Έργο 31,6 εκατ. ευρώ από την ΚτΠ για Εξωστρεφή Γεωργία

0

Με στόχο την ανάπτυξη της εξωστρέφειας της ελληνικής παραγωγής, του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της γεωργίας η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) εκτελεστικός βραχίονας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχεδιάζει έργο, συνολικού προϋπολογισμού 31,6 εκατ. ευρώ, (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και του ΦΠΑ) υπό τον τίτλο «Εξωστρεφής Γεωργία».

Η διακήρυξη του έργου που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει τεθεί από την ΚτΠ για 15 μέρες σε δημόσια διαβούλευση.

Η δράση περιλαμβάνει ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας της ελληνικής γεωργίας, τόσο με ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για τον έλεγχο και την διευκόλυνση του κανονιστικού ελεγκτικού έργου, όσο και με την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών και πρωτοβουλιών για την προβολή του ελληνικού σήματος, τον έλεγχο των ελληνοποιήσεων και τη σύνδεση των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων με τις αγορές του εξωτερικού.

Ειδικότερα, το συνολικό φυσικό αντικείμενο διακρίνεται στις ακόλουθες δράσεις:

  1. Αναβάθμιση της πλατφόρμας Εξαγωγικού Εμπορίου «Easy Agro Expo», η οποία λειτουργεί, με τη συνεργασία της ενιαίας κυβερνητικής πύλης gov.gr, ώστε να καταστεί το ολοκληρωμένο εργαλείο της ελληνικής εξαγωγικής επιχείρησης στο χώρο των αγροτικών προϊόντων.
  2. Σύστημα διαχείρισης δεδομένων εισαγωγών και ενδοκοινοτικού εμπορίου. Η Ε.Ε. έχει θεσπίσει τη λειτουργία του κοινοτικού συστήματος TRACES για την καταγραφή του συνόλου των εισαγωγών στα αντικείμενα αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ. Το σύνολο των εισαγωγών ανά χώρα της Ε.Ε. καταγράφεται υποχρεωτικά στο ενιαίο κοινοτικό σύστημα.
  3. Σύστημα Business Intelligence Εισαγωγών – Εξαγωγών. Το υποέργο Β.Ι. θα προσφέρει μεγάλο εύρος υπηρεσιών, αφενός για την αναβάθμιση της εσωτερικής λειτουργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων και αφετέρου για την ανάπτυξη υπηρεσιών εξωστρέφειας, προσφέροντας μεγάλο όγκο ανοικτών δεδομένων προς τις εμπορικές επιχειρήσεις.
  4. Εξωστρεφές Portal προώθησης ελληνικών αγροδιατροφικών και γεωργικών προϊόντων με την αναβάθμιση του Portal Greek Farms. Το υποέργο προβλέπει την ανάπτυξη κεντρικού κυβερνητικού πολύγλωσσου (τουλάχιστον 8 γλώσσες) portal για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων αγροδιατροφικού χαρακτήρα.
  5. Το συνολικό έργο και ιδιαίτερα οι δράσεις προβολής και διαφήμισης μέσω του portal Greek Farms προϋποθέτουν σχεδιασμό και εκτέλεση ψηφιακής ενημερωτικής καμπάνιας, ώστε το περιεχόμενο του portal να γίνει γνωστό και να αποκτήσει αναγνωρισιμότητα το σήμα Greek Farms, τόσο στην Ελληνική όσο και στη Διεθνή αγορά. Για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί μελέτη marketing και ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση του διαφημιστικού πλάνου με τη μορφή Social & Digital Marketing.
  6. Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας που θα προταθεί θα περιλαμβάνει συνολικά τις στοχευμένες και εξειδικευμένες ενέργειες δημοσιότητας που θα υλοποιηθούν και τον χρονισμό τους, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σκοποί του Έργου «Εξωστρεφής Γεωργία».
Share.

Comments are closed.