Υπηρεσίες υποστήριξης στις ψηφιακές δράσεις αναζητεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με έργο 50 εκατ. ευρώ

0

Διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, με έως 10 οικονομικούς φορείς, για «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων» προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) επιχειρησιακός βραχίονας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία του συνόλου των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν ανέρχεται σε 30,873 εκατ. μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 38,282 εκατ.).

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί ως δικαίωμα προαίρεσης τη δυνατότητα, με μονομερή δήλωσή της και ανάλογα με τις ανάγκες της, να αυξήσει το φυσικό αντικείμενο της εν λόγω συμφωνίας πλαίσιο, κατά ποσοστό έως το 64,78% της εκτιμώμενης αξίας της.

Συνεπώς, η συνολική μέγιστη εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται σε 50,873 εκατ. μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 63,082 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα το εν λόγω έργο αφορά στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης προς το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΚτΠ στις ακόλουθες Θεματικές Περιοχές:

  • Υποστήριξη στην εξειδίκευση κατευθύνσεων πολιτικής ψηφιακού μετασχηματισμού, εκπόνηση οριζόντιων ή/και κάθετων (τομεακών) μελετών που αφορούν συγκεκριμένες προτεραιότητες στόχους, διαμόρφωση σχετικών σχεδίων δράσεων.
  • Υποστήριξη στον αναλυτικό σχεδιασμό και ωρίμανση παρεμβάσεων ή έργων, στην κατάρτιση προκηρύξεων, στη διενέργεια διαγωνισμών και στη σύναψη συμβάσεων.
  • Υποστήριξη στην παρακολούθηση υλοποίησης παρεμβάσεων ή έργων.
  • Επιβεβαίωση της επίτευξης κάθε οροσήμου και στόχου που συνδέεται με αίτημα πληρωμής, καθώς και της ολοκλήρωσης των έργων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν κληθεί να καταθέσουν προσφορές στις 31.10.22.

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με έως 10 οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές, για το σύνολο των υπηρεσιών. Σε περίπτωση ανάδειξης μικρότερου αριθμού οικονομικών φορέων με αποδεκτές προσφορές, μπορεί να συναφθεί συμφωνία πλαίσιο με λιγότερους οικονομικούς φορείς.

Η διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο ορίζεται σε 4 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Τα δικαιώματα προαίρεσης δύναται να χρηματοδοτηθούν από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Share.

Comments are closed.