ΚτΠ: προκήρυξε έργο Cloud Services συνολικού προϋπολογισμού 176,7 εκατ. ευρώ

0

Το έργο «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services)» που στοχεύει στη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίου Τομέα) και της Η.ΔΙ.Κ.Α. (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) προκήρυξε χθες η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους στις 17 Οκτωβρίου 2022.

Η συνολική μέγιστη εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται σε 142,5 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός με ΦΠΑ είναι 176,7 εκατ. ευρώ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 95 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 117,8 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με το κείμενο της προκήρυξης του έργου η ΓΓΠΣΔΔ και η ΗΔΙΚΑ θα έχουν τη συνολική επιχειρησιακή και λειτουργική ευθύνη για τη λειτουργία και τη διαχείριση των Νεφοϋπολογιστικών Υπηρεσιών.

Θα δημιουργηθούν εξειδικευμένες νησίδες με διαφορετικά επίπεδα υπηρεσιών (SLAs) για την κάλυψη ειδικών απαιτήσεων φιλοξενίας συστημάτων και θα διαμορφωθούν οι πολιτικές και οι πρακτικές για την αξιοποίηση υπηρεσιών φιλοξενίας, καλύπτοντας τις υφιστάμενες ανάγκες αυξημένης ασφάλειας, ανεκτικότητας, καθώς και δυνατότητας ανάκαμψης από καταστροφές.

Ειδικότερα, το προς υλοποίηση έργο αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης σε ανάγκες όσον αφορά τις κεντρικές νεφοϋπολογιστικές υποδομές που τυγχάνουν ευρείας χρήσης από πλευράς της και αφορούν στην υποστήριξη μιας σειράς υπηρεσιών της.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: Παροχή Υπολογιστικών Υπηρεσιών (Compute), Δικτυακών (Networking), Χώρου Αποθήκευσης Δεδομένων (Storage) και εξυπηρέτησης διαδικτυακών και mobile εφαρμογών (Application Services, Containers) καθώς και συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Επιχειρησιακής Ευφυΐας και Ανάλυσης Δεδομένων, Internet of Things, Ολοκλήρωσης Επιχειρησιακών Εφαρμογών, ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης χρηστών, ασφαλείας συστημάτων και υποδομών, ανάπτυξης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, ανάπτυξης εφαρμογών και διαχείρισης και παρακολούθησης των υποδομών, HyperConverged Υποδομής με επέκταση στο public cloud.

Επιπλέον της προμήθειας των παραπάνω νεφοϋπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται και η παροχή υπηρεσιών Μελέτης Εφαρμογής, Εκπαίδευσης, Επιτόπιας Υποστήριξης και Ανάπτυξης και Μετάπτωσης Εφαρμογών.

Share.

Comments are closed.