Απέρριψε η ΑΕΠΠ την προσφυγή της ΔΕΗ για το UFBB

0

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) απέρριψε την προσφυγή της ΔΕΗ με την οποία ζήτησε να ακυρωθούν οι αποφάσεις του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δεν έκαναν δεκτή την προσφορά της για το ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) ανάπτυξης υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας – Ultra-Fast Broadband (UFBB) συνολικού προϋπολογισμού 870 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η προσφυγή εκδικάστηκε στις 26 Νοεμβρίου και χθες με την απόφασή της η ΑΕΠΠ δικαίωσε το προαναφερόμενο υπουργείο που εξαρχής έχει τονίσει ότι η προσφορά της ΔΕΗ δεν έγινε αποδεκτή γιατί, με ευθύνη δική της, δεν ολοκλήρωσε έγκαιρα τις ενδεδειγμένες ενέργειες κατάρτισης και υποβολής των αναγκαίων εγγράφων στο ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η απόφαση της ΑΕΠΠ δεν υπήρξε κάποια τεχνική βλάβη του ΕΣΗΔΗΣ κατά την καταληκτική προθεσμία (δύο το μεσημέρι, 24.9.21) για υποβολή προσφορών στον επίμαχο διαγωνισμό. Η ΔΕΗ ισχυρίζεται ότι από την στιγμή που είχε αναρτήσει στο ΕΣΗΔΗΣ τους τρεις πρώτους φακέλους, η προσφορά της θεωρείται έγκυρη και ότι η συμπλήρωση ενός πεδίου (παραπομπή) την καθυστέρησε με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να λάβει την επιβεβαίωση κατάθεσης προσφοράς.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από το απαντητικό έγγραφο του ΕΣΗΔΗΣ δεν αρκεί μόνο η ανάρτηση των φακέλων στο ΕΣΗΔΗΣ για να θεωρηθεί ότι μία προσφορά έχει αναρτηθεί νόμιμα. Πρέπει επίσης να εξαχθούν τα αρχεία τεχνικής και οικονομικής προσφοράς από το σύστημα σε μορφή PDF, να υπογραφούν ψηφιακά, να αναρτηθούν εκ νέου στο σύστημα και να γίνει η διενέργεια αυτοματοποιημένων ελέγχων επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία.

Η ΔΕΗ δεν ολοκλήρωσε εγκαίρως την κατάθεση της προσφοράς της, αφού ανάρτησε τον τρίτο Φάκελο στις 13.59.57 με αποτέλεσμα να απομένουν μόλις 3 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει τις υπόλοιπες αναγκαίες ενέργειες. Επομένως, επισημαίνει η ΑΕΠΠ, «δεν προέβη εγκαίρως στις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκληρωμένη και ορθή ανάρτηση της προσφοράς της στο ΕΣΗΔΗΣ».

Η ΑΕΠΠ χαρακτηρίζει επίσης αβάσιμο τον ισχυρισμό της ΔΕΗ ότι η συμμετοχή μόνο δύο οικονομικών φορέων δημιουργεί πρόβλημα στον διαγωνισμό και την ολοκλήρωσή του, επικαλούμενη το άρθρο 13 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει της οποίας η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση να αναθέσει 3 κατ’ ανώτατο αριθμό lots (περιοχές) ανά ανάδοχο. Προσθέτει επίσης ότι από την παρ. 13.3.2 της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών προσφορών είναι σαφές ότι «Στη διάρκεια του Β’ γύρου αναθέσεων παύει να ισχύει ο περιορισμός της ανάθεσης έως 3 Ζωνών ανά προσφέροντα».

Η ΔΕΗ προσέφυγε και για ένα επιπλέον λόγο. Όπως ισχυρίζεται ο μόνος λόγος για τον οποίο εμποδίστηκε η ίδια από το να υποβάλει ηλεκτρονικά οριστικά την προσφορά της και να εξαχθεί η σχετική βεβαίωση από το σύστημα ήταν η αντίθεση του σχεδιασμού του ηλεκτρονικού τόπου υποβολής των προσφορών με το κανονιστικό πλαίσιο της διακήρυξης.

Η ΔΕΗ, όπως σημειώνει η ΑΕΠΠ, προβαίνει ουσιαστικά σε μία αμφισβήτηση του θεσμικού πλαισίου, βάσει του οποίου προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός, σχετικά με την λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία δεν γίνεται δεκτή αφού στρέφεται κατά όρων της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, τους οποίους ουδέποτε πρόσβαλε, αντίθετα, με την ανεπιφύλακτη συμμετοχή της στο διαγωνισμό, αποδέχθηκε.

Σύμφωνα με την Αρχή το γεγονός ότι η προσφεύγουσα δεν προέβη εγκαίρως στις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκληρωμένη και ορθή ανάρτηση της προσφοράς της στο ΕΣΗΔΗΣ είναι αποκλειστικά δική της ευθύνη και αβάσιμα ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε την απαιτούμενη διαδικασία, η οποία αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Επίσης η ΑΕΠΠ χαρακτηρίζει «αναπόδεικτο» τον ισχυρισμό της ΔΕΗ ότι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προέβη σε παραμετροποίηση του ηλεκτρονικού τόπου υποβολής των προσφορών και δεν φρόντισε να τον σχεδιάσει με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στα οριζόμενα της παραγράφου 14 της Διακήρυξης, αφού η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την δυνατότητα να επέμβει σε τέτοιο βαθμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ώστε να αλλάξει δομικά τον τρόπο λειτουργίας του.

Το UFBB προβλέπει τη δημιουργία 750 χιλ. συνδέσεων οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH) σε περιοχές που δεν έχουν εμπορικό ενδιαφέρον και θεωρείται έργο αναγκαίο για να αυξηθεί η διαθεσιμότητα γραμμών με δυνατότητα υψηλών ταχυτήτων.

Όπως είναι γνωστό έγκυρες προσφορές κατέθεσαν ο ΟΤΕ και την κοινοπραξία Grid Telecom – Τέρνα Ενεργειακή, ωστόσο, για να προχωρήσει η ανάθεσή του χρειάζεται να κλείσει ο κύκλος των προσφυγών. Η ΔΕΗ έχει δικαίωμα να προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και μένει να δούμε αν θα το πράξει καθυστερώντας τουλάχιστον για ακόμα 6 μήνες την υλοποίηση του έργου.

Share.

Comments are closed.