Διαγωνισμός για σύμβουλο τεχνικής υποστήριξης στο πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός

0

Την αρωγή του ιδιωτικού τομέα αναζητεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου να προχωρήσει το πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός.

Προκήρυξε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τη σύναψη σύμβασης για το έργο «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός”».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εντός των αρμοδιοτήτων της στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021 -27 καθώς και του κλεισίματος του ΕΣΠΑ 2014-20.

Ο προϋπολογισμός του έργου μαζί το δικαίωμα προαίρεσης είναι 11,760 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ (14,582 με ΦΠΑ) και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορές στις 14 Οκτωβρίου 2022.

Με βάση την προκήρυξη οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης, μεταξύ άλλων, είναι η υποστήριξη σε δράσεις προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος και στην ένταξη πράξεων, η διαχείριση και παρακολούθηση των πράξεων και των επιτόπιων επαληθεύσεων των πράξεων, καθώς και η ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, διοίκησης και παρακολούθησης των εργασιών του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης.

Share.

Comments are closed.