ΚτΠ: έργο κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους προϋπολογισμού 57,8 εκατ. ευρώ

0

Διαγωνισμό για το έργο «Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση της υφιστάμενης on-premises υποδομής του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud) και δημιουργία δεύτερου κόμβου και παροχή υπηρεσιών Public Cloud & Πλατφόρμας αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών ως υπηρεσία (Automation as a service) προκήρυξε χθες η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Οι προσφορές των ενδιαφερόμενων αναμένονται έως 11 Ιουλίου. Ο προϋπολογισμός του είναι 57,8 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (και δικαιωμάτων προαίρεσης).

Βάσει της διακήρυξης το έργο χωρίζεται σε δύο υποέργα: 1: «Προμήθεια υποδομής για παροχή υπηρεσιών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους υπό την μορφή IaaS» και 2 «Υπηρεσίες G-Cloud Public & Πλατφόρμας αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών ως υπηρεσία (Automation as a service) της Πράξης G-Cloud Next Generation».

Ειδικότερα, στόχος της επιδιωκόμενης σύμβασης είναι η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται ή θα φιλοξενηθούν στις υποδομές της ΓΓΠΣΔΔ (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Δημοσίου) στο πλαίσιο του κυβερνητικού νέφους G-Cloud επόμενης γενιάς (G-Cloud NxG).

Είναι επίσης η κάλυψη των επεκτάσεων σε πόρους αναφορικά με την υποδομή, όταν και εφόσον αυτό απαιτηθεί, μέσω του εκσυγχρονισμού και της ενίσχυσης της υφιστάμενης υποδομής του G-Cloud της ΓΓΠΣΔΔ, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών φιλοξενίας Πληροφοριακών Συστημάτων στα πρότυπα του υβριδικού υπολογιστικού νέφους στους Δημόσιους Φορείς, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και παρέχοντας συμφωνημένο επίπεδο υπηρεσιών (SLA) αλλά και αυτοματισμών που θα επιτρέπουν, πέραν των υφισταμένων, τη φιλοξενία και των κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.

Επιπλέον, στόχο του έργου αποτελεί και η παροχή νέων προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών όπως η διάθεση έτοιμων παραμετροποιημένων συστημάτων (Platform as a Service), η υλοποίηση εικονικών σταθμών εργασίας (VDI – Desktop as a service), η επίτευξη του μέγιστου δυνατού επιπέδου αυτοματισμού στην παραγωγική λειτουργία του συστήματος και στην εξυπηρέτηση τελικών χρηστών, καθώς και η τήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών σε επίπεδο ασφάλειας και υψηλής διαθεσιμότητας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων σχεδιάζεται η ενίσχυση των υποδομών να πραγματοποιηθεί με την υλοποίηση δύο σύγχρονης τεχνολογίας, συμμετρικών Data Centers, σε διαφορετικές τοποθεσίες, με σύγχρονη αρχιτεκτονική λειτουργίας Active – Active, η οποία πέραν της παροχής εναλλακτικού Data Center (DRS) θα επιτρέπει την παροχή διαφορετικών επιπέδων SLA ακόμη και αυτά της μηδενικής απώλειας δεδομένων ή του μηδενικού χρόνου πτώσης της υπηρεσίας για επιλεγμένα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα που φιλοξενούνται στο G-Cloud.

Η υλοποίηση των προαναφερθέντων προϋποθέτει την προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού, αδειών χρήσης, ειδικών εργαλείων, καθώς και υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης προσωπικού.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης για το Τμήμα 1 ορίζεται σε 62 μήνες και για το Τμήμα 2 σε 42 μήνες, και μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Share.

Comments are closed.