Προκήρυξη της αναβάθμισης των υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης – έργο 105,6 εκατ. ευρώ

0

Ένα σημαντικό έργο, «Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης», προκήρυξε χθες η Κοινωνία της Πληροφορίας, εκτελεστικός βραχίονας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για τμήμα ενός μεγαλύτερου έργου, «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του τομέα Δικαιοσύνης».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, ανέρχεται σε 85,161 εκατ. ευρώ, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 105,6 εκατ.). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, μη περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης είναι 53,2 μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (με ΦΠΑ 66 εκατ. ευρώ).

Το έργο «Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών του τομέα Δικαιοσύνης» αφορά στην υλοποίηση αναβαθμίσεων και επεκτάσεων των Υποδομών τεχνολογιών πληροφορικής και Επικοινωνιών σε διαφορετικούς τομείς της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Ειδικότερα οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου καλύπτουν τις ακόλουθες λειτουργικές ενότητες: Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δέσμη δράσεων για την ενίσχυση του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου και περαιτέρω επέκτασης των υπηρεσιών του. Αναβάθμιση και επέκταση λειτουργικότητας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) – ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β’ Φάση.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις προσφορές τους 29 Απριλίου.

Στο μεγάλο έργο που αφορά τη Δικαιοσύνη περιλαμβάνεται επίσης η αναβάθμιση του συστήματος τήρησης των αρχείων των δικαστηρίων προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ και η ψηφιοποίηση των αρχείων 97,8 εκατ. ευρώ.

Share.

Comments are closed.