, 2022.  Αν μία επιχείρηση υποβάλλει αίτηση στο νέο ΕΣΠΑ το 2022 και εγκριθεί εντός του 2023, πρέπει να ελέγξει πόσες αποφάσεις ένταξης έχει λάβει στην τριετία 2021, 2022, 2023. Προσοχή, η σώρευση δεν εξετάζεται ως προς το πότε έγινε η καταβολή της χρηματοδότησης, αλλά ως προς το πότε αναρτήθηκε η εγκριτική απόφαση.

Μην παραλείψετε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα sorefsis.gr καθώς μπορεί να έχετε λάβει επιχορηγήσεις, όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, που εντάσσονται στο πλαίσιο του Κανονισμού De Minimis 1407/2013 και επηρεάζουν, μειώνουν τον προϋπολογισμό που μπορείτε να αιτηθείτε σε μία νέα δράση ΕΣΠΑ. Τέλος, σε συνεργασία με το σύμβουλό σας, να συνυπολογίσετε ότι οι σωρεύσεις αφορούν ενιαία επιχείρηση, ήτοι την επιχείρηση που υποβάλει την αίτηση και τις συνδεδεμένες σε αυτήν επιχειρήσεις.

Καθεστώς Γνωστοποίησης | Νotifybusiness.gov.gr

Στις δράσεις του ΕΣΠΑ ελέγχεται, αν σύμφωνα με τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που δηλώνει η επιχείρηση, απαιτείται άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας.

Είναι λόγος απόρριψης μία επιχείρηση να μην διαθέτει νομιμοποιητικό έγγραφο. Όσο μικρή και να είναι μία επιχείρηση, πρέπει να ελέγχει αν διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη λειτουργία της. Πρόκειται για μία διαδικασία που προηγείται της αίτησης ενίσχυσης ΕΣΠΑ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της χρηματοδότησης.

Με τον νόμο 4442/2016 έχει ρυθμιστεί η αδειοδότηση σημαντικού αριθμού οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αποτυπώνονται και στο σύνδεσμο www.ggb.gr/el/node/1921, όπου περιγράφεται ανά κωδικό οικονομικής δραστηριότητας (ΚΑΔ) συνοπτικά η νομοθεσία και το καθεστώς αδειοδότησης στο οποίο εμπίπτει. Για παράδειγμα, σε πολλές περιπτώσεις, μεγάλες μεταποιητικές επιχειρήσεις και μικρότερες επιχειρήσεις με δραστηριότητες μικρής κλίμακας, ακόμα και σε επίπεδο χειροποίητων προϊόντων, διαθέτουν τους ίδιους κωδικούς δραστηριότητας και εξετάζονται βάσει ίδιας νομοθεσίας.

Η πληροφορία στο σύνδεσμο ενημερώνεται και επικαιροποιείται κάθε φορά που μια νέα δραστηριότητα ρυθμίζεται με βάση τον νόμο 4442/2016. Αυτό σημαίνει ότι για τις δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα εκκρεμεί η ρύθμιση τους σύμφωνα με το ν.4442/2016 και παραμένουν στο προηγούμενο αδειοδοτικό καθεστώς.

Συμπληρωματικά, προς διευκόλυνση, στο notifybusiness.gov.gr αποτυπώνονται όλες οι δραστηριότητες που υπόκεινται στην παρούσα φάση σε καθεστώς γνωστοποίησης. Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενημερωθεί και να ελέγξει αν απαιτούνται ενέργειες αδειοδότητσης για τη λειτουργία της και φυσικά να συμβουλευτεί μηχανικό.

Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις

Μία επιχείρηση, πριν ενταχθεί σε μία δράση του ΕΣΠΑ, πρέπει να ενημερωθεί και για τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της σε αυτή τη δράση. Η δικαιούχος επιχείρηση, μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου υποχρεούται για κάποιο χρονικό διάστημα να τηρεί ορισμένες υποχρεώσεις όπως να μην προβεί σε παύση λειτουργίας για κάποιο χρονικό διάστημα πχ τρία (3) έτη. Η ενισχυθείσα επιχείρηση οφείλει να λειτουργεί πραγματικά μετά την τελική πληρωμή της δημόσιας χρηματοδότησης στον (π.χ. απαιτούμενες άδειες, ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος εξοπλισμός, μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ και παρουσίαση οικονομικών συναλλαγών, υποβολή φορολογικών δηλώσεων). Άλλος περιορισμός μπορεί να αφορά τη μη μετεγκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας της επένδυσης εκτός της Περιφέρειας οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις μπορεί να ζητηθεί ολική ή  αναλογική δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η υλοποίηση ενός προγράμματος ΕΣΠΑ περνάει μέσα από μία καταρτισμένη συμβουλευτική υποστήριξη. Δεν αρκεί μία επιχείρηση μόνο να εγκριθεί σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό. Η συμμόρφωση με την εκάστοτε προκήρυξη είναι άμεσα συνυφασμένη με το σύμβουλο ΕΣΠΑ σε κάθε στάδιο του επενδυτικού σχεδίου.

Εργαζόμενοι ως Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ)

Στα προγράμματα ΕΣΠΑ, οι εργαζόμενοι δεν αντιστοιχούν σε κατά κεφαλήν υπαλλήλους αλλά σε μονάδες εργασίας. Ο αριθμός προσωπικού υπολογίζεται σε ΕΜΕ. Η εργασία των προσώπων που δεν έχουν εργαστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ή που εργάστηκαν με καθεστώς μερικής απασχόλησης, υπολογίζεται ως κλάσματα ΕΜΕ. Οι ΕΜΕ υπολογίζονται συνήθως από το λογιστικό πρόγραμμα της επιχείρησης, αλλά λόγω αποκλίσεων συνίσταται να υπολογίζονται και βάσει του οδηγού υπολογισμού που κοινοποιούν οι φορείς υλοποίησης προγραμμάτων. Οι εργαζόμενοι αποτελούν on/off κριτήριο συμμετοχής ή ακόμα και κριτήριο αξιολόγησης και πρέπει να υπολογίζονται με προσοχή.

Γράφει η Ανδριάνα Παπακωνσταντίνου, Economist / Entrepreneurship & Innovation Consultant, espafunds.gr

Share.

Comments are closed.