Προς επαναπροκήρυξη η ψηφιοποίηση των πολεοδομιών αξίας 150 εκατ. ευρώ

0

Να προκηρύξει εκ νέου το έργο για την Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας, προϋπολογισμού 150,7 εκατ. ευρώ, έχει αποφασίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).

Προηγήθηκε απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή της κοινοπραξίας Μυτιληναίου – Master. Η προαναφερόμενη κοινοπραξία ζητούσε το έργο να τμηματοποιηθεί γιατί σύμφωνα με το σκεπτικό της οι προς ανάθεση υπηρεσίες έχουν διακριτό αντικείμενο.

Όπως αναφέρει στην απόφασή της η ΑΕΠΠ το ΤΕΕ επέλεξε να προβεί στην ενιαία δημοπράτηση του υπό ανάθεση έργου, «το οποίο ωστόσο δεν αποδεικνύει ότι αποτελεί μία ενιαία οντότητα». Η Αρχή αποδέχεται τα επιχειρήματα της κοινοπραξίας ότι η ενιαία δημοπράτηση περιορίζει τον αριθμό των δυνητικών οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό και προσθέτει ότι η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αναπροσαρμόσει τα κριτήρια επιλογής ανάλογα με τη φύση και τις απαιτήσεις εκάστου τμήματος του έργου.

Το σκεπτικό του Επιμελητηρίου που έχει αναλάβει τη διαγωνιστική διαδικασία για την Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας, έπειτα από κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, ήταν ότι το αντικείμενο του έργου, «αποτελεί ένα ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο που δεν μπορεί να τμηματοποιηθεί ούτε να γίνει γεωγραφική κατάτμησή του, χωρίς να προκαλέσει ανυπέρβλητα προβλήματα τόσο στην υλοποίησή του όσο και στην διαλειτουργικότητα των επιμέρους δομικών στοιχείων του».

Ωστόσο, κατόπιν της απόφασης της ΑΕΠΠ συνυπολογίζοντας ότι το έργο είναι αναγκαίο να προχωρήσει τάχιστα (και γιατί χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης) το ΤΕΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, επέλεξε να αλλάξει το τεύχος προκήρυξης και να ζητήσει εκ νέου προσφορές, αντί να επιμένει στην αρχική του άποψη και να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Το έργο για την ψηφιοποίηση των αρχείων των Πολεοδομιών είναι από τα μεγαλύτερα του είδους του και το ενδιαφέρον των εταιρειών είναι μεγάλο.

Βάσει της πρώτης διακήρυξης που δημοσιοποιήθηκε από το ΤΕΕ η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας πλαίσιο, χωρίς τα δικαιώματα προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 150,737 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 121,562 εκατ. ΦΠΑ: 29,175 εκατ.). Για το έργο προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού τιμήματος έως ποσού που δεν θα υπερβεί το 50% του προϋπολογισμού του έργου.

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας πλαίσιο συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 226,106 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 182,344 εκατ. ΦΠΑ 43,762 εκατ.).

Να σημειωθεί ότι η ψηφιοποίηση των φυσικών φακέλων των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί μέχρι να ισχύσει το πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Νοέμβριος 2018), έχει θεσπιστεί με το νόμο 4782/2021 άρθρο 214 και έχει προθεσμία υλοποίησης την 31η.12.2023. Η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2025.

Share.

Comments are closed.